بررسی رابطه توانایی حل مسأله اجتماعی براساس هوش هیجانی و هوش اجتماعی زنان پلیس.

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

زمینه و هدف: توانایی حل مسأله، راهبرد مهمی است که فرد را قادر می­سازد تا موقعیت­های مشکل­آفرین زندگی روزمره و تاثیر هیجانی منفی آن‌ها را به خوبی مهار کند و از این طریق تنیدگی روان‌شناختی را کاهش دهد. به این ترتیب، به نظر می رسد هوش هیجانی و هوش اجتماعی در این توانایی نقش داشته باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه توانایی حل مسأله اجتماعی با هوش هیجانی و هوش اجتماعی زنان پلیس است.
روش­: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش را کارکنان زن پلیس شاغل در کلانتری­های شهر تهران در سال 1398 تشکیل داده‌اند و نمونه 110 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس مورد پرسش قرار گرفته‌اند. داده‌ها با کمک پرسشنامه‌های حل مسأله اجتماعی دزوریلا، هوش هیجانی شوت و ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮوﻣﺴﻮ، به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 89/0، 93/0 و 94/0 جمع‌آوری و در نرم افزار SPSS با کمک آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافته­ ها و نتایج: پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و نیز هوش اجتماعی زنان پلیس با مهارت حل مسأله اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، با ارتقای هوش هیجانی و هوش اجتماعی زنان پلیس می‌توان مهارت حل مسأله اجتماعی را در آنان بهبود بخشیده و بر موفقیت آن‌ها در اجرای ماموریت‌ها افزود.
واژه­های کلیدی
حل مسأله، هوش هیجانی، هوش اجتماعی، زنان پلیس، مهارت
 
 
 

کلیدواژه‌ها


منابع
-    احمدی، محمدحسین ؛ الوند، مریم(1389). رابطه فرهنگ مردمنشی در سازمان با عملکرد زنان پلیس.4(13)، 163-132؛ قابل بازیابی از https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/48588/140/text
-    ارشاد، رزیتا(1396). مقایسه استرس والدینی، سبک‌های فرزندپروری و حل مسأله اجتماعی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم، اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی و کودکان عادی.(پایان نامه کارشناسی ارشد). رشته روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی.
-    اعظم آزاده؛ منصوره؛ صادقی ولنی، آرزو(1397). بررسی عوامل موثر بر اعتماد به پلیس در محله سرآسیاب تهران. مجله مطالعات پلیس زن. 10(28)، 7-40؛ قابل بازیابی از http://ps.jrl.police.ir/article_18886.html
-    اویسی کهخا،  عاطفه(1397). بررسی نقش هوش هیجانی در ارتقاء سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل. هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی،تهران، بهار1396.قابل بازیابی از
 https://www.civilica.com/Paper-RAFCON08-RAFCON08_
-    بایرامی، شهناز(1395). بررسی رابطه هوش اخلاقی، هوش معنوی ,هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان شهرستان مراغه. دومین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی،قم، قابل بازیابی از
 https://www.civilica.com/Paper-SHCONF02-SHCONF02_098.html
-    بنی سی، پری ناز؛ دلفان آذری، قنبرعلی ؛ بنی سی، وحید(1389). رابطه هوش هیجانی با سبک‌های حل مسأله و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12. مجله علوم تربیتی.3(10)، 156-135؛ قابل بازیابی از
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=154179
-    بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ میرنسب، میرمحمود؛ کلیایی، لیلا(1397). اثربخشی آموزش حل مسأله اجتماعی بر مؤلفه‌های کفایت اجتماعی دانش آموزان قربانی قلدری. مجله شناخت اجتماعی.7(11)،72-51؛ قابل بازیابی از
http://ensani.ir/fa/article/392879/
-    بیک ویردی، زهرا ؛ اصغر جعفری(1395). اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسأله بر سازگاری اجتماعی و تاب آوری دانش آموزان دختر دبیرستانی. دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه،
 https://www.civilica.com/Paper-CSCONF02-CSCONF02_019.html
-    پاشا، رضا ؛ گل شکوه، فرزانه(1396). تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی، عاطفی دانش آموزان دارای اختلالات هیجانی و رفتاری. مجله مطالعات ناتوانی.7(34)، 6-1؛ قابل بازیابی از
  http://jdisabilstud.ir/article-۱-۷۱۱fa.html
-    پیرخائفی، علیرضا ؛ معنوی پور، داوود(1391). بررسی و مقایسه  هوش هیجانی دانشجویان دارا و فاقد توانایی حل مسأله /انعطاف پذیری. مجله شناخت اجتماعی. 1(1)، 10-5؛ قابل بازیابی از
 http://jdisabilstud.ir/article-1-711-fa.html
-    ثابت، مهرداد و جمشیدی فر، زهرا(1391). هنجاریابی مقدماتی آزمون حل مسأله اجتماعی. مجله یافته‌های نو در روان شناسی.7(22)، 124-113؛ قابل بازیابی از https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191484
-    جوانمرد، محمد؛ پورعلی، علی و پارسای، رضا(1395).بررسی جامعه شناختی کارکنان ناجا به تأسیس پلیس یگان ویژة زن. مجله پژوهش‌های انتظامی اجتماعی زنان و خانواده. 4(2)، 166-151؛ قابل بازیابی از
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345325
-    رجبی، ابراهیم(1390). پلیس طن و حقوق شهروندی زنان بزهکار و بزه دیده در جرائم  مواد مخدر و روانگردان. مجله مطالعات پیشگیری از جرم. 6(21)، 158-135؛ قابل بازیابی از http://cps.jrl.police.ir/article_13559.html
-    رضایی، اکبر(1389). مقیاس هوش اجتماعی ترومسو: ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی مقیاس در جامعه‌ی دانشجویان. مجله پژوهش‌های نوین روانشناختی.5(20)، 82-65؛ قابل بازیابی از
 https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4177.html
-    زینعلی، شینا ؛ خسروجاوید، مهناز(1389). هوش هیجانی و سبک‌های حل مسأله در معتادان. مجله روانشناسی تحولی. 6(24)، 369-361؛ قابل بازیابی از http://ensani.ir/fa/article/219377/
-    سلطانی، ایرج(1389). پرورش سرمایه‌های انسانی.(چاپ دوم). اصفهان: نشر ارکان دانش.بازیابی از
 http://jip.azad.ac.ir/article_512313.html
-    شالچی، بهزاد؛ تنگستانی زاده فریده؛ پرنیان، خوی مریم؛ یاقوتی آذری، شهرام(1396). رابطه ی هوش هیجانی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و آسیب پذیری نسبت به اعتیاد با نقش واسطه‌ای نیازهای بنیادین روان شناختی در دانشجویان. مجله اعتیادپژوهی. 42(11)، 92-71؛ قابل بازیابی از
 http://etiadpajohi.ir/browse.php?a_id=1195&sid=1&slc_lang=fa
-    شایگان، فریبا(1382). مبانی و اصول به کارگیری پلیس زن.مجله دانش انتظامی.1(1)، 119-102؛ قابل بازیابی از
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/14397
-    شهبازیان خونیق، آرش؛ حسنی، امید و سلیمانی، سمیرا(1396). بررسی نقش هوش اخلاقی و اجتماعی در رفتارهای پرخطر دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 17(1)، 52-39؛ قابل بازیابی از
 http://journal.rums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3385-1&slc_lang=fa&sid=1
-    علامه، سیدمحسن؛نجیبه، عباسی رستمی ؛ فرانک، صفری شاد(1394). بررسی تاثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران. مجله مدیریت توسعه و تحول.7(22)، 70-63؛ قابل بازیابی از
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=255236
-    غلامی، جمیله ؛سهرابی، نادره(1394). مطالعه تحولی حل مسأله اجتماعی و نشخوار فکری در زنان. مجله زن و جامعه.6(3)، 78-59؛  قابل بازیابی از  http://jzvj.miau.ac.ir/article_930.html
-    کشاورزافشار، حسین ؛ میرزایی، جواد(1397). بررسی رابطه سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی با اضطراب تحصیلی دانشجویان. مجله فرهنگ مشاوره و روان درمانی. 9(34)، 211-238؛ قابل بازیابی از
 http://qccpc.atu.ac.ir/article_8647.html
-    محزون زاده بوشهری، فاطمه(1396). رابطه بین مهارت‌های حل مسأله و خلاقیت دانشجویان با نقش واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی: مدل یابی معادلات ساختاری، مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.6(4)، 27-50؛ قابل بازیابی از  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291077
-    مدبر، لیلا ؛ چوپانی، محسن (1388). نقش جنسیت در اشتغال پلیس زن. مجله پلیس زن. 2(9 و10)،6-24؛ قابل بازیابی از https://www.noormags.ir/view/fa/creator/244046
-    منعمیان، هنگامه ؛ احمد، شعبانی(1395). بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی و مهارت حل مسأله در دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان، کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی، مرکز توسعه آموزش‌های نوین ایران. شیراز، قابل بازیابی از:  https://www.civilica.com/Paper-CJLP01-CJLP01_085.html
-    هدایتی، مهرنوش ؛ ماه زاده، حامد(1395). فلسفه برای کودکان و مهارت حل مسأله اجتماعی. مجله علوم تربیتی.23(1)،29-؛ قابل بازیابی از:  http://education.scu.ac.ir/article_12133.html
-    اله‌یاری، سمیه(1389). بررسی رابطه هوش اجتماعی و رهبری اخلاقی مدیران. (پایان نامه کارشناسی ارشد).  رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اصفهان. قابل بازیابی از:
 http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/article_529517.html
 
-  Jiang, X. u., Lyons, M. D & Huenbner, E.S(2016). An examination of the reciprocal relations between life satisfaction and social problem solving in early adolescents, Journal of Adolescence. 53,pp141-151. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27875714.
-  Jun, W.H & Lee, G(2017). The role of ego-resiliency in the relationship between social anxiety and problem solving ability among South Korean nursing students,Journal of Nurse Edution Today,49, pp 21-17. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026069171630260X.
-  Magnano, P., Craparo, G., & Paolillo, A. (2016). Resilience and Emotional Intelligence: which role in achievement motivation. International Journal of Psychological Research, 9(1), 9-20. Retrieved from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-20842016000100002.
-  Riggio, R.E.(2014).What is social intelligence? Why does it matter. Psychology Today June. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/us/blog/cutting-edge-leadership/201407/what-is-social-intelligence-why-does-it-matter.
-  Sarafino, E. P., & Smith, T. W. (2014). Health psychology: Biopsychosocial interactions. John Wiley & Sons. Retrieved from https://www.wiley.com/en-hu/Health+Psychology%3A+Biopsychosocial+Interactions%2C+8th+Edition-p-9781118425206.
-  Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and individual differences, 25(2), 167-177. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886998000014.
-  Sergio, R. P., Dungca, A. L., & Ormita, L. A. G. L. (2015). The demographic variables and emotional intelligence as correlates of work values: A cross-cultural examination towards organizational change. Journal of Economics, Business and Management, 3(2), 167-175.https://www.researchgate.net/publication/271293204_The_Demographic_Variables_and_Emotional_Intelligence_as_Correlates_of_Work_Values_A_Cross-Cultural_Examination_towards_Organizational_Change.
-  Sun, J., Liu, Q., & Yu, S. (2019). Child neglect, psychological abuse and smartphone addiction among Chinese adolescents: The roles of emotional intelligence and coping style. Computers in Human Behavior, 90, 74-83. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/327158426_Child_neglect_psychological_abuse_and_smartphone_addiction_among_Chinese_adolescents_The_roles_of_emotional_intelligence_and_coping_style
-  van der Linden, D., Pekaar, K. A., Bakker, A. B., Schermer, J. A., Vernon, P. ,Dunkel, C. S., & Petrides, K. V. (2017). Overlap between the general factor of personality and emotional intelligence: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 143(1), 36.. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29264815Vol  90, pp74-83. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/327158426_
-  Zysberg, L., & Raz, S. (2019). Emotional intelligence and emotion regulation in self-induced emotional states: Physiological evidence. Personality and Individual Differences, 139, 202-207. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/329130011_