مقایسه دیدگاه‌های فرماندهان و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی برعوامل مؤثر بر نهادینه کردن انضباط دانشجویان پلیس زن

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: از جمله عوامل توفیق در سازمان‌ها، داشتن نظم و انضباط کارکنان آن است. عوامل گوناگونی در نهادینه کردن انضباط در دانشگاه علوم انتظامی مؤثر است: فرماندهان، فرهنگ سازمانی، و قوانین و مقررات. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر نهادینه کردن انضباط در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی است.
روش: نوع تحقیق کاربردی و روش آن پیمایشی است. با بهره‌گیری از مبانی نظری و نظر 20 نفر از مدیران و فرماندهان، پرسشنامه ساخته شد. برای جمع‌آوری دیدگاه‌های فرماندهان صف (زن) و دانشجویان دختر مجتمع آموزشی زنان پلیس، دو نوع پرسشنامه برای فرماندهان و دانشجویان تنظیم گردید. پایایی آن به وسیلة روش آلفای کرونباخ (88/0=) به‌دست‌آمد. جامعة آماری این پژوهش 5 نفر از فرماندهان زن و 43 نفر از دانشجویان دخترِ سال آخر به صورت تمام‌شمار بودند. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون T یک‌طرفه و دوطرفه و واریانس، تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: رفتار فرماندهان، فرهنگ سازمانی، قوانین و مقررات و شیوه‌های اعمال انضباط، از دیدگاه دانشجویان و فرماندهان، در نهادینه کردن انضباط دانشجویان مؤثر است.
نتیجه‌گیری: بین دیدگاه‌های فرماندهان و دانشجویان در خصوص اعمالِ انضباط تفاوت معناداری وجود دارد. در نهایت راه‌کارهایی برای عملی نمودن آن پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها