شاخص های تدوین مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری ازبزه دیدگی زنان

نوع مقاله : برگرفته از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 گروه کشف جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

4 استاد جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران

چکیده

زمینه وهدف: امروزه شرایط وفضای فعالیت پلیس بیش ازپیش پیچیده، متغیروگسترده شده است به گونه ای که برای بیشترسازمان های پلیسی این سرعت به مراتب بیش ازسرعت پاسخگویی وتوان تطبیق آنهاست.از این رو سازمان های پلیسی برای پاسخ به این چالش ها نیازمند تدوین راهبردهای جدیدی هستندتا بتوانند تأکیدات خودرا برسازگاری با تغییرات محیطی وپاسخ بسیارسریع به نیازهای محیط دائما ًمتغیرقراردهند.لذا هدف پژوهش شناسایی شاخص های تدوین مدیریت راهبردی پلیس درپیشگیری ازبزه دیدگی زنان است.
روش: ازنظر هدف پژوهش حاضرکاربردی وازنظر روش پیمایشی است. این پژوهش در دسته پژوهش های کیفی جای دارد و با روش تحلیل مضمون اجرا شده است. جامعه پژوهش را خبرگان نیروی انتظامی، وزارت کشور، اساتید دانشگاه، قضات، سازمان آموزش وپرورش، سازمان بهزیستی، سازمان زندان هاتشکیل دادند و براساس اصل اشباع نظری حجم نمونه به 14 نفر رسید. داده ها با مصاحبه های کیفی نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار«مکس کیودی11» استفاده شد.
یافته ها ونتایج: شاخص های تدوین مدیریت راهبردی پلیس درپیشگیری ازبزه دیدگی زنان در قالب 3 مضمون اصلی و21 مضمون فرعی شناسایی شدندکه عبارتنداز: ارزیابی محیط راهبردی، تعیین موضوعات و مسائل اصلی، تبیین راهبردها. استفاده ازاین شاخص ها درتدوین مدیریت راهبردی پلیس می تواند چالش ها و آسیب هایی را که نظم وامنیت درجامعه را تحت تأثیر قرارمی دهد شناخته ودرراستای رفع آن گام بردارد و منجربه اثربخشی بیشتر این برنامه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آنسوف، ایگور؛ مک دانل، ادوارد جی(1391). استقرار مدیریت استراتژیک. (عبداالله زندیه، مترجم). تهران: انتشارات سمت.
 2. احمدی، حسین(1395). ضرورت مدیریت استراتژیک و شاخص‌های شهری، مجموعه مقالات کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
 3. افراسیابی، علی(1395). پلیس وحمایت ازحقوق بانوانِ بزه‌دیده. فصلنامة مطالعات حقوقی انتظامی.1(2)،28-7. قابل بازیابی از:

http://journals.police.ir/article_18095.html

 1. افراسیابی، علی؛ سجادی، لیلا(1393). پاسخ‌های پلیس به خشونت علیه بانوان در محیط‌های اجتماعی(مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و کانادا). دو فصلنامه مطالعات پلیس زن. 14(21)، 47-29. قابل بازیابی از:

https://www.magiran.com/paper/1401572

 1. افراسیابی، علی؛ دهکردی، الهام(1391). بزه‌دیدگی مکرر، مکان‌های جرم خیزو الزامات پیشگیرانه. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم. 7(23)، 31-15. قابل بازیابی از:

http:// cps.jrl. police.ir/ article_13564.html

 1. جان پرور، محسن؛ حیدری موصلو، طهمورث(1390). آسیب‌شناسی فضای سایبر بر امنیت اجتماعی. پژوهشنامه نظم وامنیت انتظامی. 4(15)، 172-141. قابل بازیابی از:https://www.sid .ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=177821
 2. جوان جعفری، عبدالرضا؛ سیدزادثانی، سیدمهدی(1391). رهنمودهای عملی پیشگیری ازجرم سازمان ملل، تهران: نشر میزان.
 3. حاجی تبارفیروزجائی، حسن(1391). بزه‌دیده‌شناسی حمایتی افتراقی. تهران: انتشارات جنگل.
 4. خدابخشی، محمد؛ صلح دوست، فتانه؛ رجعتی، رخساره(1392). بررسی تناسب و تقاطع(هم سویی و رابطه) دو مفهوم مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره تأمین. فصلنامه علمی ترویجی اندیشه آماد. 12(47)، 155-123. قابل بازیابی از:

http://journals.police.ir/article_12569.html

 • دیوید، فردآر(1396). مدیریت استراتژیک. (سیدمحمد اعرابی و محمد تقی زاده مطلق، مترجمان). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • رایجیان اصلی، مهرداد(1397). درآمدی بر جرم‌شناسی. تهران: نشر سمت.
 • رحیمی‌نژاد، اسماعیل(1394) جرم‌شناسی. تبریز: نشر فروزش(چاپ چهارم).
 • زینالی، حمزه(1390). اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه‌دیدگی آن‌ها. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. 3(13)، 203-187. قابل بازیابی از:

https://www. sid.ir/fa / journal/ ViewPaper.aspx?id=8969

 • شیری، هوشنگ؛ آهی، پرویز(1394). نقش پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی مکرر با تکیه براسناد بین المللی. فصلنامه انتظام اجتماعی. 8(1)، 114-89. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300164

 • صادقی فسایی، سهیلا؛ میرحسینی، زهرا(1390). بررسی عوامل مؤثر بر بزه‌دیدگی زنان شهر تهران. مجله پژوهش زنان. 2(1)، 47-32 . قابل بازیابی از:

http://ensani.ir/fa/article/260437

 • طالقانی محمد؛ طالقانی‌نژاد سارا(1395). بررسی نقش مدیریت راهبردی در کارآفرینی سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. 7(27)، 293-271. قابل بازیابی از:

http://ensani.ir/fa/article/405194

 • عزیزى ارشد، مصطفى(1394). ضرورت ایجاد پلیس زن در یگان ویژه پاسداران ناجا جهت پیشگیرى از بزه‌دیدگى زنان. دو فصلنامه مطالعات پلیس زن. 10(25)، 55-46 . قابل بازیابی از:

http://journals.police.ir/article_11203.html

 • غفاریان، وفا؛ کیانی، غلامرضا(1394) استراتژی اثربخش. تهران: انتشارات افرا.
 • غلامی رزینی، محسن؛ غلامی، احسان؛ نجفی، حسین؛ روشنی، محمد(1397). نقش پلیس در حمایت از بزه‌دیدگان. فصلنامه دانش انتظامی کردستان. 9(4)، 32-1. قابل بازیابی از:

http://journals.police.ir/article_91747.html

 • قاسمی، مسعود(1390). عکس‌العمل پلیس در شرایط خاص بزه‌دیدگی. مجله کارگاه. 5(2)، 157-126. قابل بازیابی از: http://det.jrl.police.ir/article_10502.html
 • قناد، فاطمه(1391). نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان. پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگی. 1(2)، 19-1. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa /Journal/ ViewPaper .aspx?ID=549584

 • کورسوران، ژاکلین؛ آلن، شانون(2008). جایگاه حمایت از بزه‌دیدگان خشونت‌های خانوادگی از دیدگاه پلیس انتظامی. (مرتضی نیازخانی، صالح عبدی‌نژاد و سودابه عزیزی، مترجمان). فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم. 5(14)، 155-126. قابل بازیابی از:

http://cps.jrl.police.ir/article_13508.html

 • محمدنسل، غلامرضا(1389). جستارهایی در پیشگیری انتظامی از جرم. تهران:دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • مرتضوی، نسرین(1388). جایگاه زنان بزه‌دیده در قلمرو سیاست جنایی ایران. (پایان نامه کارشناسی ارشد). رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، مجتمع آموزش عالی قم. قم
 • ملکشاهی، محمد(1395). ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﭘﻠﻴﺲ ازﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ-اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ. 1(3)، 161-143. قابل بازیابی از:

http://lqp.jrl.police.ir/article_18107

 1. میرزایی، رحمت(1393). خشونت علیه زنان و نقش پلیس در پیشگیری از بروز آن. فصلنامه انتظام اجتماعی. 7(1)، 74-47. قابل بازیابی از:

