بازشناسی راهبردهای اطلاعاتی در پی‌جویی جرم قاچاق زنان در قلمرو اتحادیه آفریقا با تأکید برکنوانسیون‌های بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک

چکیده

زمینه و هدف: پی جویی و کشف جرم قاچاق زنان از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها و جامعه بین‌المللی بوده که دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای پیشگیری و مقابله هوشمندانه با این پدیده زیانبار نیازمند بهره برداری از سازو کارهای موثر و راهبردی بوده به همین این مقاله با هدف تبیین مهم‌ترین راهبردهای اطلاعاتی در پی‌جویی و کشف جرم قاچاق زنان با نگاهی به کنوانسیون‌های بین‌المللی صورت گرفته است.
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها نیز از ابزار فیش برداری استفاده شده است.
نتیجه‌گیری: تبیین و بازشناسی راهبردهای اطلاعاتی و پلیسی ملی و بین‌المللی از مهم‌ترین دستاوردهای اساسی در پی‌جویی و کشف جرم قاچاق زنان به ویژه در قلمرو کشورهای آسیایی و اتحادیه آفریقا به ویژه سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا بوده و به نظر می‌رسد سازمان‌های اطلاعاتی و پلیسی و دستگاه قضایی علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون ها، مقاوله‌نامه و اسناد بین‌المللی از راهبردهای اطلاعاتی به عنوان راهبردهای نوین و راهگشا در پی‌جویی جرائم قاچاق زنان بهره برده و ضروری است متولیان و سیاست‌گذاران اطلاعاتی- امنیتی و کنشگران بین‌المللی در امر مبارزه با قاچاق زنان در اقدامات اطلاعاتی- پلیسی و حقوقی این راهبردها را به عنوان یک اصل کلی و راهبردی در پی جویی و کشف سریع جرم قاچاق زنان مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ابراهیمى‌منش، مهران؛ صفارى، علی(1396). تکالیف داخلى دولت‌ها در زمینه پیشگیرى از قاچاق زنان و کودکان در کنوانسیون پالرمو. پیشگیرى از جرم. (45)12، 31 ـ 9 . قابل بازیابی از:

http://journals.police.ir/article_19219_29d46319262044f1feb7893429605692.pdf

 1. حسینی، ناهید؛ پورمنافی، ابوالفضل(1399). بررسی نظام‌مند پژوهش‌های حوزه انتظامی و امنیتی زنان در ایران. پلیس زن. (33) 14، 47-67، قابل بازیابی از:

http://ps.jrl.police.ir/article_95458.html

 1. گندشمین‌ستوده، مجتبی؛ نظری، غلامحسین(1393). کشف و تعقیب جرایم سازمان‌یافته فراملی با رویکرد اطلاعات جنایی در کنوانسیون‌های بین‌المللی. کارآگاه، (29)8، 113-91. بازیابی از :

http://det.jrl.police.ir/article_10658.html

 1. گندشمین‌ستوده، مجتبی؛ عالی‌زاده، موســی(1393). مقدمه‌ای بر اطلاعات جنایی؛ تهران: انتشارات کارآگاه(مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا).
 2. فرزین‌راد؛ رویا(1398). بررسى ظرفیت‌هاى حقوق بین‌الملل در مبارزه با قاچاق زنان. پژوهش‌هاى انتظامى- اجتماعى زنان و خانواده، (1)7، 81-101. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id= 536299

 1. عطازاده، سعید؛ نجفى، علیرضا؛ موسوى، سیدحسین(1398). بررسی تأثیر اشراف اطلاعاتی ناجا در پیشگیری از قاچاق زنان و دختران در سال‌های 1392 تا 1397. پژوهش‌هاى انتظامى- اجتماعى زنان و خانواده، (1)7، 37-47. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536305

