بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بروز پدیده طلاق

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: ظهور تکنولوژیهای نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده است، بسیاری از کارکردهای خانوادهها را دچار اختلال کرده است. این پژوهش به بررسی تاثیر شبکههای اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال در منطقه 14 تهران پرداخته است.
روش: روش تحقیق کمی و از نوع توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه زوجین 25 تا 40 سال مراجعه کننده به دادگاه شماره 1 خانواده منطقه 14 تهران میباشد. روش نمونهگیری در این پژوهش به صورت تصادفی است که مقدار نمونه 100 نفر زوجین 25 تا 40 سال انتخاب شده است.در این پژوهش از دو پرسشنامه رضایتمندی زناشویی Enrich و پرسشنامه محقق ساخته شبکههای اجتماعی و مجازی استفاده شده است.
یافتهها و نتایج: نتایج پژوهش نشان داد میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و دنیای مجازی بر رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال منطقه 14 اثر معناداری دارد. همچنین بین رضایت زناشویی افراد عضو شبکههای اجتماعی و دنیای مجازی و افراد غیر عضو تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که میانگین رضایت زناشویی در میان افراد غیر عضو به طور قابل توجهی بیشتر از افراد عضو شبکههای اجتماعی و دنیای مجازی است.از طرف دیگر، بین تقاضای طلاق و عضویت افراد در شبکههای اجتماعی و دنیای مجازی رابطه معناداری وجود دارد به عبارتی عضویت در شبکههای اجتماعی و دنیای مجازی، به طور معناداری با افزایش میزان تقاضای طلاق زوجین 25 تا 40 سال همراه است.

کلیدواژه‌ها