http://ensani.ir/fa/article/394903

 • نجفى ابرندآبادى، على حسین(1383). تقریرات درس جرم‌شناسى. مقطع تحصیلى کارشناسى ارشد، قم: مجتمع آموزش عالى.
 1. Arslan, O. and ER, I. D. , 2008, “SWOT Analysis for Safer Carriage of Bulk Liquid Chemicals in Tankers”, Journal of Hazardous Materials, No. 154, P. 901-913.
 2. Arslan, O. , & ER, I. D. (2008) . SWOT Analysis for Safer Carriage of Bulk Liquid Chemicals in Tankers : Journal of Hazardous Materials ,154(1) , 901-913. https://www. sciencedirect. com/science /   article/abs/pii/S0304389407015932.
 3. Banarjee, Subrata,(2020). Identifying Factors of Sexual Violence against Women and Protection of Their Rights in Bangladesh:Aggression and Violent Behavior, Published by Elsevier,p: 1-39.
 4. Banarjee,S,(2020).Identifying Factors of Sexual Violence against Women and Protection of Their Rights in Bangladesh, Aggression and Violent Behavior: Published by Elsevier.https://www.x-mol .com/paper/1339991849726296064?recommendPaper=1340449087733547008.
 5. Chen, S. J. and Hwang C. L. , 1992, “Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications”, Springer, Berlin.
 6. Chen, S. J.,&Hwang C.L.(1992). Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, Springer, Berlin. https: // www . springer.com/gp/book/9783540549987.
 7. Hastuti, Lestari Yuli, Hermawan, Melina, Suryadi, Arif, Pratama, Agus Chandra, Pengetahuan Indonesia, Lembaga Ilmu, 2007, “agus ghandra pratma planning analternative strategt using QSPM”, International Seminar on Industrial Engineering and Management Menara, Jakarta.
 8. Hastuti, L.Y.,Hermawan, M.,Suryadi,A.,Pratama, A.C., Pengetahuan Indonesia,L.I.(2007).agus ghandra pratma planning analternative strategt using QSPM,International Seminar on Industrial Engineering and Management Menara,Jakarta.https:// journals. ui.ac.ir/article_17 617.html.
 9. Holmberg, Lars, Victoria Johansen,Louise, Helene, Ida(2021). Victims’ rights: serving victims or the criminal justice system? An empirical study on victims of violent crime and their experiences with the Danish police, AsmussenFaculty of Law, , University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
 10. Holmberg,L.,Victoria Johansen,L.,Helene,I.(2021).Victims’ rights : serving victims or the criminal justice system? An empirical study on victims of violent crime and their experiences with the Danish police,AsmussenFaculty of Law,University of Copenhagen,Copen ha gen:Denmark.https://www.tandfonline. com/doi/abs/10.1080/01924036.2020.1719525.
 11. Hope, T. , Shaw, M. (1998), Communities and Crime Reduction, London Hmso.
 12. Hope,T.,Shaw,M.(1998).Communities and Crime Reduction: London Hmso. https://www.jstor.org/stable/1147595.
 13. Semih, Onut, Soner Kara, Selin and Isik, Elif, 2009, “Long Term Supplier Selection Using a Combined Fuzzy MCDM Approach: A Case Study for a Telecommunication Company”, journal of Expert Systems with Applications 36, P. 3887–3895.
 14. Semih, O., Soner Kara, S., & Isik, E.(2009).“Long Term Supplier Selection Using a Combined Fuzzy MCDM Approach:A Case Study for a Telecommunication Company”, journal of Expert Systems with Applications , 36(1),3887–3895. https : // www. Sciencedirect . com / science/article/abs/pii/S0957417408001723.
 15. Yeh C. H. and Deng H. , 2004, “A Practical Approach to Fuzzy Utilities Comparison in Fuzzy Multi-Criteria Analysis”, International Journal of Approximate Reasoning 35(2), P. 179- 194.
 16. Yeh, C.H.,& Deng, H.(2004) “A Practical Approach to Fuzzy Utilities Comparison in Fuzzy Multi-Criteria Analysis”, International Journal of Approximate Reasoning,35(2),179-194. https://www. sciencedirect .com/science/article/pii/S0888613X03 000999 .
 17. Zeleny, M. , 1982, “Multiple Criteria Decision Making”, McGraw-H ill, New York.
 18. Zeleny,M.(1982)“Multiple Criteria Decision Making”,McGraw-H ill :New York.https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aa dk posz je)) / reference/ ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1600131.