ضرورت های برگزاری المپیاد ورزشی پلیس زن با رویکرد کیفی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران

3 استاد گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: باتوجه به اهمیت زنان در جامعه و به‌خصوص در نیروی انتظامی، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ضرورت برگزاری المپیاد ورزشی ویژه زنان پلیس در نیروی انتظامی است.

روش: این پژوهش کیفی است و با روش نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزر اجرا شد. ماهیت پژوهش اکتشافی و با هدف شناخت ضرورت‌های برگزاری المپیاد ورزشی پلیس‌ زن انجام گردید. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی گروه روان‌شناسی، مدیریت ورزشی و پلیس‌های زن نیروی‌انتظامی تشکیل دادند و نمونه 18 نفری از آن‎ها به صورت هدفمند تا دستیابی به اشباع نظری، مورد پرسش قرار گرفتند. پس از اجرای تمامی مصاحبه‌ها، مطالب گردآوری شده به دقت مطالعه شد و داده‌های حاصل از اجرای آن در سه گام اصلی کدگذاری باز (مفاهیم)، محوری (مقوله فرعی) و انتخابی (مقوله اصلی) قرار گرفت. برای تعیین روایی پژوهش از مقبولیت، قابلیت انتقال و تاییدپذیری استفاده شد و پایایی آن با روش توافق بین دو کدگذار 85/0 تعیین شد.

یافته‌ها و نتایج: در این پژوهش، تعداد 42 کد اولیه به دست آمد که در سه مقوله اصلی تقویت ارزش‌‌ها، بهبود سلامت و توسعه شغل جای گرفتند. در بخش تقویت ارزش‌ها، دو مقوله ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی، در بخش بهبود سلامت، سلامت جسمانی و سلامت روانی و در بخش توسعه شغل، عوامل فردی و عوامل سازمانی شناسایی شدند. از جمله ضرورت‌های برگزاری المپیاد ورزشی زنان پلیس، تقویت هویت اسلامی، افزایش وجهه عمومی پلیس، کسب تجربه تیمی، کاهش استرس شغلی، افزایش خودآگاهی، بهبود عملکرد ذهنی و جلوگیری از تحلیل رفتگی در شغل هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات