عوامل مؤثر بر گرایش دانش آموزان پیش دانشگاهی دختر استان اردبیل به شغل پلیسی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 کارشناس تحقیقات فا.ا.اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

این پژوهش گرایش شغلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی استان اردبیل را نسبت به شغل پلیس زن مورد مطالعه قرار داده است. از جمله اهداف مهم این مقاله، شناخت عوامل مؤثر بر میزان گرایش شغلی دانش آموزان دختر به این شغل است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف و ماهیت کاربردی بوده و به لحاظ روش، پیمایشی میباشد. تکنیک جمعآوری اطلاعات پرسشنامه است. پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ(8/79)، و اعتبار آن از طریق صوری یعنی تأیید استادان و صاحب نظران مورد قبول قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری خی دو بهره گیری شده است. محدوده زمانی پژوهش، سال 1391 بوده و جامعه آماری، کلیه دانشآموزان دختر پیش دانشگاهی مدارس دولتی روزانه استان اردبیل میباشد. نمونه آماری تحقیق شامل 379 نفر است که بر مبنای نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گشتهاند. از میان مناطق 24 گانه آموزش و پرورش شهرهای استان اردبیل، پنج شهر بهصورت تصادفی از پنج شهرستان انتخاب شدند(هیر- رضی- نیر- نمین- اردبیل). پس از انتخاب شهرهای پنجگانه، در مرحله بعد از هر شهر یک مرکز پیشدانشگاهی و از هر مرکز پیش دانشگاهی، سه کلاس(ریاضی، انسانی، تجربی) به شکل تصادفی ساده انتخاب گردید. ارتباط بین متغیرهای مستقل(ویژگی های فردی دانش آموزان، ویژگی های خانوادگی، شناخت از پلیس و منزلت اجتماعی پلیس، رفتار پلیس) با متغیر وابسته(گرایش دانش آموزان دختر به شغل پلیس زن) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مهم به دست آمده از پژوهش حاکی از ارتباط معنی دار بین متغیرهای مستقل: معدل، منطقه آموزشی، ویژگیهای خانوادگی دانش آموزان دختر(اقتصادی – اجتماعی)، منزلت اجتماعی پلیس زن، شناخت و آگاهی از پلیـس و رفتار پلیس زن با مردم با متغیر وابسته گرایش دانش آموزان دختر به شغل پلیس زن میباشد. ارتباط معنیدار بین متغیرهای سن و رشته تحصیلی با گرایش شغلی دانش آموزان دختر به شغل پلیس زن مورد تأیید قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها