زمینه‌های گرایش زنان به جنبش‌های جدید اجتماعی (موردمطالعه؛ دانشجویان دانشگاه آزاد کرج)

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: تحولات پدید آمده در دهه‌های اخیر مانند گسترش فزآیندۀ ارتباطات و تغییرات روزافزون ساختارهای فرهنگی اجتماعی، رویکرد نوینی را در بررسی عوامل و بسترهای موجد نارضایتی و اعتراضات جمعی، به‌ویژه در رابطه با زنان مطرح کرده است. این جنبش‌های جدید در جامعۀ ایران نیز به اشکال مختلف ظهور و بروز دارد. این پژوهش باهدف بررسی عوامل و زمینه‌های گرایش به جنبش‌های جدید اجتماعی در بین زنان و دختران دانشجو انجام‌ شده است.
روش: در این پژوهش کاربردی که به شیوۀ پیمایش انجام‌شده، 384 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد کرج با شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای، انتخاب و با کمک پرسش‌نامۀ روا و پایا (87/0) مورد پرسش قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد که عوامل و زمینه‌های فرهنگی، هویتی و ارزشی به ترتیب بیشترین رابطه را با گرایش زنان به کنش‌های اجتماعی دارد. وجود رابطۀ بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و گرایش به کنش‌های اجتماعی نیز نشان داد زمانی که پایگاه زنان بالاتر باشد، احساس رضایت‌مندی بیشتری از شرایط داشته و به همان میزان نیز گرایش کمتری به کنش‌های اجتماعی خواهند داشت. این امر ضرورت توجه به زمینه‌های جنبش‌های اجتماعی زنان در ایران را برجسته می‌سازد.

کلیدواژه‌ها