ضرورت های برگزاری المپیاد ورزشی پلیس زن با رویکرد کیفی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران

3 استاد گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: باتوجه به اهمیت زنان در جامعه و به‌خصوص در نیروی انتظامی، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ضرورت برگزاری المپیاد ورزشی ویژه زنان پلیس در نیروی انتظامی است.

روش: این پژوهش کیفی است و با روش نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزر اجرا شد. ماهیت پژوهش اکتشافی و با هدف شناخت ضرورت‌های برگزاری المپیاد ورزشی پلیس‌ زن انجام گردید. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی گروه روان‌شناسی، مدیریت ورزشی و پلیس‌های زن نیروی‌انتظامی تشکیل دادند و نمونه 18 نفری از آن‎ها به صورت هدفمند تا دستیابی به اشباع نظری، مورد پرسش قرار گرفتند. پس از اجرای تمامی مصاحبه‌ها، مطالب گردآوری شده به دقت مطالعه شد و داده‌های حاصل از اجرای آن در سه گام اصلی کدگذاری باز (مفاهیم)، محوری (مقوله فرعی) و انتخابی (مقوله اصلی) قرار گرفت. برای تعیین روایی پژوهش از مقبولیت، قابلیت انتقال و تاییدپذیری استفاده شد و پایایی آن با روش توافق بین دو کدگذار 85/0 تعیین شد.

یافته‌ها و نتایج: در این پژوهش، تعداد 42 کد اولیه به دست آمد که در سه مقوله اصلی تقویت ارزش‌‌ها، بهبود سلامت و توسعه شغل جای گرفتند. در بخش تقویت ارزش‌ها، دو مقوله ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی، در بخش بهبود سلامت، سلامت جسمانی و سلامت روانی و در بخش توسعه شغل، عوامل فردی و عوامل سازمانی شناسایی شدند. از جمله ضرورت‌های برگزاری المپیاد ورزشی زنان پلیس، تقویت هویت اسلامی، افزایش وجهه عمومی پلیس، کسب تجربه تیمی، کاهش استرس شغلی، افزایش خودآگاهی، بهبود عملکرد ذهنی و جلوگیری از تحلیل رفتگی در شغل هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. احمدپور، ایران؛ خبیری، محمد؛ رجبی، حسین(1396). مدل سازی نقش ورزش در فرآیند شکل گیری هویت ملی. مطالعات ملی18(4)، 41-58. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308265

 1. بنی‎اسدی، رضا(1399). نقش زن در استحکام خانواده با الگوگیری از فرهنگ غنی اسلامی. نشریه علمی زن و فرهنگ. 122(45)، 96-87. قابل بازیابی از:

http://jwc.iauahvaz.ac.ir/article_678016.

 1. جبار دانش، علی؛ ناجی، مرتضی(1394). عوامل و موانع گرایش کارکنان یک دانشگاه نظامی به ورزش ابلاغی و رابطه آن‎ها با نگرش افراد به ورزش. فصلنامه روانشناسی نظامی. 6(24)، 61- 47 . قابل بازیابی از: https://jmp.ihu.ac.ir/article_201214.html
 2. جزنى، نسرین؛ رستمى، على(1390) طراحی وتوسعه مدل استراتژیک توانمندسازى منابع انسانی درسازمان‌هاى دانش­محور. پژوهش­هاى مدیریت منابع سازمانى. 1(3)، 53-23. قابل بازیابی از:  http://ormr.modares.ac.ir/article-28-8412-fa.htm
 3. جمشیدی، اکبر؛ باقرزاده، فضل اله؛ عرب عامری، الهه؛ رستگار، احمد(1387). مقایسة جهتگیری ورزشی ورزشکاران شرکت کنندة در هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویی. حرکت .1(39)، 144-.133. قابل بازیابی از: https://joh.ut.ac.ir/article_27772_0.html
 4. حسینی، محمدرضا(1399). تحلیل تماتیک توسعه اجتماعی زنان با تأکید بر توانمندسازی پایدار. مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 13(1)، 185-198. قابل بازیابی از:

http://jisds.srbiau.ac.ir/article_17101_15c3bc3ab05d32dba719faa08e11693b.pdf

 1. حسینیان، شهامت(1400). برنامه ریزی مسیر شغلی پلیس زن در رسته انتظامی. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی.14(53)، 102-77 قابل بازیابی از:

http://osra.jrl.police.ir/article_95539.html

 1. راسخ، علی(1395). بررسی تفاوت تاثیر ورزش صبحگاهی بر ابعاد سلامت روانی در افراد نظامی و افراد غیر نظامی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی(40)، 44- 25. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=91507
 2. رشیدی، زینب؛ رشیدی، علی؛ روزبهانی، رضا؛ رضایی، فرحناز(1391). بررسی اثر ورزش گروهی بر کاهش افسردگی در زنان: یک مطالعه‌‌ی موردی. دانشکده پزشکی اصفهان. 30(212) 1856-1861. قابل بازیابی از:

http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/view/2376

 1. ساعتچیان، وحید؛ کشتیدار، محمد؛ رعنایی، مژگان؛ عزیزی، بهادر(1398). تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای. پژوهش در ورزش تربیتی، 7(16)، 39-60. قابل بازیابی از:

https://res.ssrc.ac.ir/article_1770_47cc25e6642447e7bc3e266c22669027.pdf

 1. سعادت طلب، محمد‌باقر، قهرمان تبریزی، کوروش؛ نورائی، طهمورث(1394). نیازهای ورزشی در مراکز آموزش نظامی از دیدگاه سربازان و تبیین نگرش آنان. فصلنامه مدیریت نظامی. 15(57)، 81-59. قابل بازیابی از:

 http://jmm.iranjournals.ir/article_14366.html

 1. سیفی، مریم؛ کاظمیان، سمیه(1399). واکاوی پدیدار شناسانه نقش پلیس زن در مدیریت بحران طبیعی مبتنی بر تجارب زیسته کارکنان نیروی انتظامی. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی. 14(2)،3. قابل بازیابی از: http://osra.jrl.police.ir/article_95538.html
 2. شایگان، فریب؛ مومنی راد، فهیمه(1397). نقش بانوان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری. فقه و حقوق خانواده(ندای صادق). 23(68)، 71-47. قابل بازیابی از:

https://flj.journals.isu.ac.ir/article_69148.html

 1. شایگان، فریبا؛ صادقی، پیمان(1399). آسیب شناسی بکارگیری پلیس زن در ماموریت‎های یگان ویژه( با تاکید بر مردم یاری و کنترل اجتماعات ورزشی). فصلنامه علمی پلیس زن. در نوبت انتشار. قابل بازیابی از:  http://ps.jrl.police.ir/article_95676.html
 2. طایفه‌نوروز، سعید(1381).کلیات طرح نظام ورزش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(تربیت بدنی نظامی). مصباح، 44(11)، 52-41. قابل بازیابی از:

http://ensani.ir/file/download/article/20120426173909-5190-300.pdf

 1. علوی، سلمان؛ احمدی، محمد امین؛ زر، عبدالصالح(1396). بررسی اثربخشی ورزش بر فرسودگی شغلی، سلامت عمومی و امید به زندگی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی جهرم. سلامت اجتماعی. 4(3)، 160-169. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=303852

 1. عیدی پور، کامران؛ خزایی، علی اشرف؛ آرین، الهام؛ غلامی ترکسلویه، سجاد(1394). چالش‎ها و موانع توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال در استان‎های غرب کشور. مجله مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(1)، 57-64. قابل بازیابی از:

http://fmss.journals.pnu.ac.ir/article_1596.html

 1. فاضلی، حبیب­الله(1391). ورزش و سیاست هویت. پژوهشنامه علوم سیاسی. 7(26)، 151-174. قابل بازیابی از:

http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&article=174&vol=36

 1. فرزین راد، رویا؛ عترت‌دوست، محمد(1398). جایگاه پلیس زن در تأمین امنیت جامعة اسلامی. فصلنامه علمی پلیس زن. 13(31)، 82-96. قابل بازیابی از:

http://ps.jrl.police.ir/article_93275_7c492928a4f7347c97c684b207633dc0.pdf

 1. قربانی مرزونی، معصومه، بهرام، عباس(1388). ارتباط بین خودپندارة بدنی با عملکرد ورزشی دانشجویان دختر در المپیاد ورزشی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 5(10)،13-20. قابل بازیابی از: http://journals.umz.ac.ir/article_383.html
 2. مجلسی، محمد حسن؛ سپهری فر، سعید؛ متشکر آرانی، محسن(1395). مروری بر نقش ورزش و آمادگی جسمانی در سلامتی و توانمندی نیروهای نظامی. پرستار و پزشک در رزم. 4(10)، 63-71. قابل بازیابی از:

 http://npwjm.ajaums.ac.ir/article-1-281-fa.pdf

 1. محبی، حمید؛ باران چشمه، مهرعلی؛ صفری موسوی، سید صالح(1394). تعیین رابطه بین عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و تعیین نقش پیش‌بینی‌کننده آن بر سلامت روانی کارکنان یک واحد نیروی انتظامی. فصلنامه روانشناسی نظامی. 6(23)، 78-69. قابل بازیابی از:

https://journals.ihu.ac.ir/article_201209_9ea85573de471d13ae0a818277525052.pdf

 1. محمدی، سعید؛ زاهدی، کمیل؛ تاشکه، مجتبی(1399). بررسی تاثیر ورزش و مدیتیشن بر کاهش اضطراب و افسردگی: مرور سیستماتیک و فراتحلیل. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 14(184)، 225-194 قابل بازیابی از:

 http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-3218-fa.pdf

 1. محمدى، زهرا(پاییز و زمستان 1395). ضرورت به­کارگیرى پلیس زن در یگان ویژه. دوفصلنامه پژوهش‎هاى انتظامى-اجتماعى زنان و خانواده. 4(2)، 200-214. قابل بازیابی از:

http://pssw.jrl.police.ir/article_17602

 1. محمدی، خسرو؛ احمدی، خدابخش؛ فتحی، علی؛ آزاد فلاح پرویز(1393). تعیین شاخص‎های سلامت روانی در یک سازمان نظامی. فصلنامه روانشناسی نظامی. 17، 43 -29. قابل بازیابی از:  https://jmp.ihu.ac.ir/article_201141_
 2. مرادی، سالار؛ خالدیان، محمد؛ مصطفایی، فردین(1396). نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی. مدیریت ارتباطات در رسانه‎های ورزشی. 1(7)، 60-56. قابل بازیابی از: http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/article_1306_127.html
 3. مرادیان، محسن؛ اعظم کریمایی، علی(1391). بررسی انگیزه و چالش‎های کاری زنان پلیس. فصلنامه پلیس زن. 6(16)، 34-52. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192699

 1. نجاری، مسعود؛ کریمی، کیومرث؛ بی باک، فرشید(1398). سطح و عوامل موثر بر افسردگی کارکنان نیروی انتظامی شهر سنندج. فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی. 8(3)، 131-136. قابل بازیابی از:

http://journals.police.ir/article_92795_ac90799e2ef22278a9a5a18a3b1133c2.pdf

 1. نویدی، ایمان؛ غفرانی پور، فضل اله؛ طاهری، زهر؛ خورسندی، محبوبه(1394). بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر کیفیت زندگی کارکنان مرکز بهداشت شهر اراک: یک گزارش کوتاه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 14(2)، 166-161. قابل بازیابی از:

http://journal.rums.ac.ir/article-1-2393-fa.pdf

 1. همتی، آزاد؛ دلاور، علی؛ پور یوسف، سیاوش(1391). مدل‏ یابی روابط ساختاری بین استرس شغلی، نگرش معنوی و سلامت روانی کارکنان ناجا. فصلنامه روانشناسی نظامی(12).3، 14-1. قابل بازیابی از:

https://jmp.ihu.ac.ir/article_201159.html

 1. Deflandre، ، Antonini Philippe، R.، & Lorant، J(2004). Perceived benefits and barriers to physical activity among children، adolescents and adults. International Journal of Sport Psychology، 35(1)، 23–36. Retrieved from:

https://psycnet.apa.org/record/2004-14376-003

 1. Devi، ، & Verma، M(2018). Role of sports and physical education in the strengthen of police officers. International Journal of Physical Education، Sports and Health، 5(1)، 167-170. Retrieved from:

https://www.kheljournal.com/archives/2018/vol5issue1/PartC/6-2-31-608.pdf

 1. Guo، D(2019). Analysis of Police Sports’ Functions on the Development of Police Forces(9)، 166-163.Retrieved from: https://webofproceedings.org/proceedings_series/ESSP/SSER%202019/SSER30030.pdf
 2. Jenkinson K A.، Benson A C(2010) Barriers to Providing Physical Education and Physical Activity in Victorian State Secondary Schools، Australian Journal of Teacher Education، Volume 35 ، Issue 8. Retrieved from:

https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1481&context=ajte

 1. Lyoka، A(2011). Impact of intermittent physical exercises on mental health of some police officers in Nkonkobe District، South Africa:: sport psychology. African Journal for Physical health education، recreation and dance، 17(Special issue 1)، 665-674.‏ Retrieved from:https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC19740
 2. Queirós، ، Passos، F.، Bártolo، A.، Marques، A. J.، da Silva، C. F.، & Pereira، A(2020). Burnout and stress measurement in police officers: Literature review and a study with the operational police stress questionnaire. Frontiers in psychology، 11، 587. Retrieved from: ‏https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7221164/

Regehr، C.، Carey، M. G.، Wagner، S.، Alden، L. E.، Buys، N.، Corneil، W.,... & Fleischmann، M(2021). A systematic review of m