تعداد مقالات: 129

77. مردان، زنان و شدت ‌عمل بیش از حد پلیس: روایتی از دو جنسیت

دوره 1393، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 78-94

مرضیه دیرباز


79. عوامل بزهکاری زنان؛ اصلاح و بازپروری آنان

دوره 13، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 78-96

سعید عطازاده


80. بررسی رابطه دلبستگی به والدین با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان مقطع متوسطه ورامین

دوره 1396، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-95

فرشته اسلامی؛ حمید شفیع زاده


81. تاثیر جهت گیری مذهبی بر کیفیت زندگی (موردمطالعه: یک سازمان دولتی)

دوره 2، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 83-94

طاهره اسدی فرهادی؛ علی فتحی آشتیانی؛ پرویز آزادفلاح


82. وضعیت افسران پلیس زن؛ یک بررسی بین‌المللی

دوره 1396، شماره 26، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-113

نبی اله غلامی؛ الهام قائد رحمتی


83. بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بروز پدیده طلاق

دوره 1، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 88-112

ابراهیم طریقی


84. هنجارهای رفتاری در عاملان قتلهای زنجیرهای

دوره 1392، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-108

سیده فاطمه موسوی


85. بررسی وضعیت اجتماعی _ اقتصادی زنان زندانی(مطالعه موردی زندان زنان استان لرستان)

دوره 1394، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-114

فاطمه صیدی؛ سید محمد رضا حسینی


88. بررسی آموزش زنان پلیس در یگان ویژۀ ایالات‌متحده آمریکا

دوره 1394، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 115-130

محمدرضا نایاب؛ محسن سوری؛ سینا شفیعیان


90. اشتغال زنان و قدرت تصمیم گیری در خانواده : مطالعه تطبیقی زنان شاغل و غیرشاغل در شهر یزد

دوره 14، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-128

سمیه عسکری ندوشن؛ فاطمه سادات موسوی ندوشن


91. بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش اجتماعی بر راهبردهای حل تعارض در دانشجویان دختر (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه ای دختران اطهر اراک)

دوره 14، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-145

ابراهیم رحیمی؛ نجیبه عباسی رستمی؛ فرانک صفری شاد؛ مجتبی وزینی افضل


92. بررسی وضعیت عملکرد مشاوران و مددکاران زن کلانتری ها

دوره 14، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 146-162

اکبر سلیمی؛ احمدرضا اسماعیلی؛ ابوالفضل پورمنافی


94. بررسی عوامل موثر بر ارتقای مشارکت سیاسی زنان شهر قزوین

دوره 14، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 180-195

محمد مهدی مظفری؛ کلثوم روشن قیاس؛ حسین بختیاری


95. بررسی نقش اعتماد اجتماعی در امنیت اجتماعی زنان(مورد مطالعه: زنان 64-15 ساله شهر بابل)

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-15

زهرا نجفی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ منوچهر پهلوان


96. الگوی مهارت ارتباطاتی برون سازمانی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400، صفحه 3-28

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.1.2

داود دعاگویان؛ اکبر رضا زاده؛ رضا عبدالرحمانی؛ محمدرضا پویافر


97. ضرورت های برگزاری المپیاد ورزشی پلیس زن با رویکرد کیفی

دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400، صفحه 3-19

محمد زارع آبندانسری؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده


98. اثر حمایت اجتماعی بر مشارکت ورزشی زنان شهر یاسوج با نقش میانجی احساس امنیت

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 19-44

سیده فائزه موسوی؛ حمید رضا صفری جعفرلو؛ محمد صادق افروزه


99. بزه دیده شناسی آبی در سایه پدیده جهانی قتلِ زنان (فمساید)

دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400، صفحه 23-40

مهدیه وجدانی فخر؛ شهرداد دارابی؛ علی نجفی توانا