مطالعه بزه دیده شناسی آبی در حقوق ایران و اسناد بین الملل با تاکید بر حمایت پلیسی از زنان و کودکان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ایران / تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم

3 استادیار دانشگاه آزاد تهران

چکیده

زمینه و هدف : اصطلاح بزه دیده شناسی آبی مطالعۀ قواعد، مقررات و در واقع، هنجارهای بین المللی است که با محوریت اسناد سازمان ملل متحد در زمینۀ مسائل بزه‌دیده‌ شناختی مربوط به زنان به تصویب رسیده است. هدف این تحقیق، شناسایی بزه دیده شناسی آبی از دیدگاه حمایت از زنان بزه دیده در سطح مقررات بین المللی و نیز شناسایی بسترها و ظرفیت های حقوق داخلی ایران دراین زمینه می باشد.
روش شناسی تحقیق : این تحقیق از نوع کیفی بوده که به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد بین المللی و مطالعه قوانین و مقررات ملی به صورت اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است.
یافته های تحقیق : هرچند قوانین وضع شده در سطح بین المللی در جهت حمایت از زنان در جامعه جهانی از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست اما در نظام کیفری ایران، به خصوص در بعد تقنینی، اقدامات گسترده ای در خصوص حمایت از زنان هم سو با اقدامات بین المللی صورت گرفته است.
نتیجه گیری : بزه دیده شناسی آبی در سطوح قضایی و اجرایی در ایران در مقایسه با معیارهای بین المللی بزه دیده شناسی آبی نوپا محسوب شده که با اقداماتی از جمله مداخله های اجتماع محور و مداخلات بهداشتِ روان و جلوگیری از بزه دیدگی مضاعف، با تصمیمات مقتدرانه در سطوح قضایی و نیز اجرایی کردن قوانین بین المللی از جمله ترویج کمک های چند جانبه و همکاری دولت ها به منظور تبادل اطلاعات و جرم یابی سریع می تواند گام های اساسی در این زمینه بپیماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-     ارسطا، محمد جواد(1381). بازنگری در سن بلوغ و آثار فقهی قبل از بلوغ در حقوق ایران. فصلنامه طلوع. 5(4)، 208-221 https://elmnet.ir/Article/1051764-35118/
-        اسدی، لیلا(1381). تحلیل قوانین و مقررات کیفری مرتبط با زنان از زمان تصویب تا نحوه اجرایی شدن آن، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان(15)، 61-84. قابل بازیابی از:
-        آخوندان، الهام(1395). حمایت‌های ویژه از زنان در معاهدات عام بین‌المللی، فصلنامه مطالعاتی حمایت از حقوق زنان. 5(3)، 14-34، قابل بازیابی از:
-        آذری،‌هاجر؛ بابازاده، زهرا(1398). حمایت از زنان بزه‌دیده خشونت جنسی خانگی در نظام عدالت کیفری ایران. فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی. (49)، 259-280. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/424374/ 
-        آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه(1391). پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان و حمایت از آن‌ها از منظر آموزش‌های اسلامی و چالش‌های فرا رو. فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری. 36(2)، 4-52. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/316274/
-        بای، حسین علی(1398). ملاحظاتی پیرامون ازدواج فرزند خوانده با سرپرست در حقوق ایران، فصلنامه فقه اهل بیت. (73)، 65-89 ، قابل بازیابی از:
-        تدین، عباس؛ یوسفی، مجید(1387) تاثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان آنها، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان. (40)، 112-132. قابل بازیابی از:
-        حاج علی، فریبا(1381). سقط درمانی و آسیب‌شناسی اجتماعی آن. فصلنامه مطالعات زنان. 69(6)، 44 -67. قابل بازیابی از:
-        حاجی ده آبادی، محمد علی(1396). سازو کار‌های حمایتی تقنینی و اجرایی از زنان در پرتو علت‌شناسی بزه‌دیدگی آنان در سیاست جنایی افتراقی، دوفصلنامه پلیس زن.(26)، 42-56. قابل بازیابی از: http://journals.police.ir/article_11208.html
-        حافظیان، محمد حسین(1387). سازمان‌های زنان در ایران عصر پهلوی. فصلنامه مطالعات حقوقی و سیاسی.1(2)، 92-112. قابل بازیابی از:
-        رایجیان اصلی، مهرداد(1398). درآمدی بر جرم‌شناسی، تهران: نشر سمت(چاپ دوم)
-        رستمی، تورج(1397).‌ شناسایی علل فرار دختران از منزل در استان کرمانشاه. دو فصلنامه مطالعات پلیس زن. 2(29)، 82-74، قابل بازیابی از:
