بررسی رابطه هویت اجتماعی با احساس امنیت در زنان شهر تهران

نویسنده

کارشناس ارشد جامعهشناسی (گرایش مسایل اجتماعی ایران)، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: هویت پدیدهای زنده، پویا و شامل بخشهای گوناگونی است که از عضویت فرد در گروههای مختلف ناشی می شود به طوری که این هویت ها قسمتی از هویت کلی فرد را تشکیل می دهند. هویت اجتماعی، بخش مهمی از هویت فرد است که بسیار گسترده و دارای ابعاد مختلفی است. امنیت اجتماعی یکی از نیازهای ضروری حیات بشری است که بدون آن امکان فعالیت آزادانه انسان محدود میشود. احساس امنیت اجتماعی متاثر از عوامل متعددی است که هویت اجتماعی یکی از آنان است.هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه هویت اجتماعی (متغیر مستقل) با احساس امنیت (به عنوان متغیر وابسته) در زنان می باشد.
روش: روش پژوهش پیمایشی است. با توجه به اهمیت موضوع خصوصاً برای زنان، تحقیق حاضر به مطالعه نظریههای امنیت و هویت اجتماعی پرداخته و در نهایت با بهرهگیری از نظریات آنتونی گیدنز و ریچارد جنکینز، چهارچوب نظری پژوهش، تدوین گردید. در این تحقیق اطلاعات لازم با استفاده از تکنیک پرسشنامه از یک نمونه 300 نفری از بین زنان 18 تا 65 ساله شهر تهران که به صورت خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند، جمعآوری گردید.
یافتهها: نتایج تحقیق، حاکی از وجود همبستگی 24درصدی و رابطه معنادار بین هویت اجتماعی و احساس امنیت است.
نتیجهگیری: متغیرهای هویت فردی و اعتماد بنیادین، بیشترین اثرات را در متغیر وابسته یعنی احساس امنیت داشتهاند و متغیر گستره روابط اجتماعی بهدلیل میزان همبستگی بسیار اندک، کمترین ارتباط را با احساس امنیت نشان دادند.

کلیدواژه‌ها