تعداد مقالات: 129

101. بررسی اثربخشی ایفای نقش با اجرای سناریوی ارتقاء مهارت‌های ارتباطی در کنترل خشم پلیس زن

دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400، صفحه 45-60

راشن عبدالهی؛ وحیده سادات فرخجسته؛ حاجیه رجبی فرجاد


102. بررسی نظام مند پژوهش‌های حوزه انتظامی و امنیتی زنان در ایران

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-67

ناهید حسینی؛ ابوالفضل پورمنافی


103. بررسی عوامل اجتماعی موثربر آسیب های اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار شهر مشهد)

دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400، صفحه 52-76

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.3.4

علیرضا قاسمی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ ابوالقاسم حیدر آبادی


104. رابطه بین سبکهای مدیریتی و رهبری فرماندهان با اثربخشی انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400، صفحه 63-91

ایمان امینی؛ صادق رضایی؛ بهروز رحمتی


105. طراحی الگوی جامع تربیت روانشناختی جامعه شناختی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 71-94

اکبر رضا زاده؛ رضا عبدالرحمانی؛ محمدرضا پویافر


106. شاخص های تدوین مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری ازبزه دیدگی زنان

دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400، صفحه 78-100

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.4.5

حمید ابراهیمی؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ فریبا شایگان؛ عبداله هندیانی


107. نیازسنجی مهارت های ارتباطی زنان پلیس و اولویت بندی آنها

دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400، صفحه 95-122

اکرم علیمردانی؛ طاهره نوری


112. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر میزان مصرف مواد مخدر زنان در شهر تهران(1398)

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 154-169

حنانه درشتی؛ لیلا عابدینی؛ محمد اسدی فرد


113. تعارضات و تشابهات حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر جهانی با تأکید بر حقوق زنان در ایران

دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400، صفحه 160-180

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.7.8

معصومه رمضانی؛ طاهره ابراهیمی فر؛ اردشیر سنایی


114. بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان به پلیس زن

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 173-194

سمیه تنهایی سیس؛ فریبا شایگان؛ عاصمه قاسمی


116. مطالعه بزه دیده شناسی آبی در حقوق ایران و اسناد بین الملل با تاکید بر حمایت پلیسی از زنان و کودکان

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 197-213

مهدیه وجدانی فخر؛ شهرداد دارابی؛ علی نجفی توانا


117. مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان و ایمن سازی در مقابل استرس بر تکانشگری زنان زندانی شهرستان تبریز

دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400، صفحه 209-228

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.9.0

روشنک زلال؛ امیر پناه علی؛ مجید محمودعلیلو؛ اکبر رضایی


120. مدل‌یابی سبک‌های مقابله با تعارض زناشویی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه زندگی در زوجین متقاضی طلاق

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 241-264

محمد خیراللهی؛ اصغر جعفری؛ محمد قمری؛ وحیده باباخانی


121. شناسایی چالش های پلیس در ورود بانوان به ورزشگاه های جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400، صفحه 251-271

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.11.2

غلامرضا مرادی سیاسر؛ حسین امجدیان؛ مهدی فرمانی؛ عباس قبادی


122. فرآیند دادرسی متهم زن از منظر فقه و حقوق

دوره 14، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 267-292

حسن اسدی؛ مهری کاکویی


123. عوامل موثر بر ارتکاب جرائم خرده فروشی و توزیع مواد مخدر در بین زنان (مطالعه موردی: زنان شهرستان سمنان)

دوره 15، شماره 34، بهار و تابستان 1400، صفحه 275-298

DOR:20.1001.1.17359317.1400.15.34.12.3

اکرم عاملی؛ علی جهانگیرپورنودهی؛ عباس نادعلی؛ ابراهیم قربانی


124. آسیب شناسی بکارگیری پلیس زن در ماموریت های یگان ویژه( با تاکید بر مردم یاری و کنترل اجتماعات ورزشی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

فریبا شایگان؛ پیمان صادقی؛ محمد طراقیه


125. رابطه مدیریت بدن و امنیت اجتماعی با نقش میانجی مصرف رسانه‌ای زنان شهر شیراز

دوره 15، شماره 35، پاییز و زمستان 1400

محمد صادق افروزه؛ حلیمه میرشکاران؛ حمید رضا صفری جعفرلو