رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی در شبکههای اجتماعی مجازی(مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاههای شهید بهشتی و الزهرا(س))

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: گسترش روزافزون شبکه‎های اجتماعی با قابلیت تبادل انواع محتواها و استقبال جوانان از آن‎ها، امروزه به یکی از دغدغه‎های خانواده‎ها به ویژه در مورد دختران تبدیل شده است. این مطالعه، رابطه بین دینداری با احساس امنیت اجتماعی دختران دانشجوی دانشگاه‎های الزهرا و شهید بهشتی در پیام رسان تگرام و اینستاگرام را بررسی کرد.
روش: روش این پژوهش کاربردی و توصیفی-پیمایشی بود و جامعه آماری پژوهش دانشجویان دختر دانشگاههای شهید بهشتی و الزهرا(س) به تعداد 18097 بودند که با حجم نمونه 376 نفر و شیوه نموه گیری تصادفی طبقهای مورد پرسش قرار گرفتند. داده‎ها به وسیله پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ 94/0 برای پرسشنامه دینداری و 79/0 برای احساس امنیت اجتماعی) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون‎های همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‎ها و نتایج: پژوهش نشان داد احساس امنیت اجتماعی در شبکههای اجتماعی مجازی پایینتر از حد متوسط است و بین دینداری با احساس امنیت اجتماعی در این شبکه‎ها، رابطه معکوس و ضعیفی وجود دارد، یعنی هرچه دانشجویان دختر دیندارتر بودند، احساس امنیت اجتماعی کمتری در این شبکه‎ها داشتند.

کلیدواژه‌ها