عوامل بزهکاری زنان؛ اصلاح و بازپروری آنان

نویسنده

استادیار حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

زمینه و هدف: ناهنجاری‌های اجتماعی و اعمال مجرمانه از هر فرد و گروهی که باشد برای جامعه مضر است، اما همان انحراف اجتماعی و ارتکاب جرم از سوی زنان و دختران پیامدهای زیان بارتری به همراه دارد. آمار جرایم زنان در اکثر کشورها از جمله ایران مبین آن است که بسیاری از جرایم زنان، به نقش جنسیتی آنان ارتباط دارد. این مطالعه، علل گرایش به بزهکاری و ارتکاب جرم و چگونگی اصلاح و بازپروری آنان را مورد بررسی قرار می‌دهد.
روش: این مطالعه بر پایه روشی که بیشتر پژوهش‌ها در حقوق کیفری در پیش گرفته‌اند، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی است و جمع‌آوری داده‌های آن اسنادی بود.
یافتهها و نتایج: مطالعه نشان داد اگرچه درصد بزهکاری زنان هنوز نسبت به مردان کمتر است، اما رشد آن در سال‌های اخیر نگران کننده است. پژوهشگران روند رو به رشد جرایم زنان را به اشتغال خارج از خانه، تضعیف نظارت‌های اجتماعی و مشارکت فزاینده زنان در بازار کار نسبت داده‌‎اند.

