مقایسه احساس امنیت زنان و مردان در برابر اتباع بیگانه

نویسنده

دانشیار جامعهشناسی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران

چکیده

چکیده
زمینه: هدف تحقیق بررسی نقش اتباع بیگانه (عراقی و افغان) در احساس امنیت زنان و مردان است.
روش: روش تحقیق «پیمایشی» است. جامعة آماری مردم ساکن در محلاتی از شهرری بوده است، که عدهای چشمگیر از اتباع بیگانه عراقی و افغان در آنجا زندگی میکنند. از هر گروهِ زن و مرد، 45 تن بهطور اتفاقی برای پاسخگویی برگزیده شدهاند.
یافتهها: از پنج فرضیة تحقیق، چهار فرضیه تأیید شده و نتایج نشان داده است که فقدان احساس امنیت زنان مربوط به حضور بیگانگان بیش از مردان است و ترس از تردد در محلة زندگی اتباع بیگانه، ترس از سکونت در این مناطق و ترس از سرقت اموالِ این افراد، در بین زنان نمونه بیش از مردان بوده است.
نتیجهگیری: تفاوتی بین زنان و مردان از نظر احساس تهدید جانی توسط اتباع بیگانه دیده نشد

کلیدواژه‌ها