 1. نگهی مخلص‌آبادی، مرجان(1391). جهانی‌شدن مقابله با قاچاق انسان و تاثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، (9)3، 117-88. قابل بازیابی از:                            1201417 https://www.magiran.com/paper
 2. نجار باغسیاه؛ رسول؛ نجار باغسیاه، رضا(1397). مبارزه با تروریسم، امنیت و اطلاعات در اتحادیه اروپا: چالش‌های اشراف در حوزه جمع‌آوری، تبادل و تحلیل اطلاعات. مطالعات اطلاعات و امنیت انتظامی، 8(23)، 138-109. قابل بازیابی از:

http://journals.police.ir/article_93807.html

 1. موســوی، ســیدیوســف؛ قاســم‌زاده، پرویــز؛ کیانــی، جــواد؛ فنا‌زاد، رضا(1396). ماهیــت اقدامــات گروهک‌های تروریســتی در مرزهــای اســتان سیســتان و بلوچســتان و راهکارهــای پیشــگیرانه. مطالعــات بین‌المللی پلیــس، (29)7، 103-66. قابل بازیابی از:

http://interpol.jrl.police.ir/article_12919

 1. معظمی، شــهلا؛ گلدوزیان، حسین؛ وحیددستجردی، فاطمه(1390). رویکردی تطبیقی به مسئولیت طرفین دام گستری(مأمورپلیس ومتهم) در حقوق کیفری ایران وامریکا. دانش انتظامی، (13)4، 180-141. قابل بازیابی از:

https://www.magiran.com/paper/1013490

 1. مهدوی‌پور، اعظم(١٣٩٠) سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی. تهران: نشرمیزان(چاپ اول).
 2. وجدانی‌فخر؛ مهدیه، دارابی؛ شهرداد، نجفی‌توانا؛ علی (1399). مطالعه بزه‌دیده‌شناسی آبی در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل با تأکید بر حمایت پلیسی از زنان و کودکان. پلیس زن، (33)14، 213-197. قابل بازیابی از:

http://ps.jrl.police.ir/article_95458.html

 1. وطن‌خواه؛ حمید(1391). بررسى نقش پلیس در پیشگیرى و مقابله با قاچاق زنان و دختران. پلیس زن، (16)6، 6-33. قابل بازیابی از:

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192697

 1. Adetula, VAO(2014). African Conflicts, Development and Regional Organisations in Post-Cold War International System. The Annual Claude Ake Memorial Lecture, The Nordic Africa Institute: Uppsala, Sweden. 1-73.
 2. Bolaji S. Ramos(2020). De-genderisation of the Offence of Rape under the Violence against Persons(Prohibition) Act 2015: An Assessment of the Practical Challenges and the Slippery-Slope Effects. African Journal of International and Comparative Law, 28(3), 488-505.
 3. Bello, Paul O. and Adewale A. Olutola(2020). The Conundrum of Human Trafficking in Africa. Open access peer-reviewed chapter, February 25th, https://www.intechopen.com/books/modern-slavery-and-human-trafficking/the-conundrum-of-human-trafficking-in-africa
 4. Cristiano d'Orsi(2018). Ghana and the Paradoxical Situation of Its Asylum-Seekers: Selected Grounds for Alleged Persecution in a Supposed Democratic Country. African Journal of International and Comparative Law, 26(2), 181-204.
 5. Cole, Helen (2009) Human Trafficking: Implications for the Role of the Advanced Practice Forensic Nurse, Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 14(6), 462-470.
 6. Drew, S.(2009). Human Trafficking-Human Rights: Law and practice. London: Legal Action Group.
 7. Gallagher A. (2010). The International Law of Human Trafficking. Cambridge University Press, Cambridge.
 8. Scarpa, Silvia(2008). Trafficking in Human Being: Modern Slavery. Oxford University Press.
 9. Wood, Helen (2020). Three(Working-class) Girls: Social Realism, the ‘At-risk’ Girl and Alternative Classed Subjectivities. Journal of British Cinema and Television, 17(1), 70-90.

23. Monique, Aziza(2017). An Empirical Study of Human Trafficking Law in Cameroon: Victims Rarely Seek Justice and Traffickers Are Not Held Liable. African Journal of International and Comparative Law, August 2017, 25(3), 430-441.