کلیدواژه‌ها = دانشجویان پلیس
تعداد مقالات: 2
2. الگوی مهارت ارتباطاتی برون سازمانی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400، صفحه 3-28

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.1.2

داود دعاگویان؛ اکبر رضا زاده؛ رضا عبدالرحمانی؛ محمدرضا پویافر