بزه دیده شناسی آبی در سایه پدیده جهانی قتلِ زنان (فمساید)

نوع مقاله : برگرفته از رساله دکتری

نویسندگان

1 ایران / تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 استادیار دانشگاه آزاد تهران

چکیده

اصطلاح بزه دیده شناسی آبی به منزله قلمرویی برای مطالعه فعالیت ها و مصوبات و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه جرایم ارتکابی علیه زنان، بزه دیدگی و پیشگیری از آن ها معرفی می شود. هدف این مطالعه، بررسی پاسخ های سازمان ملل متحد به بزه دیدگان قتل های جنسیتی است. روش: این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد بین المللی و مطالعه قوانین و مقررات نظام های حقوقی به صورت اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است.

مطالعات مبیّن آن است که قتل زنان در صورتی که ناشی از خشونت‌های تعار ض آمیز و منبعث از وجود اختلاف بین ایشان با افراد دیگر باشد ، منجر به روابط خصومت آمیز و بحرانی می‌شود که این مهم با امعان نظر به شرایط زنان از حیث آسیب پذیری جسمانی، جنایات و اقدامات تکانشی علیه آنها را واقع می سازد، همچنین در برخی مواقع که قاتل از بهره ی هوشی بالاتری برخوردار است با سبق تصمیم و برنامه ریزی سلب عمدی حیات ایشان را محقق می سازد. بر این اساس سازمان ملل متحد، هنجارهای بین‌المللیِ بزه‌دیده‌شناسی آبی را در زمینۀ حمایت از زنان بزه‌دیده و در راستای پیشگیری از پدیده فمساید، به طور عمده در سطح سیاست‌گذاری‌های تقنینی، از جمله قوانین خاصِ حمایتی لحاظ نموده است واعلامیه 1985 سرآمد تلاش های جهانی و کنوانسیون های متعددی از جمله محو انواع خشونت علیه زنان و میثاق بین المللی حق های مدنی و سیاسی واعلامیه جهانی حقوق بشردر سال 1948 درچارچوب یک بزه دیده شناسی حمایتی به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات