ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت و عوامل محیطی موثر بر آن در پارکهای شهر ایلام

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده حضور مردم در فضاهای عمومی، ترس یا احساس ناامنی است. در این میان زنان بیشتر از مردان از وجود چنین تهدیداتی آسیب میبینند. این پژوهش، رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت و عوامل محیطی موثر بر آن را در پارک‎های شهر ایلام مورد ارزیابی قرار داده است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را زنان 15 سال به بالا در شهر ایلام تشکیل دادند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 384 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. دادهها با کمک پرسشنامههای روا و پایا(آلفای کرونباخ بالاتر از 70/0)، جمع آوری و با کمک آزمونهای تی و رگرسیون تحلیل شدند.
یافتهها و نتایج: پژوهش نشان داد که در مجموع رضایت زنان از وضعیت امنیت پارکهای شهر ایلام پایین است اما بهطور نسبی، از «وضعیت امنیت در روز» و «وضعیت استقرار نیروهای انتظامی» رضایت بیشتری داشتهاند. در مورد عوامل محیطی اثرگذار بر احساس امنیت زنان نیز، بیشترین میزان رضایت زنان، به «موقعیت جغرافیایی پارکها» و کمترین میزان رضایت آنها به «خدمات حمل و نقل عمومی» و «قابل رؤیت بودن تابلوهای راهنما» مربوط میشد . بنابراین توجه به عوامل محیطی و کالبدی امنیت، میتواند به مشارکت بیشتر زنان در اجتماع کمک کند.

کلیدواژه‌ها