تعداد مقالات: 129

26. رابطه منبع کنترل و عزت نفس در دانشجویان دختر ناجا

دوره 1393، شماره 20، بهار و تابستان 1393، صفحه 24-38

لیلا ذوقی؛ بیتا آجیل چی؛ اسماعیل سعدی پور


27. تأثیر دستورالعمل‌های مختلف کانون توجه بر عملکرد تیراندازان مبتدی

دوره 1394، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 24-31

محمد حسین عباس‌نژاد؛ علی مقدم؛ مهدی نظری منظم؛ حسین مسعودی


30. آثار نقض وفاداری زوجین در خانواده و ضمانت اجرای حقوقی و کیفری آن

دوره 1394، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 30-52

فرسیما خامسی پور؛ فریده محمدی سرپیری؛ محمود مالمیر؛ علی یوسف زاده


31. چالش‌های قانونی پلیس با هنجار شکنان اخلاقی گردشگران استان مازندران

دوره 13، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-53

داود دعاگویان؛ محمد اسدی فرد


32. آسیب شناسی فردگرایی جوانان در خانواده های ایرانی از دیدگاه کارشناسان

دوره 13، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 28-44

علی اصغر فیروزجائیان؛ سیده هاجر رمضانی


33. بررسی وضعیت تعادل کار و زندگی زنان پلیس فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

دوره 14، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 28-40

حاجیه رجبی فرجاد


34. بررسی نقش پلیس در پیشگیری انتظامی از خشونت خانگی

دوره 1393، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 32-46

محمد قادری‌نیا؛ محمد باهو؛ مجید نعیم یاوری


35. نقش پلیس زن در مبارزه با مواد مخدر در بین زنان و کودکان

دوره 1394، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 32-52

زهرا نوبهار؛ فریبا شایگان


36. ملاحظات به‌کارگیری زنان پلیس در یگان ویژه پاسداران ناجا؛ باید‌ها و نباید‌ها

دوره 1395، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-45

سمیه اصغر زاده؛ زهرا نوبهار


39. بررسی عوامل موثر بر اعتماد زنان به پلیس در محله سرآسیاب تهران

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-57

منصوره اعظم آزاده؛ آرزو صادقی ولنی


40. سازوکارهای حمایتی تقنینی و اجرایی از زنان در پرتو علت شناسی بزه دیدگی آنان در سیاست جنایی افتراقی

دوره 1396، شماره 26، بهار و تابستان 1396، صفحه 40-57

محمدعلی حاجی ده‌آبادی؛ فاطمه باقری


41. رابطة کمال‌گرایی با حرمت خود در دانشجویان دختر پلیس

دوره 1392، شماره 18، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-52

بیتا آجیل‌چی؛ لیلا ذوقی؛ زهرا نوبهار


44. مبانی فقهی نقش پلیس زن در یگان های ویژه

دوره 1395، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-74

نرگس رائیجی پارسائی؛ علی رضا کاظمی؛ اصغر حاتمی


45. اثربخشی مداخله مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر آگاهی و نگرش زنان شهر کاشمر نسبت به مصرف مواد مخدر

دوره 1394، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-78

الهه آهنگری؛ نرگس یوسف‌پور؛ محمود آخرتی؛ مجتبی باب‌الحکمی


49. ضرورت ایجاد پلیس زن در یگان ویژه پاسداران ناجا جهت پیشگیری از بزه دیدگی زنان

دوره 1395، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 46-55

اکبر وروایی؛ رسول بهرامی پور؛ مصطفی عزیزی ارشد


50. شناسایی ضابطین قضایی متناسب با خانواده

دوره 1393، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-59

فاطمه شریفی؛ عطیه سادات صفوی