توانمندسازی زنان سرپرست خانوار استان چهارمحال و بختیاری جهت حضور در بازار کار

نوع مقاله : برگرفته از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 دکتری تخصصی مشاوره، مسئول مرکز مشاوره، دانشگاه مازندارن، بابلسر، مازندارن، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از گروه‌های اجتماعی که همواره مورد توجه نهادهای حمایتی هستند و مسائل مشکلات آنان دغدغه‌ای برای دولت‌ها هستند زنان سرپرست خانوار می‌باشند پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری جهت ورود به بازار کار انجام شد.
روش: رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی و روش مطالعه استفاده از آن تکنیک دلفی است. نمونه پژوهش شامل 10 متخصص بودند که متخصصان به شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند و غیر‌احتمالی انتخاب شدند. روش دلفی در چهار دور ادامه پیدا کرد. جهت تحلیل نتایج از شاخص‌های فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ضریب توافقی استفاده شد.
یافته‌ها و نتایج: ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ های در دور چهارم معادل 63/0 بود که میزان توافق متخصصان را در سطح مطلوب نشان داد. نتایج دلفی در دور چهارم نشان داد که آموزش های شغلی، آموزش مشاغل خانگی، اصلاح ساختارها، آموزش مهارت های اجتماعی، افزایش خودکارامدی، عزت نفس، انگیزش دهی، تخصیص منابع، رفع تبعیض های جنسیتی در دسترس به منابع، تصویب قوانین حمایتی و هدایت استعدادها نقش مهمی در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار جهت ورود به بازار کار دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می‌رسد توجه به مجموعه ای از عوامل روان شناختی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار جهت وورد به بازار کار موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. اسلامی، نرگس؛ حشمتی، رسول؛ اسماعیل‌پور، خلیل(1399). اثربخشی روایت درمانی گروهی بر توانمندی ایگو زنان سرپرست خانوار. فصلنامه علمی پلیس زن، 14(32)، 17-5. قابل بازیابی از:  http://ps.jrl.police.ir/article_93876.html
 2. آزاده، منصوره؛ تفته، مریم(1394). روایت زنان سرپرست خانوار از شادمانی. مطالعات زن و خانواده، 3(2)، 33-60. قابل بازیابی از:

https://jwfs.alzahra.ac.ir/article_2207.html.

 1. توکلی، معصومه؛ پاشاشریفی، حسن(1398). بررسی عوامل جمعیت‌شناختی و روانشناختی موثر بر اشتغال موفقیت آمیز زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و ارائه مدل توانمندسازی. مجله علوم روانشناختی، 18(77)، 547-558. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=509062.

 1. چرمچیان لنگرودی، مهدی(1395). نقش سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی زنان مرکبات‌کار شهرستان ساری. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه.7(25)، 28-1. قابل بازیابی از:

http://jzvj.miau.ac.ir/article_1835.html.

 1. حاجی‌حسنی، مهرداد(1394). شناسایی تاثیرات طلاق والدین بر فرزندان جهت تدوین الگوی توانمندسازی روانشناختی. پایان‌نامه دکترای مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 2. حسینی، سید احمد؛ ستاره فروزان، آمنه؛ معصومه، امیرفریار(1388). بررسی سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران، فصل نامه پژوهش اجتماعی، 2(3)، 137-117. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=112116.

 1. رضایی، مهدی؛ محمودی، فاطمه(1398). بازسازی معنایی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار در کردستان: یک مطالعۀ کیفی. جامعه‌شناسی کاربردی، 1(30)، 166-143. قابل بازیابی از:  https://jas.ui.ac.ir/article_23237.html
 2. شهریاری، عزت؛ عادتمند، زهره؛ فاتحی‎زاده، مریم؛ محققیان، شهنار(1392). بررسی نیازهای آموزشی زنان سرپرست خانوار شاغل فرهنگی آموزش و پرورش. زن و جامعه، 4(3)، 46-29. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=213698.

 1. عباس‌زاده، محمد؛ بوداقی، علی؛ علمداری، اقدسی(1390). توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر راهکارهای بومی. مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی توانمند سازی. صص 163-141. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=10077.

 1. عسکری ندوشن، سمیه؛ موسوی ندوشن، فاطمه سادات(1399). اشتغال زنان و قدرت تصمیم گیری در خانواده : مطالعه تطبیقی زنان شاغل و غیرشاغل در شهر یزد. فصلنامه علمی پلیس زن، 14(32)، 111-128. قابل بازیابی از:

http://ps.jrl.police.ir/article_94297.html.

 1. قلی‌پور، آرین؛ رحیمیان، اشرف(1390). رابطه عوامل اقتصادی, فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار. رفاه اجتماعی، 11(40)، 29-62. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146247.

 1. کریمی وکیل، علیرضا؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ فرحبخش، کیومرث؛ یونسی، جلیل(1396). اثر بخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار. فرهنگ مشاوره و روان درمان، 8(31)، 51-23. قابل بازیابی از:   https://journals.atu.ac.ir/article_8034.html
 2. کیمیائی، سید علی(1390). شیوه‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار. رفاه اجتماعی. ۱۱(۴۰)، 92-63. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146249.

 1. محمدی، زهرا(1385). زنان سرپرست خانوار. تهران: شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
 2. Abrar-ul-Haq, M., Jali, M. R. M., & Islam, G. M. N.(2018). The Development of Household Empowerment Index among Rural Household of Pakistan. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 26(2), 787-809. Retrieved from:

http://www.pertanika.upm.edu.my/pjssh/browse/archives?article=JSSH-1811-2016

 1. Agnafors, S., Bladh, M., Svedin, C. G., & Sydsjö, G.(2019). Mental health in young mothers, single mothers and their children. BMC psychiatry, 19(1), 112. Retrieved from:

https://doi.org/10.1186/s12888-019-2082-y

 1. Akinsola, H. A., & Popovich, J. M.(2002). The quality of life of families of female-headed households in Botswana: A secondary analysis of case studies. Health care for women international, 23(6-7), 761-772. Retrieved from:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07399330290107502.

 1. Aktas, A. R., Özkan, B., & Onur, O. K. U. L.(2012). Analysis of factors affecting the life satisfaction of household heads living in urban areas; A Case Of West Mediterranean Region. İnternet Adresi: http://eprints. ibu. edu. ba/1168/, Erişim Tarihi, 1, 2013. Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/153447861.pdf.
 2. Al-Shami, S. S. A., Majid, I., Mohamad, M. R., & Rashid, N.(2017). Household welfare and women empowerment through microcredit financing: Evidence from Malaysia microcredit. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 27(8), 894-910. Retrieved from:

http://dx.doi.org/10.1080/10911359.2017.1345341

 1. Anderson, C. L., Reynolds, T. W., Biscaye, P., Patwardhan, V., & Schmidt, C.(2021). Economic benefits of empowering women in agriculture: Assumptions and evidence. The Journal of Development Studies, 57(2), 193-208. Retrieved from:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220388.2020.1769071

 1. Banford Witting, A., Lambert, J., Wickrama, T., Thanigaseelan, S., & Merten, M.(2016). War and disaster in Sri Lanka: Depression, family adjustment and health among women heading households. International journal of social psychiatry, 62(5), 425-433. Retrieved from:

https://doi.org/10.1177%2F0020764016650213.

 1. Bianon, L.(1999). Gender, psychological perspective. Allan & Bacon, Boston.
 2. Chauhan, S. P., & Batta, A.(2016). Empowering Women Through skill Development in India-A Critical Study of Reality & Challenges of CDTP Scheme at Govt. Polytechnic for Women, Chandigarh. Journal Global Values, 2(3). 1-11. Retrieved from: http://anubooks.com/wp-content/uploads/2017/02/JGV-16-No-2-11.pdf.
 3. Han, W., Zhang, X., & Zhang, Z.(2019). The role of land tenure security in promoting rural women’s empowerment: Empirical evidence from rural China. Land Use Policy, 86(1), 280-289. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.001.
 4. Herbst, C. M.(2012). Footloose and fancy free? Two decades of single mothers’ subjective well-being. Social Service Review, 86(2), 189-222. Retrieved from:

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/666390

 1. Hess, R. E., Maton, K. I., & Pargament, K.(2014).Religion and prevention in mental health: Research, vision, and action. Routledge.
 2. Kirkman, B. L., Rosen, B., Tesluk, P. E., & Gibson, C. B.(2004). The impact of team empowerment on virtual team performance: The moderating role of face-to-face interaction.Academy of Management Journal, 47(2), 175-192. Retrieved from:

https://doi.org/10.5465/20159571.

 1. Lebni, J. Y., Gharehghani, M. A. M., Soofizad, G., & Irandoost, S. F.(2020). Challenges and opportunities confronting female-headed households in Iran: a qualitative study. BMC women's health, 20(1), 1-11. Retrieved from:

https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-020-01046-x.

 1. Liu, C., Esteve, A., & Treviño, R.(2017). Female-headed households and living conditions in Latin America. World Development, 90(1), 311-328. Retrieved from:

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.10.008.

 1. Mayoux, Linda.(2005). Micro-Finance and the Empowerment of Women -A review of the key issues. Available at: www.lilo.org
 2. Mbanjwa, N. P.(2018). The experiences of unemployed single mothers leading female headed households in Daveyton (Doctoral dissertation). University of the Witwatersrand. Retrieved from:

https://hdl.handle.net/10539/27220

 1. Miller, M. L.(2015). Relationships between job design, job crafting, idiosyncratic deals, and psychological empowerment,(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Walden University, College of Management and Technology: Minneapolis. (Doctoral dissertation). Walden University. Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/147833376.pdf.
 2. Rappaport, J.(1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology.American journal of community psychology, 15(2), 121-148. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/BF00919275.
 3. Spreitzer, G. M.(1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation.Academy of management Journal,38(5), 1442-1465. Retrieved from:

https://doi.org/10.5465/256865.

 1. Zimmerman, M. A.(2000). Empowerment theory. In Handbook of community psychology(pp. 43-63). Springer, Boston, MA.