دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. آسیب شناسی بکارگیری پلیس زن در ماموریت های یگان ویژه( با تاکید بر مردم یاری و کنترل اجتماعات ورزشی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

فریبا شایگان؛ پیمان صادقی؛ محمد طراقیه