نیازسنجی مهارت های ارتباطی زنان پلیس و اولویت بندی آنها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات زنان دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف : برقراری ارتباط صحیح یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان‌هاست و امری مهم در توسعه، کارآمدی و اثربخشی آن‌ها محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی و اولویت بندی مهارت‌های ارﺗﺒﺎﻃﻲ موردنیاز زنان پلیس انجام شده است.

روش تحقیق:رویکرد پژوهش استدلال استقرایی با فلسفه‌ای تجربی است و ازنظر هدف کاربردی ، نوع داده‌های پژوهش آمیخته است .ابزار گردآوری پژوهش در بخش کیفی 22 مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی 175 پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای یافته‌های کیفی می‌باشد. جامعه هدف در بخش کیفی شامل خبرگان، کارشناسان و اساتید دانشگاهی آشنا با حوزه فعالیت زنان پلیس و مباحث مهارت‌های ارتباطی بوده است و در بخش کمی نیز زنان پلیس شاغل در فا تب در دو یگان کوپ ها و ساختمان یگان پیشگیری بوده است که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه مشخص شد. برای تجزیه‌وتحلیل یافته از میانگین، درصد، تعیین بار عاملی، خی دو و فریدمن استفاده شد.

یافته‌ها: حاصل کدگذاری و مقوله‌بندی یافته‌های بخش کیفی شناسایی 28 نیاز مهارت ارتباط پلیس در سه بعد بین فردی، درون فردی و سازمانی بود.

نتیجه‌گیری: نتایج بخش کمی که به‌منظور اولویت‌بندی و تائید نتایج بخش کیفی انجام‌شده بود نشان داد، از بین نیازهای بین فردی نیاز به «احترام به حریم شخصی» اولویت اول و در بعد درون فردی نیاز به «کنترل خشم» و در بین نیازهای سازمانی نیاز به «انجام‌وظیفه و مسئولیت‌پذیری» در اولویت اول قرار دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ارونسون، الیوت(1396). روانشناسی اجتماعی. (حسین شکرکن، مترجم). تهران: جوانه رشد(چاپ هشتم)
 2. اشرفی ریزی، حسن؛ امرایی، مرتضی؛ پاپی، احمد؛ بهرامی، سوسن؛ سموعی، راحله. (1391). مؤلفه‎های مهارت‎های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی‎های جمعیت‌شناختی در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. نظام‎ها و خدمات اطلاعاتی،2(1)، 79-92. قابل بازیابی از: https:

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222079

 1. اکیفی، جیمز(2008). آموزش افسران جدید پلیس. (عباس فرد قاسمی، مترجم). تهران: معاونت آموزش ناجا
 2. انگلیس، دیوید(1396). فرهنگ و زندگی روزمره. (علیرضا مرادی، مترجم). تهران: تیسا.
 3. براتی، مجید؛ افسر، علی؛ احمد،پناه محمد(1391). مهارت‎های ارتباطی شاغلین حرفه‎های پزشکی شهرستان بهار در سال ۱۳۸۹. مجله پزشکی بالینی ابن سینا. ۱۹ (۱) :۶۲-۶۹. قابل بازیابی از:

http://sjh.umsha.ac.ir/article-۱-۲۰۳-fa.html

 1. رضایی، شادی؛ حسینی، محمدعلی؛ فلاحی خشکناب، مسعود(1385). تاثیر آموزش مهارت‎های ارتباطی بر میزان استرس شغلی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز توانبخشی شهرستان‎های ری، تهران و شمیرانات در سال ۱۳۸۲. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۶۴ (۱) :۲۱-۲۶ قابل بازیابی از:

http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_id=999&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

 1. سبزیکاران، اسماعیل؛ میری, عبدالرضا، اسماعیلی؛ سالومحله، فرزاد. (1392). نیازسنجی و تجزیه و تحلیل مهارت‌های آموزشی مورد نیاز مدیران مورد مطالعه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا. آموزش در علوم انتظامی، 1(2)، 49-70. قابل بازیابی از:

https: //www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240331

 1. شاه ولی، منصور(1382). بررسی کارکردهای مهارت‎های ارتباطی غیرکلامی و گوش دادن مؤثر در تحقیق وظایف و بهبود روابط انسانی در سازمان. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،20،شماره 1(پیاپی 39) 29-46. قابل بازیابی از:

 https: //www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18275

 1. فتحی واجارگاه، کوروش(1392). نیازسنجی آموزشی: الگوها و فنون. تهران: آبیژ(چاپ پنجم).
 2. فیاض، ایراندخت ؛ کریمی، مرضیه(1389).بررسی مهارت‎های ارتباطی بین فردی در سیره معصومان. قابل بازیابی از: https://civilica.com/doc/833631
 3. فیروزبخت، مهرداد (1391). نظریه‎های شخصیت. تهران :ارسباران.
 4. کارن ام. هس؛ لیندا، میلر.(1382). پلیس در اجتماع: راهبردهایی برای قرن بیست و یکم. (محمدرضا کلهر، مترجم). تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین(چاپ اول).
 5. کریمی، مرضیه(1388). بررسی اصول و روش‌های مهارت‎های ارتباطی بر مبنای سنت معصومان(ع). (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکز، تهران
 6. کریمی، مرضیه؛ فیاض، ایراندخت(1389). بررسی اصول مهارت‎های ارتباطی بر مبنای سنت معصومان. فصلنامه علمی، بصیرت و تربیت اسلامی، 7(16): 111-130.قابل بازیابی از:

http://init.jrl.police.ir/article_10381.html

 1. -کشتکاران، علی؛ حیدری، علیرضا؛ باستانی، پیوند.(1390). مطالعه مهارتهای ارتباطی مدیران از دیدگاه کارکنان در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پیاورد سلامت. ۵ (۴) :۴۱-۴۸. قابل باز یابی از :

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158881

 1. گرمارودی، غلامرضا؛ وحدانی نیا، مریم سادات(1385).سلامت اجتماعی: بررسی میزان مهارت‎های اجتماعی دانش آموزان. 5 (2) قابل باز یابی از :

http://payeshjournal.ir/article-1-748-fa.htm

 1. مقدمی، مجید؛ حمیدی زاده، علی؛ محمد حسین، چاوشی سید(1390). نقش مؤلفه‎های هوش عاطفی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. فصلنامه علمی توسعه سازمانی پلیس، 8(34): 89-120. قابل بازیابی از:

https: //www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=138825

 1. مور، هری دبلیو؛ جنرو، اف‌ویتو؛ دبیلوفرد وگنز؛ ویلیام‌اف والش.(1390). مدیریت و رفتار سازمانی نیروی پلیس.( محمد اعرابی، مترجم). تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین
 2. نجفی، مریم ؛ یزدانی، حسین؛میرباقری فرد، علی اصغر؛ کوپا، فاطمه(1397).آداب مکالمه انسان با خدا بر اساس مدل ارتباطی دیوید برلو و نظریه یاکوبسن (با تکیه بر آثار منثور عرفانی تا قرن هفتم). قابل بازیابی از:  https://civilica.com/doc/856501
 3. نصری، صادق(1383). همه‌گیرشناسی نشانگان خستگی مزمن و ارتباط آن با مشکلات روانپزشکی در پرستارا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ۹ (۴) :۲۵-۳۳. قابل بازیابی از :

http://ijpcp.iums.ac.ir/article-147-1-fa.html

 1. نصری، صادق؛ حیدری بافقی، راضیه؛ جراره، جمشید(1396). ویژگی‎های شخصیتی، باورهای غیر منطقی و مهارتهای ارتباطی به عنوان پیش بین‎های عملکرد شغلی مشاوران مدرسه. مشاوره کاربردی. 7(1): 27-46. قابل باز یابی از:

doi: 10.22055/jac.2017.20090.1371

 1. هـارجی، اون؛ ساندرز،کریسـتین؛ دیکسـون، دیویـد(1384). مهـارت‎های اجتمـاعی در ارتباطات میان فـردی. (خشـایار بیگـی و مهـرداد فیـروز بخـت، مترجمان). تهـران: رشد
 2.  
 3. Armstrong, E., & Ferguson, A.(2010). Language, meaning, context, and functional communication. Aphasiology,24(4), .496-480.
 4. Boateng, F. D., Makin, D. A., & Yoo, J. (2014). Let me speak: Officer perceptions of community members in Ghana. International Criminal Justice Review, 24(1), 22-38.
 5. Bosse, T., & Gerritsen, C. (2016, June). Towards serious gaming for communication training-a pilot study with police academy students. In International Conference on Intelligent Technologies for Interactive Entertainment (pp. 13-22). Springer, Cham. https://www.researchgate.net/ DOI:10.1007/978-3-319-49616-0_2
 6. Burleson, B. R., & Samter, W. (1990). Effects of cognitive complexity on the perceived importance of communication skills in friends. Communication Research, 17(2), 165-182. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/009365090017002002
 7. Burleson, B. R., & Samter, W. (1990). Effects of cognitive complexity on the perceived importance of communication skills in friends. Communication Research, 17(2), 165-182. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/009365090017002002
 8. Ceyhan, A. A. (2006). An investigation of adjustment levels of Turkish university students with respect to perceived communication skill levels. Social Behavior and Personality: an international journal, 34(4), 367-380. https://www.ingentaconnect.com
 9. Cridland, W. (1984). Human Awareness Training for the Police. The Police Journal, 57(1), 36-39. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0032258X84057001
 10. Falk, I., & Kilpatrick, S. (2000). What is social capital? A study of interaction in a rural community. Sociologia ruralis, 40(1), 87-110. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9523
 11. Farmer, T. W. (2000). The social dynamics of aggressive and disruptive behavior in school: Implications for behavior consultation. Journal of Educational and Psychological Consultation, 11(3-4), 299-321.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10474412.2000.9669417

