هنجارهای رفتاری در عاملان قتلهای زنجیرهای

نویسنده

استادیار پژوهشکده ی زنان دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

قاتلان زنجیرهای بهطور گسترده در گروه افرادی دارای اختلال شخصیتِ ضداجتماعی شناخته میشوند که فقدان احساس همدردی و مدیریت بر هیجانات شاخصه اصلی آنها قلمداد میگردد. ما فرض را براین میگذاریم که بسیاری از این خصائص رفتاری که به عنوان شاخصههای متمایزکننده قاتلان زنجیرهای تلقی میشوند، بهطور وسیعی در میلیونها فردی که تا کنون حتی دست به یک قتل نزدهاند، وجود دارد. محققان به اهمیت این فرایندهای وجودی و همچنین تجزیه روانی وتهی شدن از صفات انسانی، در مطالعات خویش اشاره نمودهاند. ظرفیتهایی که برای قاتلان زنجیرهای این امکان را فراهم مینماید تا عاری از هرگونه اخلاق و وجدان، مرتکب اعمالی چون تجاوز، شکنجه وقتل شوند. با این حال، محققان با پذیرش عادی و معمول نسبت دادن صفت ضد اجتماعی به چنین افرادی، ممکن است تعامل بین رفتار سادیستیک(آزارگرانه) و صفت ضداجتماعی بودن را نادیده گرفته و باعث شوند تا احساس همدردی و همدلی به جای محوشدن، برجسته و بارز شود.

کلیدواژه‌ها