جایگاه شغل پلیسی در بین کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین جایگاه شغلی پلیس در بین کودکان پیش‌دبستانی شهر اصفهان می‌باشد.
روش: به این منظور 75 نفر شامل 57 پسر و 17 دختر از نواحی 5 ‌گانه آموزش وپرورش شهر اصفهان به شیوة نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. روش جمع آوری داده‌ها مصاحبة نیمه‌سازمان‌یافته بود. داده‌ها با استفاده از روش مجذور خی تک‌متغیری وضریب همخوانی کرامر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که شغل پلیس اولین و بالاترین آرزوی مسیر شغلی کودکان است. گرایش و تمایل پسران به این شغل بیشتر از دختران بوده و اکثر کودکان شغل پلیس را یک شغل مردانه دانسته و تعداد کمی از آن‌ها این شغل را هم مردانه و هم زنانه تلقی کردند.
نتیجه‌گیری: بین آرزوهای مسیر شغلی و جنسیت رابطة معناداری وجود داشت(05/0

کلیدواژه‌ها