رابطه مدیریت بدن و امنیت اجتماعی با نقش میانجی مصرف رسانه‌ای زنان شهر شیراز

نوع مقاله : منتج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه جهرم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه جهرم

چکیده

امروزه فرهنگ بدن در بسیاری از جوامع بر بخش‌های دیگر از جمله امنیت فضای روانی جامعه تاثیر گذار است. علاوه بر این رسانه‌ها به عنوان یکی از عوامل مهم اجتماعی کردن و درونی کردن فرهنگ‌های تبلغی غیر قابل انکار است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی رابطه مدیریت بدن و امنیت اجتماعی در بین زنان شهر شیراز بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود که روش جمع‌آوری آن به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری شامل زنان شهر شیراز می بود که بر اساس جدول مورگان 384 نفر انتخاب شدند که از این بین 340 پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مصرف رسانه ای محمودیان و همکاران (2015) و پرسشنامه مدیریت بدن سرمد و همکاران (2013) و پرسشنامه تعدیل شده امنیت اجتماعی صحابی (2010) استفاده شد. نتایج نشان داد بین مدیریت بدن با نوع مصرف رسانه و نیز امنیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مصرف رسانه در درک زنان از امنیت اجتماعی موثر است. در نهایت بنظر میرسد انتخاب سبک مدیریت بدن زنان بر احساس امنیت آن در جامعه موثر بوده است بنابراین پیشنهاد میگردد مدیریت بدن را نه در زیبایی غربی که در تناسب اندام منتج به سلامت در نظر بگیرند تا امنیت فرد و جامعه تامین گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات