بررسی تاثیر امنیت اخلاقی بر همبستگی و وفاق اجتماعی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

زمینه و هدف: وجود همبستگی و وفاق اجتماعی از پیش نیازهای ضروری توسعه و رشد جوامع در دنیای امروزی به ویژه کلان شهرها است که در جوامع جدید با مخاطرات جدی همراه است. یکی از عوامل اثرگذار بر وفاق اجتماعی وجود امنیت اخلاقی در جامعه است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر امنیت اخلاقی بر همبستگی و وفاق اجتماعی انجام شده است.
روش: شیوه اجرای این پژوهش پیمایش است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان ساکن کلان شهر تهران تشکیل داده‌اند و بر اساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه 384 نفری مورد پرسش قرار گرفته‌اند. داده‌ها با کمک پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ 91/0) گردآوری و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها و نتایج: پژوهش نشان داد میانگین نمره امنیت اخلاقی در شهر تهران، کمتر از متوسط و میانگین نمره وفاق اجتماعی متوسط است و تاثیر امنیت اخلاقی بر وفاق اجتماعی معنادار است. بنابراین ضرورت دارد به دلیل پایین بودن احساس امنیت اخلاقی در شهر تهران، سیاست‌های مرتبط با این موضوع، بازنگری و با توجه به اهمیت وفاق اجتماعی، سیاست‌های مربوط به حوزه امنیت اخلاقی پیگیری شوند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، لیلا؛ صرافی، مظفر؛ توکلی نیا، جمیله؛ محمدیان مصمم، حسن(1396). زنان و فضامندى ترس در محیط‌هاى حمل ونقل همگانى، دوفصلنامه پژوهش‌های انتظامی- اجتماعی زنان و خانواده. دوره پنجم. شماره دوم. صص10-16.
احمدی، حمید(1378). میزگرد همبستگی ملّی و وفاق اجتماعی. فصلنامه مطالعات ملّی. سال اول. شماره . صص 20-10.
باقی نصرآبادی، علی(1384). همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی. نشریه حصون. سال1384. شماره6. صص5-11.
حیدری، آرش؛ ستوده ناورودی، سیدامید؛ شادمان فخرآبادی، اعظم و نمازی، مرجان(1391). آنومی یا آشفتگی اجتماعی: علل و پیامدها. همایش ملی، اشتغال، نظم و امنیت. دانشگاه گیلان، گیلان.
حیدری، آرش؛ سرحدی، سجاد(1392). دوگانۀ فرد/ جامعه در اندیشۀ دورکیم: دوگانه‌ای کاذب یا واقعی. جامعه‌شناسی ایران. سال چهاردهم، شمارۀ 3. صص10-15.
رفیع پور، فرامز (1378) ،آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران. تهران: انتشارات سروش.
صداقت زادگان، شهناز(1379). عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی با تأکید بر جامعه پذیری و قشر اجتماعی. فصلنامه شورای فرهنگ. سال سوم، شماره24. صص6-10.
عبدالرحمانی، رضا؛ حسین پور، جعفر و بشیری،‌هادی(1397). بررسی رابطه استفاده از تلگرام در گرایش به ناهنجاری‌های اخلاقی. دوفصلنامه پژوهش‌های انتظامی اجتماعی زنان و خانواده. سال ششم. شماره 10. صص1-20.
قاسم لو، موسی(1394). عوامل موثر بر ضعف مشارکت شهروندان در نظم و امنیت. فصلنامه دانش انتظامی زنجان. سال پنجم. شماره14. صص4-6.
کرایب، یان(1385). نظریۀ اجتماعی مدرن: از پارسونز تا‌هابرماس. (عباس مخبر، مترجم). تهران: نشر آگه.
موسوی، یعقوب(1381). پدیده کاهش همبستگی اجتماعی در کلان شهرها.فصلنامه مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا. دوره 6. شماره27. صص5-7.
نقی زاده، محمد(1392). بررسی و ویژگی‌های شهر مطلوب در آراء حکما مسلمان. (رساله دکتری). دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران.
هابرماس، یورگن(1384). نظریۀ کنش ارتباطی. (کمال پولادی، مترجم). تهران: انتشارات روزنامۀ ایران.
 
Davison, L., (2014). Ensuring Safe Public Transport with and for Women and Girls in Port Moserby, Un-women. Retrieved from: https://unwomen.org.au/wp-content/uploads/2016/11/UNW_ safe_public_transport.pdf.
Joas, H., & Honneth, A. (Eds.). (1991). Communicative Action: Essays on Jürgen Habermas's The Theory of Communicative Action. MIT Press.
Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. American sociological review, 3(5), 672-682.
Merton, R. K., & Merton, R. C. (1968). Social theory and social structure. Simon and Schuster.
Morrison, W. (2014). Theoretical criminology from modernity to post-modernism. Routledge-Cavendish.
Siegel, L. (1998). Criminology: Theories, Patterns, and Typologies . Belmont, CA: West.
Stenlund, T., Jönsson, F. U., & Jonsson, B. (2017). Group discussions and test-enhanced learning: individual learning outcomes and personality characteristics. Educational psychology, 37(2), 145-156.
Jacobson, S. L., Ross, S. R., & Bloomsmith, M. A. (2016). Characterizing abnormal behavior in a large population of zoo-housed chimpanzees: prevalence and potential influencing factors. PeerJ, 4, e2225.