کلیدواژه‌ها


آبوت، پاملا و والاس، کلر(1383). جامعه‌شناسی زنان. (منیژه نجم عراقی، مترجم). تهران: نشر نی.
احمدی، حبیب و نیک پور قنواتی، لیلا(1384). جرایم زنان، مجازات زندان؛ اصلاح و بازپروری، مجله اصلاح وتربیت، شماره 138، ص 55.
ابراهیمی‌قوام، صغری(1388). مطالعه موردی ویژگی‌های زنان بزهکار از روزنامه ایران در سال 1387. مجله پلیس زن، شماره11، ص52.
استفانی، گرت(1382). جامعه‌شناسی جنسیت. ترجمه: کتایون بقایی. تهران: نشر دیگر .
باقری، معصومه و ملتفت، حسین(1389). برخی عوامل موثر بر ارتکاب جرم زنان؛ مطالعه نمونه‌هایی از زنان در شهر اهواز. مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 10، ص167.
بهبودی، مرجان؛خلعت بری سلطانی، ساحره(1379).(زنان، بیکاری، بزهکاری). مجله حقوق زنان، شماره 15، ص6.
بیابانی، غلام حسین(1392). نقش رسانه در تحریک جرم. مجله کار اگاه. سال هفتم. شماره 26. ص22.
بینازاده، زهرا(1384). جنسیت و بزهکاری. مجله حقوق امروز، سال دوم ،شماره 9، ص 46.
ترابی، یوسف(1390). نقش دین و معنویت در پیشگیری از ارتکاب جرم. مجله کاراگاه، سال چهارم،  شماره 14، ص 109.
جربانی، حمید(1389). بررسی آماری جرایم زنان ایران با تاکید بر محکومیت به حبس. مجله حقوقی دادگستر، سال 74،شماره72، ص92.
حبیب زاده، اصحاب و افخمی، حسین و نادرپور، محمد رضا(1388). بررسی نقش دوگانه رسانه‌های جمعی در پیشگیری از وقوع جرایم. فصلنامه انتظام اجتماعی، سال اول، شماره 2، ص 109.
حجازی، قدسیه(1357). بررسی جرایم زن در ایران(چاپ دوم).تهران: انتشارت شرکت حقوقی قدسی.
حسینی، احمدو صالحی، فرزانه(1391). بررسی عوامل فردی مؤثر بر ارتکاب جرم زنان زندانی(مطالعه موردی زندان زنجان). مجله مددکاران اجتماعی متخصص، شماره 1، ص 10.
خاکپور، محمد مهدی(1353). جرم‌شناسی زنان ایران. تهران: انتشارات عطایی.
دانش، تاج زمان(1374). مجرم کیست جرم‌شناسی چیست(چاپ ششم).تهران: انتشارات کیهان.
راسخ، شاهپور(1344) سخنی چند درباره جرایم زنان. مجله مسائل ایران، شماره 28و 29، ص 104.
رستگاری نیا، ژیلا(1384). مطالعه ی جرایم زنان. ماهنامه ی اصلاح و تربیت، شماره 43، ص9.
رستمی‌تبریزی، لمیاء(1388). درامدی بر رویکرد جنسیتی جرم‌شناسی. مجله تحقیقات حقوقی، شماره 50، پاییز و زمستان، ص 279.
ساکت، محمد حسین(1349). زن و بزهکاری. مجله کانون سردفتران، شماره 7-8 .
ستوده؛ هدایت الله و میرزایی، بهشته و پازند، افسانه(1387). روانشناسی جنایی(چاپ دوم). تهران: آوای نور.
شهیدی، جواد(1338). اثر عامل وراثت و محیط در ارتکاب جرم. مجله کانون وکلا، شماره 64، ص16.
صادقی، حسین؛ شقاقی شهری، وحید؛ اصغر پور، حسین(1384). تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران. نشریه تحقیقات اقتصادی، شماره 68، ص 69.
صادقی فسایی، سهیلا؛میرحسینی، زهرا(1393). تحلیل جامعه شناختی درک و تصور کنشگران اجتماعی از جرایم زنان. مجله مسائل اجتماعی ایران، سال پنجم، شماره دوم، ص33.
صفاری، علی(1379). درامدی بر جرم‌شناسی زنان. مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 17 و 18، ص164.
طغرنکار حسن(1386). جایگزین های کیفرحبس در قلمرو نظام عدالت کیفری زنان، فصلنامه حقوقی گواه، شماره 11، ص7.
ظهیری، سهیلا(1392). بررسی جرایم زنان. مجله اصلاح و تربیت، شماره 142، سال یازدهم، ص55.
علوی نسب، منیر السادات؛ لاهیجانی، مهتاب؛ داهول، رویا(1381).(پژوهش‌های ویژه: جرایم زنان). مجله اصلاح و تربیت، شماره‌های 6 و 7، ص51.
فرجیها، محمد. بازتاب رسانه‌ای جرم. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22، ص 59.
کازنو، ژان(1373). جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی. ترجمه: باقر ساروخانی. تهران انتشارات موسسه اطلاعات.
کیانپور، غلامرضا(1393). زنان بزهکار. مجله ی کانون وکلا، شماره ی 71، ص 3.
کی نیا، مهدی(1357). مبانی جرم‌شناسی.تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محمدی، داود(1384).مجازات‌های جایگزین نقدی بر کیفر زنان چالش‌ها و راهکارها(چاپ اول). تهران: عود.
مدبر، لیلا؛چوپانی رستمی، محسن(1389). پیشگیری اجتماعی از جرایم زنان و دختران(با تأکید بر نقش تعاملی پلیس زن در آن).مجله پلیس زن، شماره 13، ص114.
معظمی، شهلا(1388). زنان زندانی، استانداردهای بین المللی و وضعیت داخلی. مجله مطالعات زنان.
معظمی، شهلا(1383). علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان. تهران: انتشارات سمت.
منجمی، سیروس(1348). بررسی کلی درباره جرایم زنان در ایران. مجله مهنامه قضایی. شماره 40، ص105.
مولوی گنجه(1384). نگاهی به پدیده ی فحشاء. مجله ی اصلاح و تربیت، شماره 42، ص5.
مهرا، نسرین (1384). زن و حقوق کیفری (مجموعه مقالات) چاپ اول، تهران، انتشارات سپهر نوین.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین(1374). تقریرات درس جرم‌شناسی(نظریه‌های جرم‌شناسی). دانشگاه شهید بهشتی، ص177.
نوابی نژاد، شکوه(1383).زنان وبزهکاری(اعتیاد، خودکشی و سرقت). مجله پیام زن، شماره 156، ص227.
وفایی، فریبا(1376). زنان بزهکارترند یا مردان ؟. ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 28، ص21.
 
-  Barak. G.(Ed.) 1994. Medin, Process. And the social Constructlon of Crime. NewYork. NY. Garlan.
-  Smart, C ,Women, Criminal and Criminology ,Rutledgean Kegan Paul ,1977.