آسیب شناسی بکارگیری پلیس زن در ماموریت های یگان ویژه( با تاکید بر مردم یاری و کنترل اجتماعات ورزشی)

نوع مقاله : منتج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران

2 کارشناس ارشد طرح ریزی و عملیات

3 عملیات ویژه دانشکده انتظامی دانشگاه امین

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: نظر به افزایش حضور زنان در ورزشگاه ها و مشارکت زنان در بستر های اجتماعی از جمله مراسمات اربعین ، تشکیل پلیس زن در یگان های ویژه ناجا بعنوان یک راهبرد کلان برای پاسخگویی بموقع، منطقی و متناسب با اصول حرفه ای در تقابل با تهدیدات خاص حوزه زنان در سطح ناجا شکل گرفت . پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب شناسی پلیس زن در ماموریت های کنترل اجتماعات ورزشی و مردم یاری یگان ویژه بر آمد.
روش:تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی تجمعی، به مصاحبه نیمه ساختار یافته با 18 نفر از فرماندهان، معاونین یگانهای ویژه ناجا و پلیس های زن انتظامی استان کرمانشاه که تجربه لازم را در ماموریت های یگان ویژه داشته و به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، پرداخت.
یافته ها و نتایج: حضور پلیس زن برای کنترل اجتماعات ورزشی زنان و عملیات های مردم یاری یگان ویژه با آسیب های بالفعل و بالقوه ای در مراحل قبل ، حین و بعد از ماموریت مواجه است که برای رفع و پیشگیری از آن باید اقدامات زیر بنایی مانند جذب و بکارگیری نیروهای توانمند ، ارائه آموزش های تخصصی ، توجه ویژه به ارتقاء توان جسمی و ورزش های رزمی ، سازماندهی منسجم ،طراحی لباس های متناسب با ماموریتT تدارک محل اسکان مناسب و در اختیار قرار دادن تجهیزات ضروری و کارآمد برای اجرای صحیح ماموریت صورت بگیرد
واژه های کلیدی
آسیب شناسی , پلیس زن , یگان ویژه, اجتماعات ورزشی , مردم یاری

کلیدواژه‌ها

موضوعات