بررسی احساس امنیت زنان در پارک‌های شهری با تأکید بر شاخص‌های محیطی (کالبدی) و اجتماعی (نمونه موردی: شهر ایلام)

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی احساس امنیت زنان در پارک‌های شهر ایلام با تأکید بر شاخص‌های محیطی (کالبدی) و اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است، داده‌های موردنیاز از طریق منابع اسنادی و میدانی گردآوری و با استفاده از نرم‌افزارهای Excel‌ و SPSS و با به‌کارگیری آزمون‌های پیرسون و روش رگرسیون چندگانه توأم انجام شده است. جامعۀ آماری مورد مطالعه، تمامی شهروندان (زنان) شهر ایلام بوده که در این میان 350 نفر با استفاده از فرمول کوکران و براساس نوع نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شده‌اند. در این پژوهش، به ارائه مدل تحلیلی 5 سطحی از شاخص‌های مؤثر در امنیت محیطی شامل: نظارت، ورودی و خروجی، قلم روپایی، مدیریت و نگهداری و امنیت فیزیکی و در بخش شاخص اجتماعی نیز 5 متغیر کنترل نابهنجاری و نظارت اجتماعی، تراکم جمعیت، آشنا بودن فضا، تصاویر ذهنی از فضا و تعامل اجتماعی در ارتقای امنیت شهری پرداخته شده و برای تعیین معیارها و زیرمعیارهای موجود در مدل، از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. همچنین، پرسشنامه دارای 26 سؤال در هر بخش (ویژگی‌های کالبدی و اجتماعی) با توجه به تحت پوشش قرار دادن موضوع و حیطۀ مورد مطالعه است. نتایج آماری آزمون‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای نهادهای کنترل و نظارت و ویژگی‌های کالبدی داخل پارک و کاربری‌های اطراف پارک رابطۀ مثبت و مستقیم با احساس امنیت زنان دارند. تحلیل رگرسیون نیز نشان می‌دهد که به ترتیب متغیرهای نهادهای کنترل و نظارت ویژگی‌های کالبدی داخل پارک و درنهایت، کاربری‌های اطراف، در تبیین میزان احساس امنیت زنان سهم عمده‌ای داشتند و مقدار تبیین به‌دست‌آمده نیز 82 درصد است.

کلیدواژه‌ها