بررسی رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت زنان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: زنان نیمی از استعدادها و نیروی بالقوه جامعه می باشند و نبود آنها در موقعیتهای کلیدی به دلیل عدم احساس امنیت، برای جامعه یک فقدان تأسف بار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت زنان در شهر شیراز انجام شده است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری آن را زنان بالای 15 سال شهر شیراز تشکیل داده اند و از طریق نمونه‎گیری خوشه ای، 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با پرسشنامه‎های روا و پایا(آلفای کرونباخ پرسشنامه عملکرد پلیس، 90/0 و آلفای پرسشنامه احساس امنیت،80/0) مورد پرسش قرار گرفتند. داده‎های گردآوری شده با استفاده از نرم‎افزار SPSS و با کمک آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافتهها و نتایج: پژوهش میزان احساس امنیت زنان را در شهر شیراز در تمامی ابعاد متوسط ارزیابی نموده و نشان داد بین عملکرد پلیس و تمامی ابعاد احساس امنیت زنان به جز امنیت شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بنابراین با بهبود عملکرد پلیس، زنان در جامعه احساس امنیت بیشتری خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها