تاثیر آموزش آنلاین مهارتهای زندگی بر تاب آوری تحصیلی دانش‌آموزان والد زندانی در زمان کووید 19

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات زنان دانشگاه امین

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش آنلاین مهارت‌های زندگی بر تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان والد زندانی در شرایط بحرانی کووید 19 بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون، گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان والد زندانی تحت حمایت بهزیستی تهران در سال تحصیلی 1399- 1400 بود. با روش نمونه‌گیری هدفمند 60 نفر دانش آموز با نمره تاب آوری تحصیلی پایین به وسیله پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز (2004) انتخاب شدند. دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ایی آموزش آنلاین مهارت‌های ده گانه زندگی بر طبق مدل سازمان بهداشت جهانی (1998)دریافت کردند. اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون و پیگیری یک ماهه گرفته شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون t، نشان داد تفاوت معناداری بین گروه های آزمایش و کنترل در تاب آوری تحصیلی و خرده مقیاس های مهارت‌های ارتباطی، جهت‌گیری آینده و مسئله‌محور وجود داشت(01/0>p). یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش آنلاین مهارت های ده گانه زندگی بر افزایش تاب آوری تحصیلی دانش آموزان والد زندانی در زمان کووید 19 در پس آزمون و پیگیری مؤثر بوده است. لذا آموزش آنلاین مهارت های ده گانه زندگی در زمان شرایط بحرانی کووید 19 را می توان به عنوان روشی مؤثر برای تقویت و افزایش تاب آوری تحصیلی دانش آموزان والد زندانی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ارخودی قلعه‌نوئی، مهدی(1394). مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله به شیوه‌ی شناختی- رفتاری مایکن بام بر ادراک حل مسئله و سازگاری دانش‌آموزان پسر مدارس شبانه‌روزی با عادی. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه فردوسی، مشهد. قابل بازیابی از:  https://civilica.com/doc/463421      
 2. اسدی گندمانی، رقیه؛ نصیری ورگ، سمانه؛ نسائیان، عباس(1396). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر تاب‌آوری و سازگاری نوجوانان با معلولیت جسمی. مجله پرستاری کودکان. 3(3)،20-25. قابل بازیابی از:  http://jpen.ir/browse.php
 3. باقی،عمادالدین؛ موسوی، میرطاهر.(1396). پیامد‎های زندانی شدن برخانواده زندانیان. مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران، 6(3)، 550-517 . قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal

 1. پورسلمان، سکینه؛ اصغرنژاد فرید، علی اصغر(1399).اثربخشی آموزش مهارت‎های زندگی بر مدیریت خشم و تاب‌آوری نوجوانان. فصلنامه کاربردی خانواده درمانی. 1(2)، 124-105. قابل بازیابی از:  https://www.sid.ir/fa
 2. جعفری، لعیا ؛ حجازی، مسعود؛ صبحی، افسانه(1399). بررسی رابطه تاب‌آوری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‎آموزان و میانجی معنای تحصیلی. مجلۀ مدرسه روانشناسی.9(3)، 35-49. قابل بازیابی از:                                              http://jsp.uma.ac.ir/article
 3. جوادی، فرزانه؛ حسین‎زاده، داوود(1395). تأثیر آموزش مهارت‎های زندگی بر سازگاری اجتماعی، تاب‌آوری و سلامت عمومی خانواده‎های معتادان شهر تهران. فصلنامه نو اندیشه سبز، 10(37و38)، 9-14. قابل بازیابی از:  http://www.resiliency.ir
 4. چگینی، طوبی؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ حجازی، الهه(1396). نقش واسطه‌ای انگیزش درونی در رابطه بین ادراک از سبک‌های والدگری و تاب‌آوری تحصیلی. روانشناسی تحولی، 13(52)، 390-383. قابل بازیابی از:  https://civilica.com/doc/877291
 5. سپهریان آذر، فیروزه؛ سعادتمند، سعید(1394). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی و مشاوره گروهی با روش عاطفی- رفتاری- عقلانی بر خودپنداره تحصیلی، انگیزش پیشرفت و سلامت روان دانش‌آموزان ناموفق. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 16(1)، 66-77. قابل بازیابی از:  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper
 6. شاکرمی، مریم؛ صادقی، مسعود؛ قدم پور، عزت اله(1396). تدوین مدل درگیری تحصیلی بر اساس عوامل جو روانی - اجتماعی کلاس درس و جو عاطفی خانواده با نقش میانجی تاب‌آوری. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 8(29)، 182-159. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal

 1. صفایی، مریم؛ رضایی، علی محمد؛ طالع پسند، سیاوش.( 1398). یش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب‌آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 15 (52)، 239-268. قابل بازیابی از:                             http://ensani.ir/fa/article/409667
 2. طباطبایی، موسی؛ اله بیگدلی، احسان؛ بیابانی، بیابانی؛ حدادی، طاهره(1392). بررسی میزان شیوع اختالالت روانی – رفتاری در کودکان دارای والدین زندانی مقیم زندانهای استان سمنان. مجله طب انتظامی  شماره 2(1)، 21-29. قابل بازیابی از:

https://www.magiran.com/paper/1211171

 1. طاهری خرامه، زهرا؛ شریفی فرد، فاطمه؛ آسایش، حمید؛ سپه وندی، محمدرضا(1396). ارتباط تاب‌آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 10(5)، 375-383. قابل بازیابی از:  http://edcbmj.ir/browse
 2. عظیم زاده، شادی؛ گلاویژ، شیخ الاسلامی(1393). از مادر معتاد تا فرزند بزهکار، الگوی رشد مجرمانه مبتنی بر بزه دیده شناسی ثانویه. مجلة حقوقی دادگستری، 88(78)، 187-211. قابل بازیابی از:                              http://newfaculty.azad.ac.ir
 3. کلینکه، کریس. ال(1394). مهارت‌های زندگی. (شهرام محمدخانی، مترحم). تهران: انتشارات سپند هنر.
 4. مختاری، مهتا؛ فخری، محمدکاظم؛ حسن‌زاده، رمضان(1393). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کمرویی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان مقطع متوسطه، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران.
 5. مرادی، حجت اله؛ باصری، احمد؛ معاون جولا، راضیه(1398). تاثیر آموزش مهارت‎های زندگی(حل مسئله، تصمیم گیری، فکرخلاق) بر شادکامی فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران. فصلنامه روانشناسی نظامی، 10(39)، 49-43. قابل بازیابی از:

https://jmp.ihu.ac.ir

 1. میردریکوند، فضل‌الله؛ قدم پور، عزت‌الله؛ کاوریزاده، میعاد(1395). اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سرمایه روان‌شناختی و سازگاری نوجوانان دختر بد ‌سرپرست. فصلنامه مددکاری اجتماعی. 5(3)، 23-30. قابل بازیابی از:

http://socialworkmag.ir/browse

 1. میرحسینی، زهرا؛ ابراهیمی، مرضیه(1397). مطالعه تجربه زیسته کودکان و نوجوانان در خانواده‎هایی با والد زندانی. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 13(1)، 153-133. قابل بازیابی از: http://www.jss-isa.ir
 2. نادری بنی، رضا؛ لطفی، حمید(1397). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر جرأت‌ورزی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی. آموزش علوم دریایی. (12)، 11-1. قابل بازیابی از:                                                 http://rmt.iranjournals.ir
 3. یوسفی، رحیم؛ صفاری، ملیحه؛ ادهمیان، الهام(1393). اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر پرخاشگری و انسجام خانواده دانش‎آموزان. پژوهشهای کاربردی در روانشناسی تربیتی. 1(1)،50-51. قابل بازیابی از:      https://www.sid.ir/fa/Journal
 4. Bo, L., Zhou, H., Guo, X., Liu, Ch., Liu, , Luo, L.( 2016). The Relationship between Academic Achievement and the Emotional Well-Being of Elementary School Children in China: The Moderating Role of Parent-School Communication. Front Psychol. 7(2), 948-956. Retrieved from:

https://www.frontiersin.org

 1. Bazrafkan, L., Mohammadjani R.A., & Rakhshan T.(2019). The Effect of
  Parenting Skills Training on Adolescent Aggression. J Health Sci
  Surveillance Sys, 7(1): 8-16. Retrieved from: https:// doi.org/30476/jhsss.2020.84239.1031
 2. Botvin, G., Griffin, W. (2014). Life skills training: Preventing substance misuse by enhancing individual and social competence. New Directions for Youth Development, 2014(141), 57–65. Retrieved from: https://doi.org/10.1002/yd.20086
 3. Brandt, B, & Klein, J.( 2016). Adding Focused Life Skills Training to a Civic Engagement Program to Boost Life Skills Competencies in Youth. Journal of Youth Development Bridging Research and Practice. 11(2): 1-10. Retrieved from:

https://doi.org/10.5195/jyd.2016.448

 1. Chauhan, S. (2016). Effectiveness of a Life Skills Programme on teacher trainees. International Multidisciplinary e –Journal. Author: Sarika Chauhan. 2(3), 90 - 98. Retrieved from:

10.22034/aftj.2020.118745

 1. K.(2002). Life skills 4kids, Wate are life skills, Life skills educationprogram. Tehran: State welfare organization, deputy of prevention and cultural affairs; education. 56(2), 12-15. Retrieved from: https://scholar.google.com
 2. Jowkar, B., kojuri, J., kohoulat, N., & hayat, A. A.( 2014). Academic resilience in education: the role of achievement goal orientations. Journal of advances in medical education & professionalism, 2(1), 33-38. Retrieved from:

https://scholar.google.com

 1. Martin, H., Marsh, W. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. , 43(3), 267–281Retrieved from:

https://doi.org/10.1002/pits.20149

 1. Kim, M. Hyun-Sim Doh; Jun Sung Hong; Mi-Kyung Choi (2011). Social skills training and parent education programs for aggressive preschoolers and their parents in South Korea. , 33(6), 838–845. Retrieved from: Retrieved from: https://doi.org/10.1016
 2. Luther, K. (2016). Stigma Management among Children of Incarcerated Parents. Deviant Behavior,37 (11), 1–12 Retrieved from: https://doi.org/10.1080/01639625.2016.1170551
 3. C., Chen, Y., Jin H, Stringham, M., Liu, C., & Oliver, C.(2020).Mindfulness, Life Skills, Resilience, and Emotional and Behavioral Problems for Gifted Low-Income Adolescents in China. Front. Psychol.11(2), 594-605. Retrieved from:

https://scholar.google.com

 1. Poehlmann-Tynan, J., Burnson, C., Runion, H., Weymouth, L. A. (2017). Attachment in young children with incarcerated fathers. Development and Psychopathology, 29(2), 389–404. Retrieved from: https://doi.org/10.1017/S0954579417000062
 2. Sagone, E., & Indiana, M. L.( 2017). The Relationship of Positive Affect with Resilience and Self-Efficacy in Life Skills in Italian Ado-lescents. Psychology, 8(13), 2226-2239. Retrieved from:

http://creativecommons.org

 1. Singla, D.R. Waqas, A., Hamdani, S.O., Suleman, N., WajeehaZafar, S., Huma,Z., Saeed, K., Servili, C., & Rahman, A.( 2020). Implementation and effectiveness of adolescent life skills programs in low- and middle-income countries. Behaviour Research and Therapy, 4(1), 1-34.Retrieved from:

https://doi.org/10.1016/j.brat.2019.04.010

 1. World Health Organization.( 2010). Life skills education in schools. Geneva: World Health Organization. Retrieved from:

https://scholar.google.com

 1. Wood, S. K,. Bhatnagar, S. (2015). Resilience to the effects of social stress: Evidence from clinical and preclinical studies on the role of coping strategies. Neurobiology of Stress, 1(2), 164–173. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.ynstr.2014.11.002
 2. Zeman, J., Dallaire, D., Borowski, S. (2016). Socialization in the Context of Risk and Psychopathology: Maternal Emotion Socialization in Children of Incarcerated Mothers. Social Development, 25(1), 66–81. Retrieved from:

https://doi.org/10.1111/sode.12117