مقایسه مثلث احساس ناامنی و مثلث شناختی در افراد متقاضی طلاق و عادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: طلاق به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش­ های فراگیر جوامع، با سرعت زیاد در حال افزایش است و آثار زیان ­آور جسمی و روحی آن نه تنها بر زوجین بلکه بر فرزندان و جامعه نیز مشهود است. این پژوهش با هدف مقایسه مثلث احساس ناامنی و مثلث شناختی در افراد متقاضی طلاق و عادی انجام شده است.روش:طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری آن را متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر بندرعباس و همراهان آن‌ها تشکیل داده اند و نمونه 60 نفری(30 نفر متقاضی طلاق و 30 نفر عادی) به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه مثلث احساس ناامنی رضایی(1381) با آلفای کرانباخ 78/0، 82/0 و 84/0 به ترتیب برای ابعاد احساس ناامنی روانی، ناامنی در کانون خانواده و ناامنی اجتماعی و پرسشنامه مثلث شناختی(CTI) بکهام، لبر، واتکینز، بویر و کوک(1986) با آلفای کرونباخ 95/0، جمع‌آوری و با کمک نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد که احساس ناامنی خانوادگی، ناامنی روانی، افکار منفی در مورد خود و افکار منفی در مورد دنیا در بین افراد متقاضی طلاق بیش از افراد عادی وجود دارد. این امر بر لزوم برنامه­ ریزی برای کاهش این هیجانات منفی در افراد متقاضی طلاق تاکید دارد و بررسی علمی این متغیرها را به عنوان پیش‌بین یا پیامد پدیده طلاق ضروری می سازد.
                                                                                                     

کلیدواژه‌ها


منابع
 بلالی، طیبه؛ اعتمادی، عذرا؛ و فاتحی زاده، مریم السادات(1390). بررسی رابطه عوامل روانشناختی پیش بینی کننده سازگاری پس از طلاق در زنان متقاضی طلاق شهر اصفهان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 12(5)، 29-54.
حسام زاده، علی؛ سید مداح، سادات باقر؛ محمدی شاه‌بلاغی، فرحناز؛ فلاحی خشکناب، مسعود؛ رهگذر، مهدی (1388). مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده با سالمندان مقیم سر اهای سالمندان خصوصی و دولتی شهر تهران. مجله سالمندی ایران، ۴(۴)، 74-66.
حسینی، حسین(1386). احساس امنیت تاملی نظری بر پایه یافته‌های پژوهشی. فصنامه امنیت دفتر مطالعات و تحقیقات امنیتی وزارت کشور، سال پنجم، شماره 4(پیاپی 20)، 51-7.
حفاریان، لیلا؛ آقایی، اصغر؛ کجباف، محمدباقر؛ کامکار، منوچهر(1388). مقایسه کیفیت زندگی و ابعاد آن در زنان متقاضی طلاق و غیر متقاضی طلاق و رابطه آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی در شهر شیراز. فصنامه دانش و پزوهش در روانشناسی کاربردی، 11(41)، 64-86.
خوش‌فر، غلام رضا(1384). بررسی مشارکت مردم در ایجاد و حفظ و گسترش امنیت اجتماعی مراکز شهرستان‌های استان مازندران. مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی معاونت اجتماعی، تهران
دلاور، علی؛ احمدوند، علی محمد؛ رضایی، علی محمد(1387). ویژگی‌های روانسنجی مقیاس احساس امنیت تهران TFSS. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، 15(38)، 7-8.
رضوی توسی، سید مجتبی و ساعی، محمد حسین(1390). احساس ناامنی اجتماعی شهروندان تهرانی با تمرکز بر انتشار اخبار حوادث خشونت‌بار یک سال اخیر. مجله مطالعات فرهنگ ارتباطات، 48(3)، 128-83.
سالاری، سوسن؛ شعیری، محمد رضا؛ اصغری مقدم، محمد علی(1392). روایی و پایاییِ مقیاس جهانی ارزیابی دمانس رولاند در نمونه‌ای از زنان سالمند. مجله سالمندی ایران، ۸(۳)، 73-63.
سام آرام، عزت اله(1388). بررسی رابطه سلامت و امنیت اجتماعی با تاکید بر رهیافت پلیس محور. فصنامه انتظام اجتماعی، 1(1)، 9-29.
سیف، علی اکبر(1392). روانشناسی پرورشی نوین. تهران: دوران.
قطبی، مرجان؛ هلاکویی نایینی، کوروش؛ جزایری، ابوالقاسم؛ رحیمی، عباس(1382). وضعیت طلاق و برخی عوامل موثر بر آن در افراد متقاضی طلاق ساکن در منطقه دولت آباد. فصلنامه رفاه اجتماعی، 3(12)، 86-271.
کرامتی، مهدی(1385). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان کشور پیمایش دوم. فصنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 2(6، 7)، 148-176.
کری، جرالد(1937). نظریه‌ها و کاربست مشاوره و روان درمانی. ترجمه یحیی سید محمدی(1390)،(ویراست هفتم). تهران: ارسباران.
گلزاری، محمود(1385). تبیین روانشناختی امنیت(امنیت از دیدگاه روانشناختی. مجموعه مقالات همایش بررسی نقش روانشناسی و مشاوره و مددکاری اجتماعی و توسعه امنیت اجتماعی روانی،(1)، 9-29.
مرکز افکارسنجی دانشجویان(1382). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهرانی. تهران، ایسپا.
مستوفی، اکرم(1392). بررسی رابطه هویت اجتماعی با احساس امنیت در زنان شهر تهران. مطالعات پلیس زن . 7(9)،  55-77
نادری، حمداله؛ جاهد، محمدعلی؛ شیرزاده، مهین دخت(1389). بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی مطالعه موردی شهر اردبیل. مطالعات امنیت اجتماعی،(21)، 59-89.
 
Beck, A. T (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International Universities Press.
Beck, A. T. , Rush, J. , & Shaw, B. F. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press. https://books. google. com/books?id=L09cRS0xWj0C&lpg425. &lr&pg
 Beshai S. , Dobson K. S. & Adel A. (2012) Cognition and dysphasia in Egypt and Canada: an examination of the cognitive triad. Canadian Journal of Behavioral Science, 44, 29-39.
Briscoe, C. , & Smith, J. (1974). Psychiatric Illness: Marital Units and Divorce. The Journal of Nervous and Mental Diseases, 158(6), 440-445.
Clememte, F. , & Kleiman, M. B. (1976). Fear of crime among the aged. The Gerontologist, 16(3), 207-210. ‏ doi:10. 1093/geront/16. 3. 207 
Dozois, D. J. , Bieling, P. J. , Patelis-Siotis, I. , Hoar, L. , Chudzik, S. , McCabe, K. , & Westra, H. A(2009). Changes in self-schema structure in cognitive therapy for major depressive disorder: a randomized clinical trial. Journal of consulting and clinical psychology, 77(6), 1078-88. doi: 10. 1080/ 13546800903073291
Fitzsimons S. , & Fuller R(2002) Empowerment and its implications for clinical practice in mental health: a review. Journal of Mental Health, 11, 481-499. doi:10. 1080/09638230020023
Freeman, A. , Lightner, E. , & Golden, B. A(2010). Treatment of Depression in Primary Care Medical Practice. In: Handbook of Cognitive Behavioral Approaches in Primary Care(eds Di Tomasso, R. A. , Golden, B. A. & Morris, H. J. ), pp. 347-368. Springer Publishing Company, New York.
Halfin, A. (2007). Depression: the benefits of early and appropriate treatment. The American journal of managed care, 13(4 Suppl), 92-7. ‏
Harvey, J. H. , & Fine, M. A. (2011). Children of divorce: Stories of loss and growth. Routledge.
Leopold, T. (2018). Gender differences in the consequences of divorce: A study of multiple outcomes. Demography, 55(3), 769-797. ‏  doi: 10. 1007/s13524-018-0667-6
Lai, C. Y. , Zauszniewski, J. A. , Tang, T. C. , Hou, S. Y. , Su, S. F. , & Lai, P. Y. (2014). Personal beliefs, learned resourcefulness, and adaptive functioning in depressed adults. Journal of psychiatric and mental health nursing, 21(3), 280-287. doi: 10. 1111/jpm. 12087
Lane, J. , & Meeker, J. W. (2000). "Subcultural diversity and fear of crime and gangs". Crime and Delinquency, 46, 497-521.
Martin, M. H(2001). The roles of attachment and the cognitive triad in depression. Ph. D. Dissertation. OhioState: Case Western Reserve University, College of Frances Payne Bolton of nursing, 1-24.
Possel, P. (2009). Cognitive triad inventory(CTI): Psychometric properties and factor structure of the German translation. Journal Behavior Ther Exp Psychiatry, 40(2), 240-7.
Pössel, P. (2009). Cognitive Triad Inventory(CTI): Psychometric properties and factor structure of the German translation. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 40(2), 240-247. http://dx. doi. org/10. 1016/j
Schaan, V. K. , Schulz, A. , Schächinger, H. , & Vögele, C. (2019). Parental divorce is associated with an increased risk to develop mental disorders in women. Journal of affective disorders, 257, 91-99. doi: 10. 1016/j. jad. 2019. 06. 071‏
Shimkowski, J. R. , & Ledbetter, A. M. (2018). Parental divorce disclosures, young adults’ emotion regulation strategies, and feeling caught. Journal of Family Communication, 18(3), 185-201. ‏ doi/abs/10. 1080/15267431. 2018. 1457033
Sbarra, D. , Emery, R. , Beam, C. , & Ocker, B(2014). Marital Dissolution and Major Depression in Midlife: A Propensity Score Analysis. Clinical Psychological Science, 2(3), 249-257. doi:10. 1177/2167702613498727 
Schafer, J. , Caetano, R. , & Clark, C. L. (1998). Rates of intimate partner violence in the United States. American journal of public health, 88(11), 1702-04. ‏
Solomon, B. C. , & Jackson, J. J. (2014). Why do personality traits predict divorce? Multiple pathways through satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 106(6), 978- 996. doi:10. 1037/a0036190 
Tabachnick, B. G. , Fidell, L. S(2007). Using Multivariate Statistics(5th end) Boston: Pearson Education.
Timbremont, B. , & Braet, C(2006). Brief report: A longitudinal investigation of the relation between a negative cognitive triad and depressive symptoms in youth. Journal Adolesc, 29(3): 453-8.
Timbremont, B. , & Braet, C. (2006). rief report: A longitudinal investigation of the relation between a negative cognitive triad and depressive symptoms in youth. Journal Adolesc, 29(3), 453-8.
Ustum, T. , Ayuso-mateos, L. , Mathers, C. , & Murray, D. (2004). Global burden of depressive disorders in the year 2000. Br J Psychiatry, 184(4), 386-92.
 Vera, M. (1990). Effects of Divorce Groups on Individual Adjustment: A Multiple Methodology Approach. Social Work Research and Abstracts, 26(3), 11-12.
World Health Organization WHO. (2017). Depression and other common mental disorders: Global health estimates. Geneva: Author. Retrieved from ht**tp://apps. who. int/ iris/bitstream/10665/254610/1/WHO-MSD-MER-2017. 2-eng. p
Wenzel, A. , Brown, G. K. , & Karlin, B. E(2011) Cognitive Behavioral Therapy for Depression in Veterans and Military Service members: Therapist Manual. U. S. Department of Veterans Affairs, Washington, DC.
Wilcox, P. , Quesenberry, N. , & Jones, S. (2003). "The built environment and community crime risk interpretation". Crime and Delinquency, 40(3), 322-345.