بررسی علل شکل‌گیری چرخه کودک آزاری (با تأکید بر نظر کارشناسان)

نویسندگان

چکیده

یکی از خطرات بالقوه در مورد کودکان، کودک آزاری است. مطالعات به‌عمل‌آمده نمایانگر آن است که بخش قابل توجهی از موارد کودک‌آزاری، توسط کسانی اتفاق می‌افتد که سال‌ها پیش خود قربانی کودک‌آزاری توسط والدین یا سایر بزرگترها بوده‌اند. افزایش پدیده کودک‌آزاری و تکرار مداوم چرخه آن از نسلی به نسل دیگر، بررسی این پدیده را ضروری می‌نماید. این پژوهش به دنبال بررسی علل شکل‌گیری چرخه کودک آزاری با استفاده از نظریات علمی موجود و نظرات کارشناسان است. تحقیق حاضر از نوع «توصیفی- تحلیلی» بوده، از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع‌آوری اطلاعات تلفیقی از کار کتابخانه‌ای و پیمایشی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در بخش میدانی پرسشنامه محقق ساخته است که پس از سنجش روایی و پایایی آن در بین جامعه نمونه آماری توزیع و جمع‌آوری گردید. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مددکاران و کارشناسان مراکز اورژانس اجتماعی در شهر تهران می‌باشند. نمونه پژوهش نیز شامل 50 نفر از جامعه آماری بوده که در چهار مرکز مرتبط با مقابله با کودک‌آزاری تهران مشغول به کار هستند. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها توسط نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار‌گرفت. نتایج حاصله بیانگر آن است که کارشناسان اورژانس اجتماعی پس از مؤثر شناختن آزاردیدگی دوران کودکی بر کودک‌آزاری در بزرگسالی، از بین دلایل و علل کودک‌آزاریِ مطرح شده بیشترین و مؤثرترین دلیل کودک‌آزاری در بزرگسالی را «شکل‌گیری شخصیت نابهنجار در کودک آزاردیده و تاثیر آن بر کودک‌آزاری توسط وی» و «قبول کودک‌آزاری به عنوان یکی از روش‌های مقبول در تربیت کودک توسط کودک آزاردیده» دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها