بررسی اثر تمرینات جسمی و ذهنی بر نیم رخ چربی سرم خون زنان پلیس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی قم. قم . ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران.

3 گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، بروجرد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سبک زندگی غیرفعال، باعث افزایش سطوح عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی و متابولیک می‌شود. با توجه به افزایش خطر بروز این بیماری‌ها و لزوم حفظ سلامت کارکنان پلیس، پژوهش حاضر به بررسی اثرتمرینات یوگا بر سطوح نیم‌رخ چربی سرم خون زنان 30 تا 45 ساله پلیس می‌پردازد.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا شبه آزمایشگاهی است. در این مطالعه، 30 نفر از بانوان30-45 ساله فرماندهی انتظامی شهر قم در سال 1396، از بین افراد کم­ تحرک که در پرسشنامه ارزیابی سلامت روانی مربوطه نمره بیشتر از سطح متوسط گرفته بودند به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به انجام تمرینات یوگا(8 هفته، هرهفته 3 جلسه و هر جلسه 40 تا 65 دقیقه) پرداختند و گروه کنترل به فعالیت‌های روزانه خود ادامه دادند. دادههای آرمایشگاهی جمع‌آوری شده، با استفاده از تیتست مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها و نتایج: در این پژوهش بین دو گروه آزمون و کنترل، پس از اجرای تمریانات یوگا با برنامه مشخص، میزان کلسترول با چگالی پایین(LDL)(031/0=p)، تری­گلیسیرید(02/0=p) و کلسترول با چگالی بالا(HDL)(009/0=p) تفاوت معناداری داشت. پژوهش نشان داد که الگوی فعالیت ورزشی یوگا، در کاهش عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی-عروقی، افزایشHDL، کاهش TG و LDL تاثیرگذار است. بنابراین زنان که قادر به انجام فعالیت ورزشی سنگین نیستند، می­توانند برای کاهش این بیماری‌ها از تمرینات یوگا استفاده نمایند.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
منابع
 
-        Ali, Z. O., Esfarjani, F., Bambaeichi, E., & Marandi, M. (2010). The effects of Pilates exercise on blood pressure and selective physical fitness components in sedentary overweight females. British Journal of Sports Medicine, 44(Suppl 1), i28-i28.
-        American College of Sports Medicine (Ed.). (2013). ACSM's health-related physical fitness assessment manual. Lippincott Williams & Wilkins.
-        Brouwers, B., Hesselink, M. K., Schrauwen, P., & Schrauwen-Hinderling, V. B. (2016). Effects of exercise training on intrahepatic lipid content in humans. Diabetologia, 59(10), 2068-2079.
-        Ceylan, H. İ., İrez, G. B., & Saygın, Ö. (2014). Examining of the effects of aerobic dance and step dance exercises on some hematological parameters and blood lipids. Journal of Human Sciences, 11(2), 980-991.
-        Chu, P., Gotink, R. A., Yeh, G. Y., Goldie, S. J., & Hunink, M. M. (2016). The effectiveness of yoga in modifying risk factors for cardiovascular disease and metabolic syndrome: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. European journal of preventive cardiology, 23(3), 291-307.
-        Jalili M, Nazem F, Heidarian A, Tavilan H. (2010). The effect of daily steps(pedometer) on biochemical and anthropometric risk factors of the cardiovascular system in healthy middle-aged men. Sport bioscience ; 6(4): 55-41[Farsi]
-        Khalsa, S. B. S. (2004). Treatment of chronic insomnia with yoga: A preliminary study with sleep–wake diaries. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 29(4), 269-278.
-        King, H., Aubert, R. E., & Herman, W. H. (1998). Global burden of diabetes, 1995–2025: prevalence, numerical estimates, and projections. Diabetes Care, 21(9), 1414-1431.
-        Kristjansdottir G, Rvilhjalmsson.(2001). Sociodemo graphic differences in patterns and physically active behavior in older children and adolescents.; ISSN:803-5253
-        Kunz, R., & Oxman, A. D. (1998). The unpredictability paradox: review of empirical comparisons of randomised and non-randomised clinical trials. BMJ, 317(7167), 1185-1190.
-        Latha, K.K., (1991). Yoga, pranayama, thermal biofeedback techniques in the management of stress and high blood pressure. J Indian Psychol; 9:36-46.
-        Lin, X., Eaton, C. B., Manson, J. E., & Liu, S. (2017). The genetics of physical activity. Current Cardiology Reports, 19(12), 119.
-        MacDermid, J. C., Chesworth, B. M., Patterson, S., & Roth, J. H. (1999). Intratester and intertester reliability of goniometric measurement of passive lateral shoulder rotation. Journal of Hand Therapy, 12(3), 187-192.
-        Manchanda, S., Narang, R., Reddy, K., Sachdeva, U., Prabhakaran, D., Dharmanand, S., Bijlani, R. (2000). Retardation of coronary atherosclerosis with yoga lifestyle intervention. The Journal of the Association of Physicians of India, 48(7), 687-694.
-        Nidhi, R., Padmalatha, V., Nagarathna, R., & Ram, A. (2012). Effect of a yoga program on glucose metabolism and blood lipid levels in adolescent girls with polycystic ovary syndrome. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 118(1), 37-41.
-        Nyer, M., Nauphal, M., Roberg, R., & Streeter, C. (2018). Applications of yoga in psychiatry: what we know. Focus, 16(1), 12-18.
-        Rickman, A. D., Gibbs, B. B., Sherman, S., & Jakicic, J. (2015). Effects of Yoga in a Behavioral Weight Loss Program on Body Composition and Fitness: 557 Board# 4 May 27, 100 PM-300 PM. Medicine & Science in Sports & Exercise, 47(5S), 137.
-        Sharifirad, G., Mohebbi, S., & Matlabi, M. (2007). The relationship of physical activity in middle age and cardiovascular problems in old age in retired people in Isfahan, 2006. The Horizon of Medical Sciences, 13(2), 57-63.
-        Sjøberg, K. A., Frøsig, C., Kjøbsted, R., Sylow, L., Kleinert, M., Betik, A. C., Rattigan, S. (2017). Exercise increases human skeletal muscle insulin sensitivity via coordinated increases in microvascular perfusion and molecular signaling. Diabetes, 66(6), 1501-1510.
-        Stergioalas, A, T., Fillippou D, K. (2006). Effects of physical Conditioning on Lipid in Untrained Boys. gour sports Exercise;11, pp:609-19.
-        Taneja, D. K. (2014). Yoga and health. Indian journal of community medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine39(2), 68.
-        Telles, S., Sharma, S. K., Yadav, A., Singh, N., & Balkrishna, A. (2014). A comparative controlled trial comparing the effects of yoga and walking for overweight and obese adults. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 20, 894.
-        Vizcaino, M., & Stover, E. (2016). The effect of yoga practice on glycemic control and other health parameters in Type 2 diabetes mellitus patients: A systematic review and meta-analysis.
-        Wood, P. D., Stefanick, M. L., Dreon, D. M., Frey-Hewitt, B., Garay, S. C., Williams, P. T., Vranizan, K. M. (1988). Changes in plasma lipids and lipoproteins in overweight men during weight loss through dieting as compared with exercise. New England Journal of Medicine, 319(18), 1173-1179.
-        Yu, N., Ruan, Y., Gao, X., & Sun, J. (2017). Systematic review and meta-analysis of randomized, controlled trials on the effect of exercise on serum leptin and adiponectin in overweight and obese individuals. Hormone and Metabolic Research, 49(03), 164-173.
-       Zorba, E., Cengiz, T., & Karacabey, K. (2011). Exercise training improves body composition, blood lipid profile and serum insulin levels in obese children. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness51(4), 664.