بررسی نقش اجتماعی پلیس فتا در احساس امنیت خانواده‌ها در فضای سایبر (مطالعه موردی: خانواده‌های ساکن در شهر مشهد مقدس)

نویسندگان

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: احساس امنیت یکى از ابعاد اساسى مفهوم امنیت در معناى کلى آن است. ایجاد احساس امنیت برای خانواده‌ها در فضای سایبر در برابر تهدیداتی که از جانب کنشگران مختلف، ابعاد مختلف امنیت جانی، جمعی، مالی و فکری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یکی از مهمترین دغدغه‌های پلیس فضای تبادل اطلاعات(فتا) در جامعه امروز ما است. به نظر می‌رسد عملکرد اجتماعی این نهاد تخصصی انتظامى به اشکال گوناگون می‌تواند در فرایند تولید و استمرار احساس امنیت خانواده‌ها در فضای سایبری موثر باشد. هدف تحقیق، بررسى ارتباط بین نقش اجتماعی پلیس فتا بر احساس امنیت خانواده‌ها در شهر مشهد است.
روش کار: روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی است. ابزار اصلی جمع‌آوری‌ اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می‌باشد. جامعه آمارى تحقیق، کلیه خانواده‌های ساکن شهر مشهد می‌باشند که در انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه‌ای و نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است و تعداد 1000 سرپرست خانواده به صورت نمونه انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری مورد نظر و در قالب نرم افزارهای Spss و Amos انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که نقش‌های اجتماعی پلیس فتا، ارتباط گسترده‌ای با احساس امنیت خانواده‌ها در فضای سایبر دارد. مهمترین یافته تحقیق، وجود رابطه معنادار و مثبت بین نقش اجتماعی پلیس فتا با احساس امنیت خانواده‌های ساکن این شهر در فضای سایبر است. در رابطه با معناداری هر یک از ابعاد؛ بُعد پاسخگویی مناسب پلیس فتا به خانواده‌ها با بُعد فکری، بُعد برگزاری کلاس‌های آموزشی توسط پلیس فتا برای خانواده‌ها با بُعدهای جمعی و مالی، بُعد جلب اعتماد خانواده‌ها به توانمندی این پلیس با بُعدهای جمعی و فکری، بُعد ارائه راه‌های دسترسی سریع به پلیس فتا برای خانواده‌ها با بعدهای جانی و جمعی، بُعد انعکاس موفقیت‌های این پلیس برای خانواده‌ها با بُعدهای جمعی و فکری، بُعد ارائه راهکارهای کاربردی کنترل افراد در فضای سایبر برای خانواده‌ها با بُعدهای مالی و فکری و بُعد ارائه اخطارهای پیشگیرانه در فضای سایبر برای خانواده‌ها با تمامی ابعاد احساس امنیت معنادار است. با نتایج بدست آمده از ابعاد متغیرهای ذکر شده می‌توان گفت که بیشترین مقدار تاثیرگذاری در مولفه جلب اعتماد خانواده‌ها به توانمندی پلیس فتا با بُعد جمعی احساس امنیت خانواده‌ها (182/0 = r) است و کمترین مقدار تاثیرگذاری نیز مولفه پاسخگویی در نقش اجتماعی پلیس با بعد جانی احساس امنیت خانواده‌ها (013/0 = r) است.
بحث و نتیجه‌گیری‌: نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که از یافته‌های این پژوهش می‌توان جهت آگاه‌سازی مدیران ناجا و نیز شفاف‌سازی و تقویت نقش اجتماعی پلیس فتا در برنامه‌های تولید احساس امنیت خانواده‌ها در فضای سایبر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها