بررسی تقویت ارزش‌های فرهنگ زنانه در مدیریت و کنترل اغتشاشات با مطالعۀ رویکرد جامعه‌محوری پلیس

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: از معرفی رویکرد جامعه‌محوری پلیس چند دهه می‌گذرد و امروزه به‌عنوان یک رویکرد مورد قبول، در بسیاری از کشورها جایگاه خود را یافته است. این رویکرد پلیسی ارزش‌های خاصی را می‌طلبد که باعث فاصله گرفتن پلیس از کلیشۀ مردسالار پلیس سنتی و تهدید محور می‌شود و جلوه‌هایی از مؤلفه‌های ارزشی زنانه همچون همکاری، توافق، مفاهمه، انعطاف‌پذیری و غیره را در پلیس حاکم می‌کند. هدف این مقاله، بررسی و مطالعۀ ارزش‌های فرهنگ زنانه و تطبیق آن با مؤلفه‌های پلیس جامعه‌محور برای مدیریت و کنترل اغتشاشات است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ اجرا، اسنادی است. برای تدوین این مقاله منابع موجود در حد نیاز بررسی و رابطۀ مؤلفه‌های پلیس جامعه‌محور و ارزش‌های زنانه در ادبیات شناسایی و بررسی ‌شده‌اند.
یافته‌ها و نتایج: نتایج حاصل از این بررسی بیانگر آن است که مؤلفه‌های جامعه‌محوری پلیس در کنترل اغتشاشات با مؤلفه‌ها و ارزش‌های فرهنگ زنانه ارتباط مفهومی دارد. همچنین نشان داده شد که در پژوهش‌هایی که به‌صورت ارزشیابی میدانی و مشاهدۀ مستقیم، فعالیت‌ها و اقدامات پلیس زن را ارزیابی می‌کنند، کارایی و اثربخشی زنان در مأموریت‌های پلیسی به‌ویژه در حوزۀ مدیریت و کنترل اغتشاشات به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها