بررسی ادراک دانشجویان از احساس امنیت اجتماعی (موردمطالعه: دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

نویسندگان

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: امنیت در هر جامعه بستر رشد و توسعه آن را فراهم میکند و ارتباط مستقیمی با ادراک افراد جامعه دارد. ضعیف دانستن امنیت در وهله اول یک احساس تلقی شد، اما در مرحله حادتر به یک آسیب اجتماعی تبدیل میشود. با گسترش شهرنشینی و افزایش حضور زنان در جامعه، توجه به امنیت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه ضروری است. این مقاله ادراک دانشجویان دختر از امنیت اجتماعی را بررسی می کند.
روش: پژوهش حاضر به شیوه کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق با نُه نفر از دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به بررسی ادراک آنان از احساس امنیت پرداخته است. این افراد به طور تصادفی از بین دانشجویان انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفته اند و از آنجا که هدف پژوهش مطالعه درک و تصور دانشجویان از احساس امنیت اجتماعی است، روش تحلیل مضمون مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها و نتایج: این مطالعه نشان داد که دختران دانشجو در جامعه هدف، امنیت اجتماعی را با داشتن آزادی عمل و عدم هراس از مواجهه با مزاحمتهای مردان ادراک می کنند.
واژههای کلیدی: امنیت اجتماعی، احساس امنیت، دختران، تحلیل مضمون، دانشجو.

کلیدواژه‌ها