بررسی رابطۀ ویژگی های شخصیتی و هوش فرهنگی دانشجویان مجتمع آموزشی زنان پلیس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه نظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

چکیده


زمینه و هدف:پژوهش حاضر با هدف "بررسی ارتباط هوش فرهنگی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان دختر دانشگاه علوم انتظامی" انجام گرفته است. برخورداری از هوش فرهنگی به عنوان قابلیت افراد برای تعامل مؤثر با فرهنگ های چندگانه و یا مجموعه های فرهنگی جدید، در جامعۀ جهانی امروز بسیار با اهمیت است و این مسئله برای افرادی مثل پلیس ها که به واسطۀ شلغشان با افراد زیادی دارای پیشینۀ فرهنگی و خانوادگی متفاوت مواجه خواهند شد، اهمیت بیشتری می یابد.


روش تحقیق: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و روش تحقیق توصیفی- همبستگی است.


جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان مصوب دانشکده زنان پلیس دانشگاه علوم انتظامی امین می باشند. برای گرد آوری داده ها از دو پرسشنامه هوش فرهنگی (CQS) و پرسشنامۀ ویژگی های شخصیتی نئو(NEO) استفاده شده است.


یافته ها و نتیجه گیری: دانشجویان در مؤلفۀ وظیفه شناسی بالاترین نمره و در ویژگی روان رنجورخویی کمترین نمره را کسب نمودند.برون گرایی، مقبولیت و وظیفه شناسی با هوش فرهنگی رابطۀ مثبت و معنادار دارد.


روان رنجورخویی با هوش فرهنگی رابطۀ معکوس و معنادار دارد.گشودگی به تجربه تبیین کنندۀ معناداری برای هوش فرهنگی دانشجویان پلیس نمی باشد.


واژه های کلیدی


ویژگی شخصیتی، برون گرایی، وظیفه شناسی، مقبولیت، رون رنجورخویی، گشودگی به تجربه، هوش فرهنگی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. انیسی، جعفر(1387). پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو، فرم کوتاه. تهران: شرکت آزمون یار پویا.##پوررضائیان، هدی؛ گلزاری، محمود؛ برجعلی، احمد(1394). سلامت عمومی و ویژگی‎های شخصیتی، ملاک‎هایی برای تعیین سازگاری و ناسازگاری انواع کمال‎گرایی، فصلنامه پژوهش‎های کاربردی روانشناختی. 6(2)، 37-15. قابل بازیابی از:

    article_54566_4d2b1ba91fb129beef3dc449f0753be0.pdf  ##  جوادی، محمد جعفر؛ کدیور، پروین(1382). شخصیت؛ نظریه‎ها و پژوهش. تهران: نشر آییژ##حیدری‎زاده شیرازی، سارا(1391). بررسی راهبردهای فراشناختی و ذهن آگاهی با سبک‎های یادگیری دانشجویان دانشگاه شیراز.(پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد)، رشتۀ روان‎شناسی تربیتی.دانشگاه شهید رجایی، تهران##خورشید، علیرضا(1390). بررسی رابطه بین ویژگی‎های شخصیتی و سبک‎های یادگیری دانش آموزان شهرستان بیجار.(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، رشتۀ روان‎شناسی تربیتی دانشگاه شهید رجایی، تهران##شاملو، سعید(1382). مکتب‎ها و نظریه‎ها در روانشناسی شخصیت. تهران: انتشارات رشد(چاپ هفتم)##کاظمی، شجاع؛ مومنی، مهرانگیز؛ مهرآور، جاوید(1388). رابطه هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر رشته‌های تربیت بدنی و علوم تربیتی. نشریه علمی پژوهشی روان‎شناسی و دین مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. 2(4)، 118-102. قابل بازیابی از:                                       ravanshenasi.nashriyat.ir/files/1958.pdf ##شولتز، دوان پی؛ شولتز، سیدنی آلن(2013). نظریه‎های شخصیت.(یحیی سید محمدی، مترجم). jهران: انتشارات ویرایش##صادقی، علیرضا؛ مهرمحمدی، محمود؛ ملکی، حسن(1389). آموزش چند فرهنگی؛ صلاحیت مغفول نظام تربیت معلم ایران، دهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران##فراهانی، محمد تقی(1378). روانشناسی شخصیت. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم

    1. قاسمی‎مدنی، شجاع(1390). بررسی رابطۀ هوش فرهنگی و سبک‎های تصمیم‌گیری در بین مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین.(پایان‎نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران##گروسی فرشی، محمدتقی(1380). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت(کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت). تبریز: نشر دانیال ##Clare V.B,(2008). Cultural Diversity and White Teacher Scaffolding of Student self – regulated Learning in Algebra Classes .M.A thesis ohio university.##Early, P.C, & Peterson, S.R.(2004). The Elusive Cultural Chameleon: Cultural intelligence as a new approach to intercultural training for the global manager. Academy of management learning and education.3(1): 100-115.##Feola, F. j.(2009). Culturally responsive professional Development through Conceptual Change: a case study of substitute teachers in urban school districts. M.A thesis, Cleveland state University.##Huff,K.C,Song,&Gresch,E.B(2014).Cultural intelligence,personality,and cross_cultural adjustement:A Study of expatriates in Japan,International Journal of Intercultral Rrlations,38,151-157. Marcela,V.(2015). ##Learning strategy, personality traits and academic achievement of university students, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174,3473-3478. ##Nieto, C. P., & Bode, P.(2008). Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education,(5th ed.). Boston, MA: Pearson Education, Inc.## D. S.(2011). How do teachers perceive their cultural intelligence?, Department of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Cika Ljubina 18-20, 11 000 Belgrade, Serbia##Shu,F,McAbee.S.T,&Ayman,R.(2017).The HEXACO personality traits, cultural intelligence, and international student adjustment, Personality and Individuaengl Differences,106,21-25. ##Srite. M, Thatcher JB, & Galy E.(2008). Does within-Culture Variation Matter? An empirical study of computer usage; 16(1):1-25.##Stiles, J. W(2004). From Chameleons to Koalas: Exploring Australian Culture With Pre – Service Teachers Through children's Literature and International Experience, MA thesis in educational psychology, The Ohio State University. Department of Psychology.