احساس امنیت زنان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر مشهد)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: احساس امنیت از مهمترین مولفه‌های اجتماعی، روانشناختی و فرهنگی هر جامعه می‌باشد. هدف از نوشتار حاضر، واکاوی اجتماعی و روانشناختی احساس امنیت زنان در شهر مشهد بود.
روش: در این تحقیق با بهره‌گیری از روش پیمایشی در سال 1390 از زنان 20 تا 64 ساله شهر مشهد 391 نفر از طریق روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته که از روایی(68 درصد) بهره مند بود فرضیات تحقیق مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، استفاده از رسانه‌های جمعی، نگرش به پوشش، مقاومت اجتماعی و نگرش فرد به خود، مهمترین عوامل تاثیر گذار بر امنیت اجتماعی زنان در این تحقیق بود و به نحوی که این عوامل، واریانس متغیر وابسته را 55% تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها