کلیدواژه‌ها = احساس امنیت
تعداد مقالات: 6
1. بررسی عوامل موثر بر اعتماد زنان به پلیس در محله سرآسیاب تهران

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-57

منصوره اعظم آزاده؛ آرزو صادقی ولنی


2. بررسی رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت زنان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-87

مریم فرج پور؛ احمد علی گودرزی؛ احمد ایزدی


3. بررسی ادراک دانشجویان از احساس امنیت اجتماعی (موردمطالعه: دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

دوره 1396، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 20-35

عبدالحسین کلانتری؛ رویا جهانبخش؛ داود شهپری


4. احساس امنیت زنان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر مشهد)

دوره 1393، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-14

محمد حسن شربتیان؛ پروانه دانش


5. بررسی میزان و عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان شهر یزد

دوره 1393، شماره 20، بهار و تابستان 1393، صفحه 85-103

مسعود حاجی زاده میمندی؛ سیمین ترکی


6. مقایسه احساس امنیت زنان و مردان در برابر اتباع بیگانه

دوره 1392، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-22

فریبا شایگان