-        رضوانی، سودابه؛ غنی‌زاده بافقی، مریم(1398). خانه‌های امن به مثابه درمانگاه زنان خشونت دیده خانگی فصلنامه مطالعات راهبردی زنان. 11(7)، 117-138 قابل بازیابی از:
-        زینالی، حمزه(1398). اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه‌دیدگی آنها، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 13(3)، 21-43، قابل بازیابی از:
-        شکری، فریده(1387). بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران در ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان. 87(40)، 44-65. قابل بازیابی از:
-        -شیخ الاسلامی، عباس؛ شاهیده، فرهاد(1398) رویکرد بزه‌دیده‌شناسی قانونی نسبت به بزه‌دیدگی زنان(با نگاهی به قوانین کیفری و رویه قضایی)، پژوهشنامه حقوق کیفری. 9(2)، 212-234، قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/391465/
-        صادقی فسائی، سهیلا؛ میرحسینی، زهرا(1390). عوامل موثر بر بزه‌دیدگی زنان شهر تهران. پژوهشنامه زن در توسعه و سیاست. 9(1)، 35-54. قابل بازیابی از:
-        صفدری، امیر حسین؛ تاج الدین، امیر(1398) نگاهی حقوقی به حضانت اطفال. فصلنامه پژوهش و مطالعات اسلامی. 1(1)، 21-35، قابل بازیابی از:
-        علیخانی، مصطفی؛ اسکندری، حسین(1393). نظریه پردازی و کشف الگوی فرآیند مقابله با اختلالات جنسی آسیب زای منجر به اختلافات زناشویی. فصلنامه پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری. 6(4)، 308-321، قابل بازیابی از:
-        فرزین راد، رویا(1398) جایگاه پلیس زن در تامین امنیت جامعه اسلامی. دوفصلنامه مطالعات پلیس زن. 13(31)، 82-95. قابل بازیابی از:
-        قمی اویلی، الهام(1398). جایگاه مشارکت مدنی در پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانویه زنان. فصلنامه علمی حقوقی قانون یار. 2(6)، 501-523، قابل بازیابی از:
-        لیندمن، لیندا؛ کاتالینا، آراتا(2012). ازدواج، کودک آزاری و بزه‌دیدگی جنسی ثانویه. (نوروز کارگری، مترجم). فصلنامه فقه و حقوق. 86(15)، 113-131، قابل بازیابی از:
-        مشهدی، علی؛ کرمی، موسی؛ شکیب نژاد، احسان(1399). تاملی بر کارآمدی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانو کنوانسوین2011 استانبول از نظر پیشگیری و مبارزه با خشونت بر علیه زنان. پژوهشنامه حقوق بشری. 5(19)، 107-135، قابل بازیابی از:
-        ملک‌زاده، فهیمه(1385). زنان در قوانین موضوعه ایران، فصلنامه ندای صادق. 11(44)، 21-43، قابل بازیابی از: https://www.magiran.com/volume/34257
-        منتظری، سید‌هادی(1396). نگاهی به حقوق زنان از منظر حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی کنوانسیون رفع تبعیض بر علیه زنان. فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان. 3(9)، 68-86. قابل بازیابی از:
-        نجفی ابرند آبادی، علی حسین(1384). سرکوب بهره‌کشی زنان در پهنه بین‌المللی و اروپایی زن و حقوق کیفری. نخستین همایش بین‌المللی زن و حقوق کیفری:گذشته، حال و آینده، تهران: انتشارات سلسبیل
-        نجفی توانا، علی(1396). جرم‌شناسی، تهران: انتشارات آموزش و سنجش(چاپ نوزدهم)
 
-          Asli, M. R., & Byouki, M. A. (2016). Forced Marriage in Islamic Countries: The Role of Violence in Family Relationships. In Women And Children As Victims And Offenders: Background, Prevention, Reintegration (pp. 729-753). Springer, Cham.
-          Baker, C. N. (2008). The women's movement against sexual harassment. Cambridge University Press.
-          Bayefsky, M. J., Bartz, D., & Watson, K. L. (2020). Abortion during the Covid-19 pandemic—ensuring access to an essential health service. New England Journal of Medicine, 382(19), e47.
-          Dussich, J. P. (2016). Blue Victimology and Femicide: The United Nations’ Response to Victims and Female Victims of Gender Killings. In Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration (pp. 47-65). Springer, Cham.
Todd-Gher, J., & Shah, P. K. (2020). Abortion in the context of COVID-19: a human rights imperative. Sexual and reproductive health matters, 28(1), 1758394