پیشگیری از شکستگی استرسی استخوان در زنان نظامی: مطالعه مروری نظام‌مند

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: شکستگی استرسی در پی قرارگرفتن استخوان تحت بارگذاری متناوب و زیر آستانه شکست، پیش از آنکه ترک‌های میکروسکوپی فرصت ترمیم یابند، ایجاد می‌شود. هدف این مطالعه بررسی شکستگی استرسی، علل بروز و عوامل خطر این آسیب می‌باشد.
روش: این مطالعۀ مروری نظام‌مند است که مقالات آن از پایگاه‌های معتبر علمی ‌Pubmed‌، Science Direct Ovid‌ و ProQuest در بازه زمانی 1970-2012 و با کلیدواژه‌های شکستگی استرسی، زنان نظامی و ورزشکاران استخراج شدند.
یافته‌ها: عوامل محیطی (برنامه تمرینات فیزیکی، کفش، سطح تمرینی) و عوامل درونی (عوامل جمعیتی، بیومکانیکی، هورمونی و تغذیه‌ای) از مهم‌ترین عوامل بروز شکستگی استرسی بودند. افزایش تدریجی تمرینات فیزیکی و نظامی، ایجاد وقفه در برنامه آموزش نظامی بعد از 2 تا 3 هفته از شروع آموزش، استفاده از کفش نظامی مناسب، استفاده از کفی ضربه‌گیر، استفاده از ارتزهای داخل کفش، تبعیت از رژیم غذایی مناسب و درمان قاعدگی‌های نامنظم از جمله راه‌کارهایی بودند که این مطالعات برای جلوگیری از وقوع آسیب پیشنهاد نمودند.
بحث و نتیجه‌گیری: شکستگی استرسی یکی از عمده بیماری‌های اسکلتی در بین نیروهای نظامی و ورزشکاران بوده و شیوع این بیماری در بین زنان نظامی حدوداً دو برابر مردان نظامی است.

کلیدواژه‌ها