بررسی وضعیت خانوادگی دختران فراری با تاکید بر سوءاستفاده از آنان

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: در صورت ایجاد تنش، دگرگونی و سردی روابط بین اعضاء خانواده و ارضاءنشدن نیازهای نوجوانان، ممکن است آنها به رفتارهای نابهنجار از آن جمله فرار دست زنند. فرار نوجوانان یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی تلقی میگردد. هدف این مطالعه بررسی وضعیت خانوادگی دختران فراری با تاکید بر سوءاستفاده بوده است.
روش: این پژوهش، از نوع پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه از 33 نفر از دختران فراری 15-20 سال تشکیل شده است که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه محققساخته میباشد که بر حسب وقوع، نوع، شدت و فراوانی هر یک از انواع سوءاستفاده طبقهبندی گردیده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمارههای توصیفی و آمار استنباطی (آماره t تکنمونهای) استفاده گردید.
یافتهها: سوءاستفادههای جنسی ، جسمی و هیجانی در بین دختران فراری مشاهده میشود.
نتیجهگیری: عدم توجه و بیاحترامی، آزار و اذیت و انواع سوءاستفاده از آنان، محدودیت و محرومیت شدید، سردی روابط و کممحبتی، تبعیض قائلشدن و آشفتگی خانواده از عوامل فرار دختران ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها