چالش‌های فقهی- حقوقی تصدی مناصب انتظامی توسط زنان در جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی جواز یا عدم جواز حضور و مشارکت سیاسی زنان در مشاغلی نظیر تصدی مناصب انتظامی که دارای ابعاد حاکمیتی است می‌باشد.
روش: روش جمع آوری داده‌ها در این پژوهش غالباً به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی بوده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: بررسی‌های صورت گرفته حاکی از این است که مستند قابل پدیرش قطعی در رابطه با عدم جواز تصدی گری زنان در عرصه انتظامی به عنوان یک تصدی حاکمیتی وجود ندارد و اصل اهلیت و اصول مرتبط با مسئله اشتغال در قانون اساسی و سایر مواد قانونی مرتبط نیز جواز حضور زنان در عرصه مناصب انتظامی را تأیید می‌کنند. در زمینه تصدی مناصب انتظامی توسط زنان مانع فقهی و قانونی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها