رابطه بین سبکهای مدیریتی و رهبری فرماندهان با اثربخشی انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه امین

2 مربی و عضو هیات علمی دانشگاه امین

چکیده

زمینه و هدف: منابع انسانی، به عنوان اصلی‎ترین دارایی سازمان‎ها، نیازمند مدیریت شایسته و مناسب‎اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک‌ رهبری فرماندهان آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین با اثربخشی انضباطی دانشجویان انجام شد.

روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان مصوب دوره 38 و دانش‌آموختگان دوره 39 دانشگاه علوم انتظامی امین در سال 1397 به تعداد 1029 نفر هستندکه به طور تصادفی ساده، 280 نفر آن‎ها مورد پرسش قرار گرفتند. داده‌ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد که روایی آن با نظر اساتید فن مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و چندگانه و نرم افزار spss نسخه 23 بهره گرفته شد.

یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد بین سبک رهبری فرماندهان آموزشی با اثربخشی انضباطی دانشجویان رابطۀ معنی‌دار و مستقیم وجود دارد. سه سبک مشارکتی، مشورتی و پدرانه، به طور خالص 35 درصد از اثربخشی انضباطی دانشجویان در معادله را تبیین می‌کنند و سبک مدیریت مشارکتی تأثیرگذارتر از سایر سبک‎ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آزادفر، وحید؛ یوسفی فرد، ارسلان؛ ساعد، فاطمه(1392). بررسی تفاوت سبک‎های مدیریتی مدیران جوان و مدیران در حال بازنشستگی (با سابقه بالای 25 سال) و ارزیابی میزان اثربخشی مدیریتی آنان توسط مدل امتیازات متوازن (BSC)، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، تهران
 2. آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(1369). تهران: مجلس شورای اسلامی
 3. احمدی، آرش؛ بختیاری، محمدهاشم؛ رضوی، سیدمحمدحسین(1394). ارتباط سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی کارمندان در ادارات تربیت بدنی استان خراسان رضوی، همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، مشهد
 4. ­اصلانخانی، محمدعلی(1375). توصیف­ سبک­های­ رهبری­ جو­ سازمانی ­و ارتباط­ آن ­با ­میزان ­رضایت­ شغلی از دیدگاه اساتید ورزش دانشگاه­های منتخب کشور. (رساله دکتری)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران
 5. امین شایان جهرمی، شاپور(1382). تئوری­های سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات کوشامهر.
 6. بختیاری، لطفعلی و شایگان، فریبا(1399). نقش فرماندهان صف در نهادینه­سازی رفتارهای حرفه­ای پلیسی در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین، فصلنامه پژوهش­های مدیریت انتظامی، 15(2)، 237ـ254. قابل بازیابی از:

http://pmsq.jrl.police.ir/article_93694_18248862e81a00ed99d4877f6c385cf1.pdf

 1. پناهی، حمید(1388). بررسی عوامل مؤثر بر نظم و انضباط در دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی، 11(2)، 63ـ89. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=182085

 1. جزینی، علیرضا؛ زائری امید، علی؛ اخوان، علی­محمد(1390). بررسی تأثیر سبک رهبری فرماندهان و مدیران بر انضباط کارکنان کلانتری­های استان تهران، فصلنامه منابع انسانی ناجا، 6(25)، 45ـ62. قابل بازیابی از:  http://phr.jrl.police.ir/article_12366.html
 2. رابینز، استیفن. پی(1378). رفتار سازمانی(مفاهیم، نظریه­ها، کاربردها). (علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، مترجمان). تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 3. رضازاده، اکبر؛ عبدالرحمانی، رضا؛ پویافر، محمدرضا(1399). طراحی الگوی جامع تربیت روانشناختی ـ جامعه­شناختی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین. دوفصلنامه مطالعات پلیس زن. 14(33)، 69ـ94. قابل بازیابی از:

http://ps.jrl.police.ir/article_95563_567bffba41f7d77e5470491cb3f9e488.pdf

 1. رضائیان، علی(1390). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت.
 2. رضائیان، علی(1393). اصول مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
 3. رفیعی، حسن­رضا(1399). سنجش اثربخشی آموزش فراگیران دوره 15 درجه­داری مجتمع آموزشی زنان پلیس در سطح رفتار. دوفصلنامه مطالعات پلیس زن. 14(32)، 98ـ110. قابل بازیابی از:

http://ps.jrl.police.ir/article_94296_8fbbf5e1fcb05c47e1fd747b6b5ed9c5.pdf

 1. زمانی، اصغر؛ پورآتشی، مهتاب؛ جهانسیر کاجانی، فاطمه(1396). بررسی رابطه بین سبک‎های مدیریت با اثربخشی سازمانی در دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاه‎های علوم پزشکی کشور. فصلنامه طب و تزکیه. 26(2)، 129ـ 144. قابل بازیابی از:

http://www.tebvatazkiye.ir/article_58009.html

 1. سلیمیان، معصومعلی؛ مهرابی، فاطمه(1392). بررسی رابطه بین سبک‎های رهبری مدیران و ایجاد استرس شغلی در کارکنان. اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران
 2. طهرانی، محمدهادی(1385). نقش فرماندهان در تقویت مبانی انضباطی کارکنان پلیس. فصلنامه دانش انتظامی. 8(3)، 76-50. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=75130

 1. عابدینی، مهنوش؛ شهابی فر، لیلا(1395). بررسی رابطه سبک مدیریت با میزان اثربخشی سازمانی در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان باوی. کنفرانس بین­المللی پژوهش‎های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، تهران
 2. فیضی، طاهره(1393). مبانی سازمانی و مدیریت. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 3. قادری نیا، محمد(1393). بررسی نقش مقررات آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح در رشد و تعالی معنوی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی.(26)، 59ـ77. قابل بازیابی از:  https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/396488
 4. مرادی، غلامرضا، مجیدی، عبداله؛ رحیمی، فضل­اله؛ سالار، روح­اله(1395). بررسی تأثیر مدیریت انضباط بر کارایی کارکنان انتظامی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی. 4(2)، 153ـ173. قابل بازیابی از:

http://rmpjmd.jrl.police.ir/index.php?_action=article&au=12734

 1. مصدق‎راد، علی محمد(1383). بررسی رضایت شغلی کارکنان با سبک مدیریت بیمارستان‎های دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382. پژوهشنامه مدیریت اجرایی (12)، 143-172. قابل بازیابی از:  http://jem.journals.umz.ac.ir/article_258.html
 2. مصدق‎راد، علی محمد(1381). کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، تهران: انتشارات دیباگران.
 3. مقدم، علی؛ عباس­نژاد، محمدحسین(1394). بررسی و تعیین رابطه بین سبک رهبری، جو سازمانی و نوآوری از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی. 2(3)، 1ـ24. قابل بازیابی از:

http://rmpjmd.jrl.police.ir/index.php?_action=article&au=124589

 1. میرزاخانی، عبدالرحمن(1390). اثربخشی اجرای طرح انضباط اجتماعی و رابطه آن با رضایتمندی مردم در منطقه 3 شهرداری تهران. (پایان­نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
 2. نکویی مقدم، محمود؛ شکوهی، ایرج؛ بانشی، محمدرضا؛ نخغعی، نوذر؛ افشار، زهرا(1392). بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان شبکه­های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1389. فصلنامه بهداشت و توسعه. 2(1)، 65ـ73. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fA/Journal/ViewPaper.aspx?id=205350

 1. نهج البلاغه(1379). (محمد دشتی، مترجم). قم: نشر مشرقین.
 2. هاشمی، صدیقه‎سادات(1393). بررسی تأثیر سبک رهبری فرماندهان صف بر رضایت و عملکرد دانشجویان(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی). مدیریت نظامی. 14(53)، 125ـ145. قابل بازیابی از:

http://jmm.iranjournals.ir/article_7620.html

 1. هاشمی، نظام؛ اورنگی، علی اسلام(1393). بررسی رابطه سبک­های تربیتی بر عملکرد شغلی افسران فرماندهی دانشجویی. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
 2. هرسی، پاول؛ بلانچارد، کنت(1375). مدیریت رفتار سازمانی(استفاده از منابع انسانی). (قاسم کبیری، مترجم). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 3. یوسفی، احمد؛ عرفانی، مریم(1388). نقش شایستگی‌‌‌های سرپرستی در توسعه سرمایه انسانی. ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته. (8)، 17ـ41. قابل بازیابی از:

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5802

 1. Amabile, T.M., & Goldfarb, P., & Brackfield, S.C. (2006). Social influences on creativity: evaluation, coaction, and surveillance. Creativity Research Journal, 3(1), 6-21.

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=2026

 1. Andriopoulos, Constantine. (2001). Determinants of organizational creativity: a literature review. Journal of management decision. 39(10), 834-840.

https://doi.org/10.1108/00251740110402328

 1. Arif, S., & Akram, A. (2018). Transformational leadership and organizational performance: the mediating role of organizational innovation. SEISENSE Journal of Management, 1(3), 59-75. https://www.journal.seisense.com/index.php/jom/article/view/28
 2. Ibrahim, A. S., & Al-Taneiji, S. (2012). Principal leadership style, school performance, and principal effectiveness in Dubai schools. International Journal of Research Studies in Education, 2(1), 41-54. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=dHet_KwAAAAJ&citation_for_view=dHet_KwAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
 3. Li Yu, P., Fang, SH. & Wang, Y. (2016). Improving IT professional job skills development: The use of management styles and individual cultural value orientation, Journal of Asia Pacific Management Review, (21), 63-73.

https://jmr.usb.ac.ir/?_action=export&rf=nlm&issue=631

 1. Lyons, Joseph. B., & Schneider, Tamera. (2009). The Effects Of Leadership Style On Stress Outcomes, The Leadership Quarterly, 20(5), 737-748. http://www.sciepub.com/reference/125345
 2. Mayfield, Milton., & Mayfield, Jacqueline. (2008). Leadership techniques for nurturing worker garden variety creativity. Journal of Management Development, 27(9), 976-986.

https://www.researchgate.net/publication/247612084_Leadership_Techniques_for_Nurturing_Worker_Garden_Variety_Creativity

 1. Rice, G. (2006). Individual values, Organizational Context, and selfperceptions of employee creativity: Evidence from Egyptian organizations. Journal of Business Research, 59 (2), 233-241. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.08.001
 2. Stogdill, Ralph M. (1974). Historical Trends in Leadership Theory and Research, Journal of Contemporary Business, autumn, 11(3), 4-27.

https://www.open.edu/openlearn/ocw/mod/resource/view.php?id=102538

 1. Sbordone, Robert J., & Sterman, Lorraine. (1983), The Psychologist As a Consultant In Anursing Home Effect On Staff Morale And Turnover, Professional Psychology: Research And Practice, (2)14, 240-250. https://psycnet.apa.org/record/1984-02394-001