رابطه تنظیم هیجانی و عواطف مثبت و منفی مردان متاهل، با نگرش نسبت به خشونت علیه زنان (مورد مطالعه: شهر تهران)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران

2 استادیار در گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران

چکیده

زمینه و هدف: خشونت علیه زنان در دو دهه گذشته به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح شده است. پژوهشگران معتقدند که نگرش‌ها و باورهای که پایگاه و قدرت مردانه را تقویت می‌کنند می‌تواند، دلیلی برای اعمال خشونت مردان علیه زنان باشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه تنظیم هیجانی و عواطف مثبت و منفی با نگرش نسبت به خشونت علیه زنان در مردان متاهل شهر تهران اجرا شده ‌است.
روش: این پژوهش کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی بود. جامعه پژوهش را مردان متاهل 55‌‌‌ساله ساکن تهران که حداقل سه سال از زندگی مشترک آن‌ها گذشته باشد و دارای حداقل مدرک دیپلم باشند تشکیل داده‌اند و تعداد 384 نفر آن‌ها به شیوۀ نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌تنظیم هیجانی گروس و جان (آلفای کرونباخ 79/0)، پرسشنامه عواطف مثبت و منفی واتسون، کلارک وتلگن (آلفای کرونباخ عواطف مثبت 85/0 و عواطف منفی 84/0)، و همچنین پرسشنامه نگرش مردان نسبت به خشونت علیه زنان مقیاس تعدیل شده ساندرز و همکاران (آلفای کرونباخ 83/0) استفاده شد. داده‌های پژوهش نیز با کمک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شده است.
یافتهها و نتایج: پژوهش نشان داد که عواطف مثبت با عدم نگرش مثبت نسبت به خشونت علیه زنان رابطه مثبت و معناداری داشته و عواطف منفی با عدم نگرش مثبت نسبت به خشونت علیه زنان رابطه معکوس و معنادار دارد و تنظیم هیجانی با نگرش نسبت به خشونت علیه زنان رابطه معناداری ندارد. عواطف مثبت به صورت ضعیف‌تر و عواطف منفی به صورت قوی‌تر، نگرش نسبت به خشونت علیه زنان را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین، با تقویت عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی می‌توان خشونت علیه زنان توسط مردان را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


- جعفریان، طیبه؛ فتحی، منصور؛ عرشی، ملیحه و قادری ثانوی، رمضانعلی.(1394). بررسی تاثیر هوش هیجانی مردان بر خشونت علیه زنان در بین زوجین متاهل. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.دوره16. شماره 4. صص 83-76.
- حائری،‌هایده و شاه نظری، مهدی.(1394). بررسی نقش مثبت‌اندیشی و تنظیم هیجان در رضایتمندی زندگی زنان خانه دار شهر تهران. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی.دوره6. شماره2. صص 146-133.
- خالق خواه، علی؛ زارع، رقیه؛ قمری گیوی، حسین و ولیزاده، بهزاد.(1394). مقایسه هوش عاطفی و اجتماعی در زنان قربانی خشونت خانگی و زنان بهنجار. مجله پزشکی قانون ایران.دوره 21. شماره2. صص 89-83.
- سادات حسینی، فریده و خیر، محمد.(1389). بررسی نقش معلم در هیجانات تحصیلی ریاضی و تنظیم هیجانی دانش آموزان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. سال 5. شماره ۲۰. صص 63-41.
- شکربیگی، عالیه و مستمع، رضا.(1393). فراتحلیل مطالعات انجام شده پیرامون خشونت علیه زنان. مجله جامعه‌شناسی ایران. دوره 15. شماره 2. صص153-177.
- صراف پور، ربابه(1390). رواسازی آزمون عواطف مثبت و منفی و بررسی رابطه آن با بهزیستی روانی و خودکارآمدی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران.
- علیوردی‌نیا، اکبر و حبیبی، مرجان.(1394). بررسی نگرش دانشجویان پسر نسبت به خشونت علیه زنان در بستر خانواده. مجله پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. دوره 4. شماره 3.صص38-15.
- علیوردی‌نیا، اکبر؛ رضی، داود و آیینی، صدیقه.(1392). تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان: آزمون تجربی نظریه‌های منابع در دسترس زنان و فمینیسم رادیکال. مجله رفاه اجتماعی.دوره 13. شماره 49. صص 358-323.
- قاسم زاده علیشاهی، ابوالفضل؛ عباسی، مهدی و ملکی مرشت، منظر.(1393). نقش عواطف مثبت و منفی در رضایت و عملکرد شغلی اعضای هیات علمی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی. دوره 9. شماره35. صص152-131.
- قیاسوند، مژده و قربانی، مریم.(1394). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان در بهبود راهبردهای تنظیم هیجان و کنترل قند خون مبتلایان به دیابت نوع دوم. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی. دوره 17. شماره4. صص 307-299.
- یوسفی، جعفر.(1394). رابطه راهبردهای تنظیم هیجانی و هیجان‌های مثبت و منفی با سلامت روانی دانشجویان. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور. دوره3. شماره1.صص 74-66.
 
-  Aftab, R., Karbalaee Mohammad Meigouni, A., & Taghiloo,S. (2015). The mediating role of emotion regulation strategies in the relationship between borderline personality and conjugal violence. Journal of Applied Psychology, 4(32),7-28.
-  Barnawi, F. H. (2017). Prevalence and risk factors of domestic violence against women attending a primary care center in Riyadh, Saudi Arabia. Journal of interpersonal violence, 32(8), 1171-1186.
-  Dankoski, M. E., Keiley, M. K., Thomas, V., Choice, P., Lloyd, S. A., & Seery, B. L. (2006). Affect regulation and the cycle of violence against women: New directions for understanding the process. Journal of Family Violence, 21(5), 327-339.
-  De France, K., & Hollenstein, T. (2017). Assessing emotion regulation repertoires: The regulation of emotion systems survey. Personality and Individual Differences, 119, 204-215.
-  Flood, M., & Pease, B. (2009). Factors influencing attitudes to violence against women. Trauma, violence, & abuse, 10(2), 125-142.
-  Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations.
-  Momeni, K., Karami, J., Hoveyzizadehgan, N. (2018). The Relationship between Sensation Seeking, Positive and Negative Affect, Alexithymia and Marital Infidelity. Journal of Health and Care. 19(4), 221-231.
-  Ullrich, S., Keers, R., Shaw, J., Doyle, M., & Coid, J. W. (2018). Acting on delusions: the role of negative affect in the pathway towards serious violence. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 29(5), 691-704.
-  Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of personality and social psychology, 54(6), 1063.