 1. Gouse, V. (2016). An investigation of an expanded police chaplaincy model: Police chaplains’ communications with local citizens in crisis. Journal of Pastoral Care & Counseling, 70(3), 195-202. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1542305016666554
 2. Graves, W. (1996). Police cynicism: Causes and cures. FBI L. Enforcement Bull., 65, 16. https://heinonline.org
 3. Hargie, O. (Ed.). (1997). The handbook of communication skills. Psychology Press.
 4. Hogan, R. (2007). The Hogan guide: Interpretation and use of Hogan inventories. Tulsa, OK: Hogan Assessment Systems. https://ro.ecu.edu.au/ecuworks /doi.org/10.1080/02687030902775157
 5. Jiang, S., Sun, I. Y., & Wang, J. (2012). Citizens’ satisfaction with police in Guangzhou, China. Policing: An international journal of police strategies & management.

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13639511211275733/full/html

 1. Johansen, A. (2016). Police-Public Relations: Interpretations of Policing and democratic Governance. In The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice. Oxford University Press.
 2. Kääriäinen, J., & Sirén, R. (2012). Do the police trust in citizens? European comparisons. European Journal of Criminology, 9(3), 276-289. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477370811435737
 3. Koski, C. M. (2019). Female Police Officers and Coercion. The Encyclopedia of Women and Crime, 1-3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118929803.ewac0161
 4. Liakopoulou, D., Tigani, X., Varvogli, L., Chrousos, G. P., & Darviri, C. (2020). Stress management and health promotion intervention program for police forces. International Journal of Police Science & Management, 22(2), 148-158. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461355719898202
 5. McCamey, W. P., & Carper, G. T. (1998). Social skills and police: an initial study. Journal of crime and justice, 21(1), 95-102. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0735648X.1998.9721068
 6. McDermott, P. J., & Hulse, D. (2012). Interpersonal skills training in police academy curriculum. FBI L. Enforcement Bull., 81, 16. https://heinonline.org/HOL/LandingPage
 7. Myhill, A., & Bradford, B. (2013). Overcoming cop culture? Organizational justice and police officers’ attitudes toward the public. Policing: an international journal of police strategies & management. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13639511311329732
 8. Parker, J. G., & Asher, S. R. (1993). Friendship and friendship quality in middle childhood: Links with peer group acceptance and feelings of loneliness and social dissatisfaction. Developmental psychology, 29(4), 611. https://psycnet.apa.org/doi=10.1037%2F0012-1649.29.4.611
 9. Preddy, J. E., Stefaniak, J. E., & Katsioloudis, P. (2020). The Convergence of Psychological Conditioning and Cognitive Readiness to Inform Training Strategies Addressing Violent Police–Public Encounters. Performance Improvement Quarterly, 32(4), 369-400. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/piq.21300
 10. Robertson, A. (2006). The significance of language, culture, and communication in researching post-Soviet crime and policing. Journal of Contemporary Criminal Justice, 22(2), 137-156. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1043986206286931
 11. Rosenbaum, D. P., & Lawrence, D. S. (2017). Teaching procedural justice and communication skills during police–community encounters: Results of a randomized control trial with police recruits. Journal of Experimental Criminology, 13(3), 293-319. https://link.springer.com/article/10.1007/s11292-017-9293-3
 12. Spitzberg, B. H., & Cupach, W. R. (2012). Handbook of interpersonal competence research. Springer Science & Business Media.
 13. Sun, I. Y., Wu, Y., & Hu, R. (2013). Public assessments of the police in rural and urban China: A theoretical extension and empirical investigation. British journal of criminology, 53(4), 643-664. https://academic.oup.com
 14. Walker Samuel; Leigh Herbst(2001). Language barriers in the delivery of police services: A study of police and Hispanic interactions in a midwestern city. , 29(4), 329–340. https://www.sciencedirect.com
 15. Wolfe, S., Rojek, J., McLean, K., & Alpert, G. (2020). Social interaction training to reduce police use of force. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 687(1), 124-145. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0002716219887366
 16. Woods, M. J. (2000). Interpersonal communication for police officers: Using needs assessment to prepare for skeptical trainees. Business Communication Quarterly, 63(4), 40-48. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/108056990006300404
 17. Wu, G., Boateng, F. D., & Yuan, Y. (2016). In the eyes of the gatekeepers: insights of Chinese police officers perceptions of the public. The Police Journal, 89(4), 269-289. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0032258x16646406