موضوعات = اجتماعی.پلیسی
تعداد مقالات: 24
1. آسیب شناسی بکارگیری پلیس زن در ماموریت های یگان ویژه( با تاکید بر مردم یاری و کنترل اجتماعات ورزشی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

فریبا شایگان؛ پیمان صادقی؛ محمد طراقیه


2. ضرورت های برگزاری المپیاد ورزشی پلیس زن با رویکرد کیفی

دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400، صفحه 3-19

محمد زارع آبندانسری؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده


3. بزه دیده شناسی آبی در سایه پدیده جهانی قتلِ زنان (فمساید)

دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400، صفحه 23-40

مهدیه وجدانی فخر؛ شهرداد دارابی؛ علی نجفی توانا


4. بررسی اثربخشی ایفای نقش با اجرای سناریوی ارتقاء مهارت‌های ارتباطی در کنترل خشم پلیس زن

دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400، صفحه 45-60

راشن عبدالهی؛ وحیده سادات فرخجسته؛ حاجیه رجبی فرجاد


6. نیازسنجی مهارت های ارتباطی زنان پلیس و اولویت بندی آنها

دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400، صفحه 95-122

اکرم علیمردانی


7. رابطه مدیریت بدن و امنیت اجتماعی با نقش میانجی مصرف رسانه‌ای زنان شهر شیراز

دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400

محمد صادق افروزه؛ حلیمه میرشکاران؛ حمید رضا صفری جعفرلو


11. الگوی مهارت ارتباطاتی برون سازمانی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400، صفحه 3-28

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.1.2

داود دعاگویان؛ اکبر رضا زاده؛ رضا عبدالرحمانی؛ محمدرضا پویافر


13. بررسی عوامل اجتماعی موثربر آسیب های اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار شهر مشهد)

دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400، صفحه 52-76

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.3.4

علیرضا قاسمی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ ابوالقاسم حیدر آبادی


14. شاخص های تدوین مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری ازبزه دیدگی زنان

دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400، صفحه 78-100

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.4.5

حمید ابراهیمی؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ فریبا شایگان؛ عبداله هندیانی


17. تعارضات و تشابهات حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر جهانی با تأکید بر حقوق زنان در ایران

دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400، صفحه 160-180

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.7.8

معصومه رمضانی؛ طاهره ابراهیمی فر؛ اردشیر سنایی


21. شناسایی چالش های پلیس در ورود بانوان به ورزشگاه های جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400، صفحه 251-271

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.11.2

غلامرضا مرادی سیاسر؛ حسین امجدیان؛ مهدی فرمانی؛ عباس قبادی


22. مطالعه بزه دیده شناسی آبی در حقوق ایران و اسناد بین الملل با تاکید بر حمایت پلیسی از زنان و کودکان

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 197-213

مهدیه وجدانی فخر؛ شهرداد دارابی؛ علی نجفی توانا


23. مدل‌یابی سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه زندگی در زوجین متقاضی طلاق

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 241-264

محمد خیراللهی؛ اصغر جعفری؛ محمد قمری؛ وحیده باباخانی


24. فرآیند دادرسی متهم زن از منظر فقه و حقوق

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 267-292

حسن اسدی؛ مهری کاکویی