شناسایی چالش های پلیس در ورود بانوان به ورزشگاه های جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضوگروه تربیت بدنی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 گروه عملیات ویژه دانشگاه علوم انتظامی

3 گروه عملیات ویژه دانشگاه علوم انتظامی امین

4 مدرس دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مباحث چالش برانگیز در سـالهای اخیر، موضوع ورود زنان به ورزشـگاهها و میدانهـای ورزشـی اسـت. حضورتماشاگران زن در ورزشگاه و سالن های ورزشی در بسیاری از کشورها، عادی تلقی می شود و از این نظر تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. در جمهوری اسلامی ایران، ارزش های فرهنگی و دینی و اجتماعی ایجاب می کند که برای حضور زنان به عنوان تماشاچی مسابقات مردان، تعریف ویژه ای صورت گیرد تا این ارزش ها خدشه دار نشود و زنان هم بتوانند به حقوق خود دست یابند از همین رو هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش های پلیس در ورود بانوان به ورزشگاه های جمهوری اسلامی ایران می باشد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ، از نظر ماهیت داده ها کیفی، از نظر زمان مقطعی و از نظر جمع آوری داده ها تحلیل مضمون می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه هدفمند نیمه ساختاریافته و جامعه آماری ازکسانی که دربرگزاری مسابقات ورزشی به ویژه بخش بانوان دخیل هستند(حراست ومدیران استادیوم ها،پلیس،فرماندهان یگان ویژه،اساتید ورزشی،نخبگان)، که تعداد 20 نفر تشکیل شده است ، برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. جلالی فراهانی، مجید(1393). مدیریت اوقات فراغت ورزش‎های تفریحی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران(چاپ پنجم)
 2. سادات الحسینی، مهدی(1398). درک تماشاچیان فوتبال از مدیریت امنیت در ورزشگاه آزادی.(پایان‎نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه پیام نور، تهران
 3. صدر، حمید رضا(1379). روز و روزگاری فوتبال. تهران: انتشارات آویژه
 4. فخار طوسی، جواد(1397). حضور زنان در ورزشگاه.(پژوهش فقهی). پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی، به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری. تهران
 5. کارگر، غلامعلی؛ غفوری، فرزاد؛ محمدی، یوسف؛ مرادی، غلامرضا(1395). ارائه الگوی تاثیرگذار بر امنیت رویدادهای ورزشی ایران. فصلنامه انتظام اجتماعی. 8(4)، 9-19. قابل بازیابی از: http://journals.police.ir/article
 6. کرمى، حسن(1393). یگان‌هاى ویژه ناجا در مسیر تحول و توانمندسازى. تهران: مرکز تحقیقات کاربردى فرماندهى یگان‌هاى ویژه ناجا
 7. محمدزاده، ناهید(1398) حق ورود بانوان ایرانی به ورزشگاه‎ها آری یا خیر؟(نگاهی به موانع و چالش‌های فقهی - حقوقی حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها) پژوهشنامه حقوق بشری. 5(2)، 37-53. قابل بازیابی از: https://www.magiran.com/paper
 8. معصومی، سیاوش(1398). بررسی انگیزه‌ها و عوامل موثر بر حضور تماشاگران در بازی فوتبال.(پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 9. نجفی، زین العابدین(1391). خروج زن از منزل و اذن شوهر ازمنظر فقه امامیه. فصلنامه فقه و حقوق اسلامی. 45(2)، 43-62. قابل بازیابی از: https://jjfil.ut.ac.ir/article
 10. نیازی پور، علی؛ دیوبنـد، سید میلاد(1393). فرمانـدهی انتظـامی رویـدادهای ورزشی. تهران: انتشارات معاونت آموزش ناجا
 11. Hall, S., Marciani, L., Cooper, W. E., & Phillips, J. (2010). Needs, concerns, and future challenges in security management of NCAA Division I football events: An intercollegiate facility management perspective. Journal of Venue and Event Management, 1(2), 1-16.
 12. Phua, L., & Yeoh, B. S. (1998). Everyday negotiations: Women's spaces and the public housing landscape in Singapore. The Australian Geographer, 29(3), 309-326
 13. Olesen, H. S. (2002, November). Norman K. Denzin: Interpretive Interactionism. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research. 3(4)
 14. Lay, M. C. D., Reis, A., Dreux, V., & Becker, D. (2007). Urban Security and Spatial Behavior: syntactic and perceptual analysis of the central area of Porto Alegre. In 6th International Space Syntax Symposium, İstanbu
 15. Sreetheran, M., & Van Den Bosch, C. C. K. (2014). A socio-ecological exploration of fear of crime in urban green spaces–A systematic review. Urban Forestry & Urban Greening, 13(1), 1-18.