الگوی مهارت ارتباطاتی برون سازمانی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 گروه امنیت دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تدوین و شناسایی ابعاد و مولفه ها و شاخص های الگوی ( نظری و عملی ) مهارت های ارتباطاتی برون سازمانی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین صورت گرفته است. روش این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق کیفی است . محقق با بهره گیری از مصاحبه عمیق از نخبگان (علمی حوزه مهارت های ارتباطی و کارشناسان)مولفه های مهارت های ارتباطی برون سازمانی دانشجویان شناسایی و مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. جامعه آماری این تحقیق نخبگان حوزه ارتباطات پلیسی است که تا رسیدن به حد اشباع به صورت هدفمند 21 نفر انتخاب شدند و شیوه رسیدن به اشباع نظری گلوله برفی است. ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه عمیق و روش سنجش اعتبار و پایایی روش گوبا و لینکن است.یافته ها نشان می دهد که مهارت های ارتباط اجتماعی حوزه برون سازمانی دانشجویان را باید در سه حوزه بین فردی – اجتماعات و گروه ها و سازمان ها دسته بندی کرد. ارزیابی شاخص ها نشان داده است که مهارت ارتباط اجتماعی برون سازمانی دانشجویان به نسبت سایر حوزه ها از اهمیت خاصی برخوردار است و لذا پیشنهاد می گردد که می توان با برناامه های آموزشی و لحاظ کردن دروس مهارت های ارتباط اجتماعی و نیز برنامه های غیر آموزشی مانند توجه به حلقه های گفتگو - اجرای–طرح همپیمایی اسنتاد و دانشجو- اجرای کارگروه علمی موقعیت‌سازی و اجرای طرح استاد مشاور مقیم ، مهارت های ارتباط اجتماعی برون سازمانی دانشجویان را تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. احمدی بالادهی, سیدمهدی. (1394). مهارت های ارتباطی فرماندهان و مدیران و نقش آن در ارتقای سلامت اداری کارکنان. فصلنامه نظارت و بازرسی

http://si.jrl.police.ir/article_10133.html.

 1. بابتونده اکلنولا, آدبولا. (1388). صلحطلبی و چشماندازهای آن برای آرامش اجتماعی. حکمت و فلسفه

10.22054/wph.2009.6113, 5(18), 133-150. doi:

 1. آوتویت، ویلیام و باتامور، تام (1392) فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم. (حسن چاوشیان، مترجم). تهران: نی.
 2. بیگی، خشایار؛ فیروزبخت، مهرداد(1390). ارتباطات بین فردی. تهران: رشد(چاپ سوم).
 3. آیباغی اصفهانی, سعید, سبک‌‌رو, مهدی, برزگرلو, مهین, اعظمی, محمدمهدی. (1396). تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر سلامت سازمانی در سازمان‌های دولتی. مجله علمی "مدیریت سرمایه اجتماعی

10.22059/jscm.2017.235920.1395 ", 4(2), 199-220. doi:

 1. بخارایی، احمد؛ شربتیان، محمد حسن(1394). تحلیل جامعه‌شناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی(مطالعه موردی: در کلانشهر مشهد). پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران. 4(2)، 21-48. قابل بازیابی از:

html ssoss.ui.ac.ir/article_17132.

 1. بولتون، رابرت(1380). روان شناسی روابط انسانی. (حمیدرضا سهرابی، مترجم). تهران: رشد.
 2. پناهی، محمدحسین؛ گودرزی، ایت اله(1392). ناآرامی‌های اجتماعی عوامل و فرایند آن. پزوهش نامه نظم و امنیت اجتماعی، 6(23)، 1-30. بازیابی از:

http://noo.rs https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1026031

 1. جعفری، م.، و شریف زاده، ف.، و قربانی زاده، و.، و رضایی منش، ب.، و دلخوش کسمایی، ا. (1391). الگوی سرمایه اجتماعی, ابعاد و شاخص های آن در کلانتری های تهران بزرگ. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی), 7(3)، 396-370.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=182052

 1. خدایی مهدی(1397). شناخت موقعیت و یادگیری موقعیتی. تهران: انتشارات رشد
 2. داوودی، ر. (1396). مطالعه رابطه شاخص های کیفیت زندگی کاری و هویت سازمانی اعضای هیات علمی. مدیریت فرهنگ سازمانی, 15(2 ), 353-371

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=356367

 1. محمد حسین‌خانی، فریبرز درتاج (۱۳۹۳). روانشناسی یادگیری. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
 • دعاگویان، داود(1378). هنجار‌های دانش آموزان سطوح دبیرستانی تهران. تهران: وزارت آموزش و پرورش.
 • دعاگویان، داود(1396)، تعامل پلیس با جامعه و رسانه. تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین
 • ذوالفقاری، حسین؛ فعال، صیدال(1393). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 9(3)، 103-123.

http://pmsq.jrl.police.ir/article_18270.html

 • رشیدپور، ابراهیم(1348). تلویزیون و اطفال. تهران: دفتر انتشارات ملی ایران.
 1. ستارزاده، داود؛ شهریاری، مبینا؛ ابوذرزاده، فائزه(1395). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان(مطالعه موردی زنان شهر رامسر در سال 1395). دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، 2(3)، 107- 126. بازیابی از:

jpsd.hormozgan.ac.ir/article-1-68-fa

 1. سلیمی, اکبر. (1393). شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های مدیریت بحران‌های اجتماعی و ارائه الگوی کاربردی انتظامی. پژوهش های مدیریت انتظامی, 9(3), 394-413.

http://pmsq.jrl.police.ir/article_18263.html

 1. سلیمی، قاسم ؛ محمدی، مهدی ؛ همراهی، فرهاد ؛ رئیسی، لاله ؛ نامه آموزش عالی بهار 1397 - شماره 41 علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (‎27 صفحه - از 7 تا 33 ) قابل بازیابی از :

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1334297

 1. سیاهپوش، محمود(1391). موقع شناسی و موضع گیری. تهران: نشر ابجد
 2. شانک، دیل. اچ.(۱۳۹۶). نظریه‌های یادگیری، چشم‌اندازی تربیتی. (اکبر رضایی، مترجم). تهران: نشر آیدین.
 3. ﺻﺎﺩﻗﯽ ﺑﺮﺯﮔﺮ، ﮊﺍﻟﻪ؛ ﺭﺳﻮﻟﯽ، ﺍﺳﺤﺎﻕ(1395). بررسی تاثیر وضعیت هویت سازمانی بر سلامت سازمانی در شهرداری اردبیل. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ. 2(2)، 63-72. بازیابی از:

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1166151

 • فکوری، علی و حبیب زاده، اصحاب(1393). تأثیر ویژگی‌های ارتباطی فرماندهان انتظامی بر ارتقاء سرمایه اجتماعی، (پایانامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
 1. فیروزفر، ایرج ؛ عالی شیرمرد، عبداله ؛ (۱۳۹۶). مطالعه‌ای پیرامون یادگیری موقعیتی، مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی. 2(2)، 65-72. قابل بازیابی از:

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/

 1. قربانی, محمود, عبداللهی, محمدعلی. (1395). بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی. نوآوری های مدیریت آموزشی, 12(1), 7-20. بازیابی از:

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1195022

 • مایرز، گیل، ای؛ مایرز، میشله(1383). پویایی ارتباطات انسانی. (صابر آملی حوا، مترجم). تهران: دانشکده صدا و سیما.
 • معتمدنژاد، کاظم(1371). وسایل ارتباط جمعی؛ جلد یکم. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی(چاپ دوم).
 • معین، محمد(1386). فرهنگ معین. تهران: انتشارات زرین(چاپ سوم)
 • هارجی، اون و ساندرز، کریستین و دیکسون، دیوید (1377) مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی. خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت. تهران: رشد.
 • هس، کارن ام؛ میلر، لیندا اس(1382). پلیس در اجتماع، راهبردهایی برای قرن بیستم. (رضا کلهر، مترجم). تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
 • بنت، وین دبلیو و هس، کارن. ام (1380) تعارض: امری اجتناب ناپذیر در سازمان پلیس(قسمت دوم). فصلنامه دانش انتظامی. سال پنجم.شماره چهارم. صص98- 124.
 • نیستانی، محمدرضا(1392).اصول و مبانی گفتگو:روش شناخت و آموزش، اصفهان: انتشارات آموخته.
 • سورین، ورنر و جیمز تانکارد (1381)، نظریه‌های ارتباطات، مترجم علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • گلشن فومنی، محمدرسول.(1389)."پویایی گروهی و اندازه گیری پویشهای گروه ".تهران: انتشارات پژوهش
 • صمدی مهران*,مصطفائی ناهید (1395) مطالعه رابطه میزان مهارت های ارتباطی مدیران و ادراک عدالت سازمانی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز.مطالعات جامعه شناسی. شماره: تابستان 1395 , دوره 8 , شماره 31 #l00462 ; صفحه 105 تا صفحه 122.
 • قلی پور ،دکتر آرین (1384) جامعه شناسی سازمانها ، تهران سمت ، انتشارات وزارت امور خارجه ، چاپ سوم.
 1. ماتسیج، پال . دبلیو و مونسی، باربارا . آر. (1381) عوامل موفقیت همکاری. مریم نظری و سیروس علیدوستی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 • بولتون، رابرت (1380) مهارت های ارتباطی: چگونه صراحت لهجه داشته باشیم، به دیگران گوش دهیم و اختلافات را رفع کنیم. منصور شاه ولی. شیراز: دانشگاه شیراز.
 1. Ashforth, B. E. & Mael, F.(1989). Social identity theory and the organization. Academy of Management Review , 14(1), 20-39.
 2. Bergami, M., & Bagozzi, R. P.(2000). Self-categorization, affective commitment and group self-esteem as distinct aspects of social identity in the organization. British Journal of Social Psychology, 39, 555.577.
 3. Cheney, G.(1983). The rhetoric of identification and the study of organizational commuication. Quarterly Journal of Speech , 69, 143-158.
 4. group therary for social anxiety disorder. Behavior Therapy, 36(2): 125-138.
 5. Guba, E.G.; Lincoln, Y.S.(1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. ECTJ, 30(4), 233-252.
 6. Hatch, M., & Schultz, M.(2004). Introduction In M. Hatch and M.Schultz(Eds.) Organizational Identity: Oxford University Press. PP 1-6.
 7. Herbert, J. D., Gaudiano, B. A., Rhingold, A. A., & Myers, V. H.(2005). Social skills training augments the effectiveness of cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder.. https://doi.org/10.1016/S0005-7894(05)80061-9
 8. Miller, Vernon D.; Allen, Mike; Casey, Mary K. & Johnson, John R.(2000). Reconsidering the organizational identification questionaire, Management Communication Quarterly , 13(4), 626- 658
 9. Myers, David G.(1994). Exploring Social Psychology. McGraw Hill, Inc.
 10. Nwogu, S. (2007). Language barrier to education.Journal of Teaching, 12(1): 62-71.
 11. Schlundt, D. & McFall, R.,(1985) ‘New directionsin the assessment of social competence and social skills’, in L’Abate, L and Milan, M(eds) Handbook of Social Skills Training and Research New York: Wiley
 12. Sherman, L.(1980). Perspectives on police and violence. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 452, 1-12.
 13. Social skills training augments the effectiveness of cognitive behavioral
 14. Teddlie C, Yu F. Mixed methods sampling. Journal of Mixed Methods Research 2007; 1(1), 77-100.
 15. Schramm(1964). Mass Media & National Development. Stanford University Press.
 16. Witting, M.(2006). Relations between organizational identity, identification and organizational objectives: An empirical study in municipalities. Student Thesis, University of Twente.
 17. Liederbach, J 2007, ‘Controlling suburban and small-town hoods: an examination of police encounters with juveniles’, Youth Violence and Juvenile Justice, vol. 5, p. 107.
 18. Hua, J, Baker, J & Poynton, S 2006, Generation Y and crime: a longitudinal study of contact with the NSW criminal courts before the age of 21, Crime and Justice Bulletin, no. 96,NSW Bureau of Crime Statistics and Research, Sydney.
 19. Carli, L (1995). "Nonverbal Behavior, Gender and influence",Journal of Personality and Social Psychology, 68, 103–1041.
 20. Habermas, J. (1979). Communication and the Evolution of Society. Boston: Beacon Press.
 21. Ritzer, G. (2011). Sociological Theory. New York: McGraw- Hill.