مبانی سیاست‌گذاری تقنینی حضور ضابطان زن و اقدامات نیروی انتظامی مبتنی بر تحقق بند 134 منشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشجو دکتری مطالعات زنان دانشگاه ادیان مذاهب قم

چکیده

بند 134 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران «حق دسترسی زنان به نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری زن در صورت تعرض، بزه دیدگی، اتهام و ارتکاب جرم» را به عنوان یکی از حقوق زنان و از جمله مسئولیت‌های قضایی نیروی انتظامی و ضابطان دادگستری زن محسوب می‌نماید. در این مقاله مبانی سیاست‌گذاری تقنینی حضور ضابطان زن و اقدامات نیروی انتظامی مبتنی بر تحقق بند 134 منشور بررسی شده است.

روش: پژوهش حاضر، از دسته پژوهش‌های کاربردی محسوب شده و با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شد. جامعه آماری اسناد مرتبط با ضابطان زن و حقوق زنان بزهکار و بزه‌دیده در مواجهه با آنهاست.

یافته‌ها: بر اساس دستور العمل خدمتی کارکنان زن انتظامی، زنان در ناجا در مشاغل راهور، انتظامی، اطلاعات، آگاهی، مراکز مشاوره کلانتری‌ها، مراکز آموزشی و فرهنگی، سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات بکارگیری می‌شوند که در این مقاله ماموریت‌های پلیس زن مرتبط با ماده 134 منشور مورد بررسی قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری: نیروی انتظامی هم راستا با اسناد فرادستی و منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان اقدام به سیاستگذاری و اصلاح قانون استخدام و جذب زنان در مشاغل انتظامی نمود و با بکارگیری زنان به عنوان ضابط دادگستری، رعایت موازین شرعی و حفظ کرامت انسانی زنان را به عنوان یکی از اصول ارزشی خود معرفی و با تدوین دستورالعمل خدمتی پلیس زن و به کارگیری آنان در مشاغل انتظامی، آگاهی و مشاوره کلانتری ها، قواعد و اصول مندرج در این منشور را اجرایی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات