تأثیر برنامه های ماهواره ای بر نگرش جوانان به روابط نامشروع

چکیده

زمینه: هدف این پژوهش تعیین تفاوت میان استفاده‌کنندگان و غیراستفاده‌کنندگان از برنامه‌های ماهواره‌ای خارجی از نظر گرایش به روابط نامشروع، در میان افراد 15 تا 35 سالة شهر یزد است.
روش: پژوهش با روش پیمایشی به اجرا در آمده است. داده‌های مطالعه از 384 نفر (201 زن و 183 مرد) که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند، جمع‌آوری شده است. ابزار سنجش متغیرها پرسشنامة محقق‌ساختة نگرش به روابط نامشروع بود (89/0=a).
یافتهها: تفاوت معنا‌داری بین استفاده‌کنندگان و غیراستفاده‌کنندگان از برنامه‌های ماهواره ای از نظر نگرش نسبت به روابط نامشروع، مشاهده می‌شود(01/0< p). افرادی که از برنامه‌های ماهواره‌ای خارجی استفاده کردند در مقایسه با کسانی که استفاده نمی‌کردند، با برقراری روابط نامشروع موافق‌تر بوده‌اند. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد که متغیر استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای توانسته است 9% از واریانس متغیر نگرش به روابط نامشروع را پیش‌بینی کند.
نتیجهگیری: با توجه به آثار منفی استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای خارجی، بر نگرش افراد در زمینه روابط نامشروع، لازم است اقدامات دخیل از طریق ساخت برنامه‌های جذاب در شبکه‌های داخلی، به منظور تغییر تمایل استفاده‌کنندگان از برنامه‌های ماهواره‌ای خارجی انجام شود.

کلیدواژه‌ها