کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: عملکرد پلیس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت زنان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-87

مریم فرج پور؛ احمد علی گودرزی؛ احمد ایزدی